ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Akut biliyer pankreatitli geriatrik hastaların değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 274-278 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.37791

Akut biliyer pankreatitli geriatrik hastaların değerlendirilmesi

Sezgin Vatansever1, Remzi Doğru1, Zehra Betül Pakoz2, Halil Genç1, Belkıs Ünsal1
1Department of Gastroenterology, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Giriş: Akut pankreatitin (AP) en sık nedeni safra taşlarıdır. AP’de laboratuvar, görüntüleme tetkikleri yanında yaş da mortaliteyi göstermede önemli bir prediktördür. Yaş artışı ile birlikte hastaneye yatış oranının da arttığı görülmektedir. Bu çalışmada akut biliyer pankreatitli 65 yaş üstü hastalarda başvuru bulguları ve toplam mortalite araştırıldı.
Materyal-metod: Çalışmaya Nisan 2006 - Ekim 2013 yılları arasında, Gastroenteroloji kliniğine başvuran ve yatarak tedavi görmüş olan toplam 852 hasta alındı. Hastaların elektronik kayıt sisteminden verileri alınarak retrospektif olarak değerlendirildi. AST değeri 3 kattan fazla yükselen, kolelitiazis olan, kolesistektomi öyküsü olan ya da koledokta taş saptanan hastalar biliyer pankreatit olarak kabul edildi. Hastalar 65 yaş üstü ve altında olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Gençlerde ALT, albumin, hematokrit ve amilaz düzeyleri, yaşlılarda ise üre, lökosit ve CRP düzeyi anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Ortalama yatış süresi iki grupta da benzer bulundu. Yaşlılarda koledokta taş saptanma oranının anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü (p<0.001). Mortalite oranları 65 yaş üstü hastalarda 65 yaş altı gruba göre 28. gün ve 90. günde (1.25% & 5.63%, p<0.001) anlamlı olarak daha fazla bulundu. Ayrıca lojistik regresyon çok değişkenli analizde, 90. gün mortaliteyi ön görmede yaş (OR 2.0, 95% CI 1.54-1.36; p=0.006), üre (OR 1.12, 95% CI 1.05-1.19; p=0.001), hematokrit artması (OR 1.42, 95% CI 1.13-1.77; p=0.002) ve albumin azalmasının (OR 0.05, 95% CI 0.004-0.652; p=0.022) mortalite için prediktör olduğu görüldü.
Sonuç: Yaşlı hastalarda AP’deki laboratuvar bulguları 65 yaş altındaki hastalara göre farklılık gösterebilmektedir. Kesitsel görüntüleme bulguları ise her iki grupta benzer olmasına rağmen 65 yaş üstü hastalarda mortalite daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, mortalite, yaşlı.

Evaluation of Laboratory Findings and Mortality in Elderly Patients with Acute Biliary Pancreatitis

Sezgin Vatansever1, Remzi Doğru1, Zehra Betül Pakoz2, Halil Genç1, Belkıs Ünsal1
1Department of Gastroenterology, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objectives: Gallstones are the most common cause of acute biliary pancreatitis. Laboratory and imaging findings as well as age are important predictors for mortality. Hospitalization rate is also higher in elderly patients. In this study, we investigated clinical parameters and total mortality in patients with acute pancreatitis aged >65 years.
Methods: In this study, 852 patients who entered the Gastroenterology Clinic for acute biliary pancreatitis between April 2006 and October 2013 were included. Data were retrospectively collected from the electronic record system. The patients with elevated aspartate aminotransferase levels (i.e. three times higher than normal value), cholelithiasis, cholecystectomy history, or choledocholithiasis were accepted as the patients with acute biliary pancreatitis. Patients were divided into two groups based on their age, i.e., >65 and <65 years.
Results: In the group with patients aged <65 years, serum alanine aminotransferase, albumin, hematocrit, and amylase, and in the group with patients aged >65 years, urea, leukocyte, and C-reactive protein levels were significantly different. Median hospital stay was similar in both the groups. The rate of detection of choledocholithiasis was significantly higher in elderly patients (p<0.001). Mortality rate was significantly higher in elderly patients for 28 day (0.21% and 2.95%, p<0.001) and 90 day (1.25% and 5.63%, p<0.001). In logistic regression multivariate analysis, age (OR 2.0, 95% CI 1.54–1.36; p=0.006), elevated urea levels (OR 1.12, 95% CI 1.05–1.19; p=0.001), elevated hematocrit levels (OR 1.42, 95% CI 1.13–1.77; p=0.002), and decreased albumin levels (OR 0.05, 95% CI 0.004–0.652; p=0.022) were found predictors for 90-day mortality.
Conclusion: Laboratory findings in elderly patients with acute pancreatitis may differ from those in younger patients. Although radiological findings are similar in both the groups, mortality is higher in the group with patients aged >65 years.

Keywords: Acute pancreatitis, mortality; elderly.

Sezgin Vatansever, Remzi Doğru, Zehra Betül Pakoz, Halil Genç, Belkıs Ünsal. Evaluation of Laboratory Findings and Mortality in Elderly Patients with Acute Biliary Pancreatitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 274-278

Sorumlu Yazar: Zehra Betül Pakoz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale