ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 254-261 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.54280

Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi

Arzu Önal Sönmez1, Levent Kayaalp2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmada Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), Karşı olma karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ve her ikisinin birlikte bulunduğu 3 grubun bilişsel yetiler, kişilik özellikleri ve aile özellikleri açısından profillerinin çıkarılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: DEHB, KOKGB ve her ikisinin birlikte olduğu her biri 20 vakadan oluşan üç grup çalışmaya dahil edilmiştir. DSM IV kriterlerine göre seçilen vakalara Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R), Bender gestalt görsel motor algılama testi, 4-18 yaş çocuklar ve gençler için davranış değerlendirme ölçeği (ÇGDÖ) ve Aile içi çatışma ölçeği ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Bender-Gestalt Motor Görsel Algılama Testinde üç grup arasında anlamlı fark saptanmıştır. En yüksek ortalama KOKGB grubunda, en düşük ortalama ise DEHB grubunda bulunmuştur. Resim tamamlama, küplerle desen ve şifreleme gibi WISC-R testinin alt grupları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. ÇGDÖ ölçeği ile değerlendirilen içe ve dışa vura davranışlar ve aile içi çatışmayı değerlendiren Aile içi çatışma ölçeğinde de üç grup arasında farklılık saptanmamıştır. SONUÇ: DEHB'deki bilişsel becerilerdeki zorluk KOKGB gibi genetik ve organik sebebe bağlı olmayan durumlarla kıyaslandığında arada fark olması DEHB'nin organik temelleri bulunabileceğini düşündürmektedir. KOKGB'da ise bilişsel bir bozulma olmaması ise çevresel ve ailesel faktörlerin önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, biliş, aile.

Comparing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder Singly and Together in Terms of Behavioral Problems, Family Conflict, and Cognitive Functions

Arzu Önal Sönmez1, Levent Kayaalp2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objectives: The purpose of this study is to profile three groups of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), oppositional defiant disorder (ODD), and both ADHD and ODD, through analyzing their cognitive abilities, personality traits, and family characteristics.
Methods: The study included 60 patients, with 20 patients in each group. Patients were selected according to the DSM IV criteria. They completed the Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised (WISC-R) and the Bender Visual Motor Gestalt Test, and their mothers filled out the Child Behavior Checklist (CBCL) and Marital Conflict Questionnaire.
Results: There were no significant differences in picture completion, block design, and coding, which are the WISC-R subtests, between the three groups. In addition, there was no significant difference in verbal, performance, and WISC-R scores. Finally, there was no significant difference when the subdivisions of the CBCL externalizing and internalizing behaviors were analyzed individually. The Frequency of Marital Conflict Score and Conflict Expansion Score were analyzed, and there were no significant differences found between the three groups. The highest average of the Bender Visual Motor Gestalt Test was in the ODD group, whereas the lowest average was in the ADHD group.
Conclusion: When comparing ADHD and ODD in terms of cognitive abilities, the observed differences may be because ODD has no genetic or organic component, and ADHD has an organic basis. In ODD, cognitive abilities are intact, which should underline the environmental and family factors.

Keywords: Attention-deficit/hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, cognition; family.

Arzu Önal Sönmez, Levent Kayaalp. Comparing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder Singly and Together in Terms of Behavioral Problems, Family Conflict, and Cognitive Functions. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 254-261

Sorumlu Yazar: Arzu Önal Sönmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale