ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Obez ve normal kilolu hipotiroidi hastalarının beden kitle indeksi ve lipid değerlerinin karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 131-134 | DOI: 10.5350/SEMB.20140808021149

Obez ve normal kilolu hipotiroidi hastalarının beden kitle indeksi ve lipid değerlerinin karşılaştırılması

Ekmel Burak Özşenel1, Mehmet Yavuz Gürler1, Güzin Karatemiz1, Fatih Borlu1, Kübra Kalkan1, Elif Güven1, Nazan Demir Özcan1, Fuat Şar2, Süleyman Coşgun2, Savaş Öztürk3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Hipotiroidi hastalarında obezite ve beraberinde hiperlipidemi görülmektedir. Bu çalışmada Haseki Eğt. Arş. Hastanesi lipit polikliniğinden takip edilen hipotirodi hastalarının laboratuar verileri değerlendirilerek hipotiroidik hastalarda obezite ile lipit değerleri ilişkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Haseki Eğt. Arş. Hastanesi lipit polikliniğinde 2003-2006 yıllarında takip edilen 37 hipotiroidi hastasının dosyası retrospektif olarak incelendi ve hastalar, başvuru sırasındaki vücut kitle indeksleri (VKİ) (≥30=obez) dikkate alınarak obez (vaka) ve nonobez (kontrol) olarak 2 gruba ayrıldı. Çalışmada hastaların yaş, cinsiyet, VKİ, glukoz, TSH, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserit değerleri dikkate alındı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 37 hipotiroidi hastasından 19’u obez (vaka grubu), 18’i nonobez (kontrol grubu) olarak değerlendirildi. Vaka grubu 1 erkek, 18 kadın, kontrol grubu ise 6 erkek, 12 kadın hastadan oluştu. Vaka grubunun HDL değerleri anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). Glukoz değerleri de anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.01). Vaka grubunun trigliserit değerleri kontrol grubuna kıyasla
yüksek olmakla birlikte istatistiksel anlamlı bir fark yoktu (p=0.31). Gruplar arasında LDL ve total kolesterol açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı.
Sonuç: Hipotiroidili hastalarda obezite sık görülmekte olup, bu grupta hiperlipidemi ve glukoz intoleransına da daha sık rastlanmaktadır. Yaptığımız çalışmada VKİ’lerine göre obez ve nonobez olarak ikiye ayrılan hipotiroidi hastalarının total kolesterol ve LDL değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Obez grubun trigliserit ve glukoz değerleri yüksek, HDL değerleri düşük saptandı. Hipotiroidi hastalarının tedavisi sırasında hiperlipidemi gözden kaçırılmamalı aynı zamanda tek başına hiperlipidemisi olan hastalarda tedavi öncesi tiroid hormonları görülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, hiperlipidemi, obezite, beden kitle indeksi.

Comparison of body mass index and lipid levels between obese and normal weighted hypothyroid patients

Ekmel Burak Özşenel1, Mehmet Yavuz Gürler1, Güzin Karatemiz1, Fatih Borlu1, Kübra Kalkan1, Elif Güven1, Nazan Demir Özcan1, Fuat Şar2, Süleyman Coşgun2, Savaş Öztürk3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: In hypothyroidic patients obesity and hyperlipidemia is more often. In this study hypothroid patients followed by Haseki Hospital lipid polyclinic evaluated and hyperlipidemia-obesity relation investigated.
Material and Method: Files of 37 hypothyroidic patients followed up by lipid polyclinic of Haseki Hospital between 2003-2006 years are evaluated retrospectively. Patients divided into two groups as obese (case) and nonobese (control) according to their body mass indexes (BMI) (≥30=obese) at the time they refer. Age, sex, BMI, glucose, TSH, total-cholesterol, LDL, HDL, triglyceride values of patients evaluated.
Results: 19 were obese (case group), 18 were nonobese (control group) from 37 patients with hypothyroidism admitted to our study. Case group had 1 male, 18 female, control group had 6 male, 12 female patients. In case group, HDL was lower (p<0.01) and glucose was higher (p<0.01) than control group. Triglycerides of case group was higher than control group, but this difference wasn’t significant (p=0.31). There wasn’t difference between groups in the levels of total and LDL-cholesterol.
Conclusion: We evaluated hypothroidic patients by dividing them to obese and nonobese groups according to their BMI. Total and LDL cholesterol levels of groups showed no significant difference. Trigliceryde and glucose levels of obese group was high and HDL-cholesterol was low. During therapies of hypothyroidic patients, hyperlipidemia have to be investigated and also when beginning of an antihyperlipidemic treatment thyroid hormones have to be evaluated.

Keywords: Hypothyroidism, hyperlipidemia, obesity, body mass index.

Ekmel Burak Özşenel, Mehmet Yavuz Gürler, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu, Kübra Kalkan, Elif Güven, Nazan Demir Özcan, Fuat Şar, Süleyman Coşgun, Savaş Öztürk. Comparison of body mass index and lipid levels between obese and normal weighted hypothyroid patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 131-134

Sorumlu Yazar: Ekmel Burak Özşenel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale