ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Kadınlarda D Vitamini Seviyesi ve Alt Üriner Sistem Semptomları Arasındaki İlişki [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 405-410 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.01709

Kadınlarda D Vitamini Seviyesi ve Alt Üriner Sistem Semptomları Arasındaki İlişki

Sibel Serin1, Ozlem Pehlivan1, Aysun Isiklar2, Ahmet Tahra3, Sema Basat1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Hastaneler Grubu, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Kliniği, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Literatürde D vitamininin alt üriner sistem semptomları (LUTS) üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. LUTS kadınlarda daha yaygındır. Bu çalışmada kadın hastalarda D vitamini ve LUTS arasındaki ilişkiyi, üroflovmetrik yöntemle değerlendirmeyi amaçladık.
Material/metod: Bu retrospektif kohort çalışmaya LUTS ile başvuran 186 kadın hasta dahil edildi. Demografik özellikler, tıbbi öykü, kalsiyum (Ca) ve D vitamini içeren laboratuvar verileri ve maksimum idrar akış hızı (Qmax), ortalama idrar akış hızı (Qav) ve geçersiz hacim (V) olarak üroflovmetri sonuçları kaydedildi. Hastalar yaş (18-50 ve ≥51) ve D vitamini seviyelerine (<20 ve ≥20) göre iki gruba ayrıldı. Laboratuvar parametreleri, üroflovmetri sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 56,85 ± 12,95 idi. Ortalama D vitamini seviyesi 21.19 ± 13.93 ng / mL (2.5-83.5) idi. Ortalama Qmax değeri 35.41 ± 12.63 iken ortalama Qav 19.13 ± 9.89 ve ortalama V 446.60 ± 165.08 mL idi. D vitamini düzeyleri yaş gruplarına göre farklılık gösterdi (p = 0.044). Qmax, Qav ve V değerlerine göre gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi (p> 0.05). D vitamini düzeyi ile Qmax, Qav ve V değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bununla birlikte, düşük D vitamini grubunda serum Ca düzeyi ile V değerleri (p = 0.042) arasında negatif korelasyon saptandı.
Sonuç: Üroflovmetrik açıdan D vitamini düzeyleri ile LUTS arasında direkt ilişki bulamadık. Bununla birlikte, D vitamini düşük olan hastalarda Ca düzeylerinin üroflovmetri parametresini etkilediğini tespit ettik. LUTS hastalarda vitamin D düzeylerine ek olarak serum Ca düzeylerini vurgulayan çalışmalara ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. (SETB-2020-07-114)

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, alt üriner sistem semptomları, üroflovmetri, D vitamini, Kalsiyum düzeyleri,

The Relationship between Vitamin D Level and Lower Urinary Tract Symptoms in Women

Sibel Serin1, Ozlem Pehlivan1, Aysun Isiklar2, Ahmet Tahra3, Sema Basat1
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Acibadem Hospitals Group, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: In the literature, the effects of vitamin D on lower urinary tract symptoms (LUTS) have been investigated. Conflicting results have been reported in these studies conducted. LUTS is more common in women. In this study, we aimed to evaluate the relationship between vitamin D and LUTS in female patients using the uroflowmetric method.
Methods: This retrospective cohort study included 186 female patients who were admitted with LUTS. Demographic characteristics, medical history, calcium (Ca) and vitamin D, including laboratory studies and uroflowmetry results, as maximum urine flow rate (Qmax), average urine flow rate (Qav) and voided volume (V) were recorded. Patients were divided into two groups according to age (18-50 and ≥51) and vitamin D levels (<20 and ≥20). Laboratory parameters and uroflowmetry results were compared between groups.
Results: Mean age was 56.85±12.95 years. Mean vitamin D level was 21.19±13.93 ng/mL (2.5-83.5). Mean Qmax value was 35.41±12.63, whereas the mean Qav was 19.13±9.89, and the mean V was 446.60±165.08 mL. Vitamin D levels differed according to age groups (p=0.044). No significant difference was observed between groups according to Qmax, Qav and V values (p>0.05). No significant correlation was detected between vitamin D level and Qmax, Qav and V values. However, a negative correlation was detected between serum Ca level and V values (p=0.042) in the low vitamin D group.
Conclusion: There was no direct relationship between vitamin D levels and LUTS in respect to uroflowmetry. However, we determined that Ca levels affect the uroflowmetry parameter in patients with low vitamin D levels. There is a need for further studies emphasizing serum Ca levels in addition to vitamin D levels in patients with LUTS.

Keywords: Calcium levels, uroflowmetry, lower urinary tract symptoms; vitamin D; women.

Sibel Serin, Ozlem Pehlivan, Aysun Isiklar, Ahmet Tahra, Sema Basat. The Relationship between Vitamin D Level and Lower Urinary Tract Symptoms in Women. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 405-410

Sorumlu Yazar: Sibel Serin
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale