ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Kıvrımlı Vertebral Arter İndentasyonunun Neden Olduğu Servikal Sinir Kökü Basısı: Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 307-309 | DOI: 10.5350/SEMB.20170517045234

Kıvrımlı Vertebral Arter İndentasyonunun Neden Olduğu Servikal Sinir Kökü Basısı: Olgu Sunumu

Devrim Ulaş Urut
Biruni Üniversite Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Amaç: Servikal diskopatilere ve spondiloza bağlı gelişen servikal sinir tutulumu semptomları neticesinde ağrı, uyuşma ve kas gücü kaybı gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Kıvrımlı vertebral arter nadir görülen bir vasküler patoloji olmakla beraber neden olduğu sinir basısı sonucu, benzer özellikte klinik semptomlara yol açar. Tedavi stratejisi, tanıyı takiben tamamen farklılık gösterebilir.
Olgu sunumu: Sağ kolda uyuşma şikayeti nedeniyle hastanemize başvuran hastanın yapılan MR (manyetik rezonans) incelemesinde, nöral foraminal alanda daralmaya ve C3 sinir kökünde basıya neden olan VA (vertebral arter) kıvrımı tespit edildi. İncelemeyi takiben VA’e yönelik yapılan RDUS (renkli doppler ultrasonografi) tetkikinde anlamlı patoloji saptanmadı.
Sonuç: Servikal disk patolojileri, servikal bölge ağrısı ile kollarda uyuşma ve güç kaybı şikayeti olan hastaların büyük bir çoğunluğunda ana patolojidir. Nadiren de olsa nöral forameni daraltan diğer patolojilerin akılda tutulması ayırıcı tanı açısından faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kıvrımlı vertebral arter, radikülopati, servikal omur, vasküler kompresyon

Cervical Nerve Root Compression Due to Vertebral Artery Loop Indentation: Case Report

Devrim Ulaş Urut
Biruni University Hospital, Istanbul, Turkey

Symptoms such as pain, numbness, and loss of muscle strength may occur as a result of cervical discopathies and spondylosis-associated cervical nerve palsy symptoms. Vertebral artery loop formation is a rare vascular pathology associated with nerve root compression resulting in similar clinical symptoms. The treatment strategy may be completely different following the diagnosis. Magnetic resonance imaging of the patient who admitted to our hospital due to complaints of right-sided numbness detected vertebral artery loop causing narrowing of the neural foraminal area and C3 nerve compression. No significant pathology was found in the Doppler ultrasound (US) examination performed for the vertebral artery vasculature following the examination. Cervical disc pathologies are the main pathology in the vast majority of patients suffering from cervical region pain and numbness and loss of strength. In rare cases, keeping in mind the other pathologies that constrain neural foraminal area is useful for differential diagnosis.

Keywords: Cervical spine, radiculopathy; vascular compression; vertebral artery loop.

Devrim Ulaş Urut. Cervical Nerve Root Compression Due to Vertebral Artery Loop Indentation: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 307-309

Sorumlu Yazar: Devrim Ulaş Urut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale