ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Demir Eksikliği Çocuklarda İnguinal Herni Gelişimi İçin Risk Faktörü Olabilir [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Kabul Yazılar: SETB-60343 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.60343

Demir Eksikliği Çocuklarda İnguinal Herni Gelişimi İçin Risk Faktörü Olabilir

Birsen Harma1, Tuğba Raika Kıran2, Feyza İnceoğlu3
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Yanık Ünitesi, Malatya
2Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
3Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya

Amaç:
Bu çalışmada, inguinal herni tanısı ile ameliyat edilen pediatrik hastaların rutin hemogram ve
biyokimyasal parametrelerinin etyopatogenez ile ilişkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem
Ocak 2019-Kasım 2022 tarihleri arasında inguinal herni nedeniyle opera edilen seksen olgu
çalışmaya dahil edildi. Hastane kayıtları kullanılarak, bilinen herhangi bir hematolojik veya
metabolik hastalık öyküsü veya düzenli ilaç kullanımı olmayan seksen pediatrik hasta ile de bir
kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta da hemoglobin (Hgb), hematokrit (Htc), ortalama
korpusküler hacim (MCV), ortalama korpusküler hemoglobin (MCH), ortalama korpusküler
hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve trombosit (PLT)
değerlerini karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular
Çocuk hastaların yaş aralığı 1-14 yıl idi. Seksen çocuğun 47'si (%58,8) erkek, 33'ü (%41,3)
kadındı ve yaş ortalaması 5,79 ± 3,26 saptandı. İn guinal herni hastalarında Hgb, Htc, MCH,
MCHC ve MCV değerleri kontrol grubundakilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede
düşük (p<0.05) ve RDW değerleri ise anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, M CH, MCHC, MCV, Hgb, HTC değerlerinde gözlenen
azalma ve hasta grubunda RDW'deki artış, demir eksikliğinin muhtemel etkisini
düşündürmektedir. Bu spesifik değişiklikler, demir eksikliğinin kollajen yapısında yapısal
değişikliklere yol açarak çocukluk çağındaki inguinal hernilerin etyopatogenezine katkıda
bulunabileceğini düşündürmektedir. (SETB-2023-01-013)

Anahtar Kelimeler: inguinal herni, çocuk, demir eksikliği, Eritrosit Dağılım Genişliği(RDW)

Iron Deficiency May Be A Risk Factor For Inguinal Hernia Development In Children

Birsen Harma1, Tuğba Raika Kıran2, Feyza İnceoğlu3
1Department of Pediatric Surgery, Pediatric Burn Unit, Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye
2Department of Biochemistry, Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Malatya Turgut Ozal University, Malatya, Türkiye

Objective
This case control study aimed to investigate whether the routine hemogram and biochemical
parameters of pediatric patients who have undergone surgery for inguinal hernia are associated
with the etiopathogenesis of the disease.
Methods
Eighty cases of inguinal hernia surgery performed between January 2019 and November 2022
were included in the study. A control group was also established using hospital records,
consisting of eighty pediatric patients without any known history of hematological or metabolic
disease or use of regular medication. Statistical analysis was conducted to compare the total
hemoglobin (Hgb), hematocrit (Htc), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular
hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), erythrocyte
distribution width (RDW) and thrombocyte (PLT) values in both groups.
Results
The age range of the pediatric patients was 1-14 years. Of the eighty children, 47 (58.8%) were
male and 33 (41.3%) were female, with a mean age of 5.79 ± 3.26. The values of Hgb, Htc,
MCH, MCHC, and MCV in the inguinal hernia patients were found to be statistically
significantly lower than those in the control group (p<0.05). Additionally, the patient RDW
values were found to be statistically significantly higher than those in the control group
(p<0.05).
Conclusion
Compared to the control group, the observed decrease in MCH, MCHC, MCV, Hgb, HTC
values, as well as the increase in RDW in patient group, suggests a predisposing effect of iron
deficiency. These specific changes suggested that iron deficiency may lead structural changes
in the collagen construction and may contribute the etiopathogenesis of childhood inguinal
hernia.

Keywords: inguinal hernia, child, iron deficiency, Erythrocyte Distribution Width (RDW)Sorumlu Yazar: Birsen Harma
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale