ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 433-437 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.68916

Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi

Gulsum Kadioglu Simsek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Antenatal steroid tedavisinin (AST) prematüre morbidite ve mortalitesi üzerine olumlu etkileri bilinmektedir ancak laboratuvar belirteçleri üzerine etkisi hakkında az sayıda çelişkili veriler mevcuttur. Prematüre bebeklerde AST’nin erken dönem laboratuvar değerleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Hastanemizde 2008 - 2013 yılları arasında doğan, gebelik süresi ≤32 hafta olan, tıbbi kayıtlarına ulaşılabilen bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Antenatal steroid tedavisi, betametazon tek (12 mg) veya iki doz (24 mg) uygulanmış bebekler ve hiç uygulanmadan doğmuş bebekler iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik özellikler, erken dönem klinik ve laboratuvar bulguları ve yatış sürecinde ortaya çıkan morbiditeler karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma dönemi içerisinde doğmuş 603 bebeğin tıbbi kayıtları incelendi. Toplam 515 bebeğin verisi analiz edildi. Antenatal steroid alan grupta (n=304), almayanlara göre (n=211), preeklampsi ve oligohidramniyoz sıklığı daha fazla, APGAR 5. dakika skorları daha yüksek ve doğum salonunda entübe olma oranı daha düşük saptandı. Yatış sonrası ilk laboratuvar değerlendirmelerine göre AST grubunda beyaz küre (BK) sayılarının düşük ancak trombosit sayılarının ise daha yüksek olduğu belirlendi. İnterlökin-6 (IL-6) ve C reaktif protein (CRP) seviyeleri iki grup arasında benzer bulundu.
Sonuç: Bu retrospektif kohortta AST’nin preterm bebeklerin inflamatuvar belirteçleri üzerine anlamlı etkisi gösterilememiştir. (SETB-2018-12-181)

Anahtar Kelimeler: Antenatal steroid, prematürite, beyaz küre, trombosit, interlökin 6

The Effects of Antenatal Steroid Treatment on Preterm Infants’ Early Laboratory Analysis

Gulsum Kadioglu Simsek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
Department of Neonatology, University of Health Sciences Turkey, Zekai Tahir Burak Women's Health Practice and Research Center Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: We assessed the effects of antenatal steroid treatment on preterm laboratory analysis conducted in the first 24 hours of life.
Methods: Medical records of inborn preterm infants whose gestational age was ≤32 weeks were retrospectively reviewed in this study. Preterm infants whose mothers received antenatal betamethasone treatment of either 12 mg or 24 mg and who did not were divided into two groups. Maternal and neonatal demographic characteristics, all preterm morbidities and mortality rates, early laboratory examinations were compared between the two groups.
Results: Medical records of 603 infants between 2008 and 2013 were retrospectively reviewed. Data from 515 infants were analyzed. Three hundred and four infants (n=304) were in the antenatal steroid treatment (AST) group and 211 infants were in the group that did not receive the treatment. The incidence of preeclampsia and oligohydramnios was significantly higher in the AST group. Intubation in the delivery room rates decreased in the AST group. APGAR scores at five minutes were significantly higher in the AST group. White blood counts (WBC) significantly decreased, whereas the platelet counts were higher in the AST group. Serum C-reactive protein (CRP) and Interleukin-6 (IL-6) levels did not differ between groups.
Conclusion: We did not demonstrate any relationship between inflammatory markers and antenatal steroid treatment in preterm infants.

Keywords: Antenatal steroids, interleukin-6; prematurity; thrombocyte; white blood count.

Gulsum Kadioglu Simsek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat. The Effects of Antenatal Steroid Treatment on Preterm Infants’ Early Laboratory Analysis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 433-437

Sorumlu Yazar: H. Gozde Kanmaz Kutman
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale