ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda viral etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 118-121 | DOI: 10.5350/SEMB.20141103060041

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda viral etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması

Süleyman Pelit1, Banu Bayraktar2, Mehmet Emin Bulut2, Nazan Dalgıç Karabulut3, Asiye Nuhoğlu4
1Ahenk Tıbbi Tanı ve Araştırma Laboratuarı, İstanbul-Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye
4Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) çocuklarda yüksek morbidite oranına sahip olup özellikle
erken çocukluk döneminde yüksek mortalite ile seyreder. ASYE tanısı alan çocuk hastalarda viral
etkenlerin immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, klinik olarak ASYE tanısı almış 260 çocuk hastanın (1 ay-5 yaş)
nazofarengeal sürüntü örnekleri immunofluoresan ve immunokromatografik yöntemler ile araştırılmıştır.
Bulgular: Örneklerden 122’sinde (%46.9) viral antijen pozitifliği saptanmıştır. ASYE’nin en sık etkeni
olarak %35.3’lük pozitiflik oranı ile respiratuar sinsityal virus (RSV) tespit edilmiştir. Hastaların
%4.2’sinde influenza A virusu, %1.9’unda ise influenza B virusu saptanmıştır.
Sonuç: Pediatrik popülasyonda ASYE’lerde etken olabilecek virusların hızlı tanısı, uygun spesifik
antiviral tedavinin zamanında başlanabilmesi, gereksiz antibiyotik kullanımının engellenebilmesi ve
bu virusların neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlarının önlenebilmesi açısından önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonları, immunofluoresan, immunokromatografi, çocuk,RSV.

Investigation of viral agents in lower respiratory tract infections of children by immunofluorescent and immunochromatographic methods

Süleyman Pelit1, Banu Bayraktar2, Mehmet Emin Bulut2, Nazan Dalgıç Karabulut3, Asiye Nuhoğlu4
1Ahenk Tıbbi Tanı ve Araştırma Laboratuarı, İstanbul-Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye
4Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Lower respiratory tract infections (LRTI) have high morbidity rates in children. They are
also related with high mortality especially in early infancy. We aimed to investigate of viral agents of
children, clinically diagnosed as LRTI, by immunofluorescent and immunochromatographic methods
Material and Method: In our study, nasopharyngeal swabs of 260 patients (1 month-5 years)
clinically diagnosed as LRTI, were investigated by immunofluorescent and immunochromatographic
techniques.
Results: In 122 (46.9%) of samples the virus was identified. RSV was the most common etiologic viral
agent in LRTI by a rate of 35.3% followed by influenza A virus 4.2%, influenza B virus 1.9%.
Conclusion: In pediatric population, rapid diagnosis of LRTIs will help us to protect children and to
choose appropriate treatment, avoidance of unnecessary antibiotic use and prevention of nosocomial
infections caused by these agents.

Keywords: Lower respiratory tract infections, immunofluorescence, immunochromatograpy,children, RSV.

Süleyman Pelit, Banu Bayraktar, Mehmet Emin Bulut, Nazan Dalgıç Karabulut, Asiye Nuhoğlu. Investigation of viral agents in lower respiratory tract infections of children by immunofluorescent and immunochromatographic methods. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 118-121

Sorumlu Yazar: Süleyman Pelit, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale