ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Sıçanlarda Deseroze Çekumda Dikişle Tamir ve Açık Bırakmada Post Operatif Adezyon [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 27-31

Sıçanlarda Deseroze Çekumda Dikişle Tamir ve Açık Bırakmada Post Operatif Adezyon

Sadık Yıldırım, Hakan M. Köksal, M. Fevzi Celayir, Adil Baykan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Postoperatif adezyon önemli bir cerrahi problemdir ve önlenmesi uzun yülardır cerrahların ilgisini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı sütürle kapamanın adezyon formasyonu ve fîbrotik olayları önlemek amacıyla yarayı açık bırakmaya karşı üstünlüklerinin araştırılmasıdır.
Materyal ve Metod: 65 Wistar Albino sıçan (200-250g) iki gruba ayrıldı. 1.Grup 3-post-op günde, 2.Grup ise 9. post-op günde feda edildi. Her iki grupta deseroze yüzeyi açık bırakılan Grup la ve 2a, deseroze yüzey 410 âtravmatik ipek ile tamir edilen Grup lb ve 2b olmak üzere iki alt gruba ayrıldı Adezyon skoru için alınan tüm kat çekum duvarındaki fibrin düzeyi, fibrozis, subserozal eozmofili sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1a ve Grup 1b arasında makroskopik adezyon ve fibrin düzeyi arasında herhangi bir fark saptanmadı. Grup2b‘deki tüm sıçanlarda adezyon oluştu. 2a ve 2b‘deki adezyon kıyaslandığında anlamlı olarak bulundu. Subserozal eozinofili Grup la‘da anlamlı olarak yüksekti. Grup 2b‘de subserozal eozinofiliye rastlanmazken Grup2a‘da seyrekti. Tüm gruplarda fibroblast saptandı ancak Grup2b‘deki sıçanlarda daha belirgindi.
Sonuç: Açık serozal yüzey sütürle onarılırsa oluşan fibrinöz adezyon, yoğun fibröz adezyona dönüşmektedir. Bundan dolayı, uygun durumlarda peritoneal defektleri spontan kapanmaya bırakmanın daha çok tercih edilebilir bir yaklaşım olabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Çekum, deseroze, post-operatif, adezyon

Postoperative adhesion after deserousing cecum in rats stitch repair versus leaving bare

Sadık Yıldırım, Hakan M. Köksal, M. Fevzi Celayir, Adil Baykan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Aim: Postoperative intraabdominal adhesion is an important and unsolved surgical problem. The prevention of postoperative adhesions has been a complex problem for surgeons from all disciplines for many decades.To investigate the benefit of leaving the bare serousal area open over stitching procedure to prevent adhesion formation and the reformation of serosal layer are the aims of this study.
Material and method: Sixty-five Wistar Albino rats(200-250 g) were allocated to two groups. Each group divided into two subgroups.An area of serosa of cecum denuded in both groups of rat. Bare area left alone in group la and 11a rats and stitch repaired in Group lb and lib rats.Group I and II rats killed on 3rd and 9th postoperative day respectively. Adhesion severity score determined, full thickness cecum wall obtained for hystologic examination to assess fibrin grading, fibrosis, subserosal eosynophyls (ptah, haemotoxylen-eosine and fibrin stains). Reformation of serosal layer particularly emphasized.
Results: No difference noted in adhesion severity score and fibrin grading between group la and group lb.In group lib all rats had adhesion and difference in adhesion severity between I la and lib were significant. Subserosal eosynophyls were significantly increased in group la. No subserosal eosynophyls found in group lib, while in group 11a fibroblasts there were scarce. Fibroblasts found in both groups, but were prominent in group lib rats. Similarity of fibroblasts to mesothelial cells and increased eosynophyls in non-suture repaired rats imply role of eosynophyls on changing fibroplastin to mesothelial cells.
Conclusion: If the bare serosal surface approximated by suture the fibrinous adhesion formed changes into dense fibrous adhesion. Therefore, we suggested that allowing peritoneal defects to heal spontaneously may enhance serosal reformation.

Keywords: Cecum, deserousing, postoperative, adhesion.

Sadık Yıldırım, Hakan M. Köksal, M. Fevzi Celayir, Adil Baykan. Postoperative adhesion after deserousing cecum in rats stitch repair versus leaving bare. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 27-31

Sorumlu Yazar: Sadık Yıldırım
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale