ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Kuadrilateral Yüzey Kırığı İçeren Asetabulum Kırıklı Hastalarda Modifiye Stoppa ve Ilioinguinal Yaklaşımın Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 10-16 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.64280

Kuadrilateral Yüzey Kırığı İçeren Asetabulum Kırıklı Hastalarda Modifiye Stoppa ve Ilioinguinal Yaklaşımın Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sezgin Bahadir Tekin1, Burcin Karsli1, Erman Ogumsogutlu2, Bahri Bozgeyik3, Cagri Karabulut1
1Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Kliniği, Gaziantep
2Akmağdeni Devlet Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Kliniği, Yozgat
3Kadirli Devlet Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Kliniği, Osmaniye

Giriş: Bu çalışmanın amacı, iki farklı yaklaşım kullanılarak tedavi edilen kuadrilateral yüzey kırığı olan asetabular kırıklı hastalarda cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.
Materyal-Metod: Çalışmaya 2011-2020 yılları arasında kliniğimizde kuadrilateral yüzey kırıklı asetabulum kırığı nedeniyle ilioinguinal (grup A) veya modifiye Stoppa (grup B) tekniği ile ameliyat edilen 106 hasta dahil edildi. Redüksiyon kalitesi Matta kriterlerine ve ameliyat sonrası pelvik (anteroposterior, eksternal oblik, iliak oblik) radyografilere göre değerlendirildi. Kalça fonksiyonunun değerlendirilmesi Merle d'aubigne ve Postel Skoru ve Harris Kalça Skoru kullanılarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalar arasında grup A'da 45, grup B'de 61 hasta vardı ve grup verileri karşılaştırıldığında modifiye stoppa yaklaşımının intraoperatif redüksiyon kalitesi, radyolojik veriler, Harris kalça skoru, Merle d'aubigne ve PostelScore açısından daha üstün olduğu görüldü. (Sırasıyla p=0.40, p=0.49, p=0.040, p=0.028)
Sonuç: Modifiye stoppa yaklaşımı, kuadrilateral yüzeyide içeren asetabulum kırıklarında ilioinguinal yaklaşıma göre daha iyi redüksiyon kalitesi ve kalça skorları ile başarılı klinik ve radyolojik sonuçlara sahiptir. (SETB-2023-08-137)

Anahtar Kelimeler: Asetabulum, fiksasyon, kuadrilateral pelvis, travma

Comparison of Surgical Results of Modified Stoppa and Ilioinguinal Approach in Patients with Acetabular Fractures Involving Quadrilateral Surface Fractures

Sezgin Bahadir Tekin1, Burcin Karsli1, Erman Ogumsogutlu2, Bahri Bozgeyik3, Cagri Karabulut1
1Department of Orthopedic Surgery, Gaziantep University Hospital, Gaziantep, Türkiye
2Department of Orthopedic Surgery, Akmagdeni State Hospital, Yozgat, Türkiye
3Department of Orthopedic Surgery, Kadirli State Hospital, Osmaniye, Türkiye

Objectives: The aim of this study was to evaluate the results of surgical treatment in patients with acetabular fractures with a fractured quadrilateral surface treated using two different approaches.
Methods: The study included 106 patients who were operated on with ilioinguinal (group A) or modified Stoppa (group B) technique for acetabular fracture with a fractured quadrilateral surface between 2011 and 2020 in our clinic. The quality of reduction was evaluated according to Matta criteria and postoperative pelvic (anteroposterior, external oblique, iliac oblique) radiographs. Evaluation of hip function was recorded using the Merle d'aubigne and Postel Score and Harris Hip Score.
Results: Among the patients included in the study, there were 45 patients in group A and 61 patients in group B. When the group data were compared, it was seen that the modified Stoppa approach was superior in terms of intraoperative reduction quality, radiological data, Harris hip score, Merle d'aubigne and PostelScore. (Respectively p=0.40, p=0.49, p=0.040, p=0.028). Conclusion: Modified Stoppa approach has successful clinical and radiological outcomes and better reduction quality and hip scores than ilioinguinal approaches in acetabular fractures involving quadrilateral plates.

Keywords: Acetabulum, fixation, quadrilateral pelvis, trauma

Sezgin Bahadir Tekin, Burcin Karsli, Erman Ogumsogutlu, Bahri Bozgeyik, Cagri Karabulut. Comparison of Surgical Results of Modified Stoppa and Ilioinguinal Approach in Patients with Acetabular Fractures Involving Quadrilateral Surface Fractures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 10-16

Sorumlu Yazar: Bahri Bozgeyik
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale