ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
COVID-19’lu Bir Hastada Abdusens Sinir Felci: Bir Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 131-134 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.55491

COVID-19’lu Bir Hastada Abdusens Sinir Felci: Bir Olgu Sunumu

Gulten Tata1, Sahin Isik2, Husrev Diktas3, Gencer Genc1, Serpil Bulut1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Batman
3Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

COVID-19 ile ilişkili çok sayıda nörolojik tutulum bildirilmiştir. Bununla birlikte, COVID-19 ile ilişkili abdusens sinir felci çok nadirdir ve çoğunlukla tabloya solunum belirtileri eşlik eder. Biz çift görme yakınması ile başvuran ve daha sonra bakılan SARS-CoV-2 S antikorları pozitif, tek taraflı abdusens sinir felci olan 29 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Başvurduğunda herhangi bir solunumsal şikayeti olmayan hastanın toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde viral pnömoni bulguları vardı. Kranyal nörogörüntülemesi normaldi. Abdusens sinir felci kısmen ve BT bulguları tamamen favipiravir 2x1600 mg yükleme dozu ve daha sonra günde 2x600 mg idame, deksametazon 8 mg/gün, enoxaparin 6000 IU/gün tedavisi ile iyileşti. COVID-19 tedavisinin bitiminden bir hafta sonra, hastamızda valasiklovir ile başarılı bir şekilde tedavi edilen Herpes simpleks keratiti de gelişti. İzole abdusens sinir felcinin, herhangi bir solunum belirtisi olmayan COVID-19 vakalarının tek bulgusu olabileceği akılda tutulmalıdır. (SETB-2022-06-144)

Anahtar Kelimeler: Abdusens sinir felci, COVID-19, diplopi, SARS-CoV-2

Abducens Nerve Palsy in a Patient with COVID-19: A Case Report

Gulten Tata1, Sahin Isik2, Husrev Diktas3, Gencer Genc1, Serpil Bulut1
1Department of Neurology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Batman Training and Research Hospital, Batman, Türkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Numerous neurological manifestations associated with COVID-19 have been reported. However, abducens nerve palsy (ANP) associated with COVID-19 is very rare and mostly related to accompanying respiratory symptoms. Here we present a 29-year-old woman with unilateral ANP manifesting with diplopia and positive SARS-CoV-2 S antibodies, which were checked later. On admission, she had signs of viral pneumonia in thorax CT without any respiratory symptoms. Her cranial neuroimaging revealed no abnormality. Following treatment with favipiravir 2x1600 mg loading dose and then 2x600mg daily maintenance, dexamethasone 8 mg/day and enoxaparin 6000 IU/day, her CT findings recovered completely whereas her ANP only partially resolved. One week after the end of COVID-19 treatment, she also developed Herpes simplex keratitis which was successfully treated with valacyclovir. It should be kept in mind that isolated abducens nerve palsy may be the only finding of COVID-19 cases without any respiratory symptoms.

Keywords: Abducens nerve palsy, COVID-19, diplopia, SARS-CoV-2

Gulten Tata, Sahin Isik, Husrev Diktas, Gencer Genc, Serpil Bulut. Abducens Nerve Palsy in a Patient with COVID-19: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 131-134

Sorumlu Yazar: Gulten Tata
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale