ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 35 (4)
Cilt: 35  Sayı: 4 - 2001
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Vezikoüreteral Reflünün Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Current Approach in the Treatment of Vesicoureteral Reflux
Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti

2.
Midazolam Morfin Meperidin ve Fentanil ile Premedikasyonun Sedasyon Düzeyi ve Arter Kan Gazı Üzerine Etkileri
The Effects of Midazolam Morphine Mepheridine and Fentanyl on Sedation and Arterial blood gases
Sibel Oba, Surhan Çınar, Inci Paksoy, Gülay Aşık, Özgür Özbağrıaçık
Sayfalar 15 - 18

3.
Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibility of Non-Fermantative Gram Negative Bacteria Isolated from Intensive Care Units
Alper Gündüz, Birsen Çetin, Nuran Özcan, Hatice Hasman, Engin Seber
Sayfalar 19 - 22

4.
Hasta Kontrollü Aneljezide Tramadol ve Fentanil‘in Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness in Patient Control Analgesia with fentanyl or tramadol
Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, Inci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Özgür Özbağrıaçık, Leyla Türkoğlu
Sayfalar 23 - 27

5.
Hipertansif Retinopatili Hastalarda Endotelyal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertensive Retinopathy
Sertaç Öztürk, Tamer Şakacı, Bülent Öztürk, Tolga Konduk, Gülçağrı Erol, Ebru Em, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 28 - 32

6.
İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularda Trombosit Profilleri ve Elektif Splenektomi Endikasyonları
The platelet profiles in idiopathic thrombocytopenic purpura and indication for splenectomy
Hülya Tanes Açıkel, Mustafa Yıldız, Ebru Em, Fatih Borlu, Zehra Çağıl
Sayfalar 33 - 34

7.
Genç Myokard İnfarktüsü Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Young Patients With Myocardial infarction
Ebru Em, Fatih Borlu, A. Özgür Öztürk, Gülçağrı Erol, Hülya Tanes, Güliz Dirimen
Sayfalar 35 - 38

8.
BPH Öntanısı İle Açık Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Free ve Total PSA Değişikleri
Changes Of Postoperatif Free And Total PSA Of Patients Who underwent Open Prostatectomy due to BPH Prediction
Serhan Sofuoğlu, Süleyman Özüpekçe, Olcay Çiçekler, Ekrem Yadigaroğlu, Eyüp Gümüş, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 39 - 42

9.
Transüretral Rezeksiyon Yapılan Operasyonlarda Spinal ve Genel Anestezinin Hemodinami ve Biokimyasal Değerler Üzerine Etkisi
Effects of spinal and General Anesthesia on hemodynamic and biochemical changes during Transurethral Rejection operations.
Gülnur Zoylan, Sibel Oba, Surhan Özer Çınar, Inci Paksoy, Birsen Ekşioğlu, Levent Yılmaz
Sayfalar 43 - 49

10.
Miniüreteroskopla Litotripside Optimal Tedavi Yöntemi
Optimal treatment in lithtripsy with miniureteroscope
Olcay Çiçekler, Serhan Sofuoğlu, Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 50 - 52

11.
Uterusun Malign Mezenkimal Tümörleri
Malignant mesenchymal tumors of the uterus
Emine Yetkin, Cem Çomunoğlu, Deniz Özcan, Pınar Özay, Aylin Doğdu
Sayfalar 53 - 59

12.
24-28. Haftalar Arasındaki Gebelerde Gestasyonel Diabet Tanısı
Diagnosis of gestational diabetes in pregnants who are in 24-28 week
Oya Aygün Mutlu, Atacan Sarp, Alparslan Baksu, Almila Bal, Yıldız Sabri Kartal, Aysel Kalan, Nimet Göker
Sayfalar 60 - 65

13.
Varikoselektomi Girişiminin Başarısını Belirlemede Renkli Doppler Ultrasonografınin Kullanılabilirliği
The Effectiveness of Color Doppler Ultrasonography in The Evaluations of The Success After Varicocelectomy
Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Serhan Sofuoğlu, Olcay Çiçekler, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 66 - 68

OLGU SUNUMU
14.
Subglottik Bölge Submandibuler Lenf Bezleri Yerleşimli Rosai-Dorfman Hastalığı
Rosai-Dorfman disease affecting the subglottic area and submandibular lymph nodes
Emine Yetkin, Deniz Özcan, Pınar Özay, Cem Çomunoğlu, Yalçın Varnalı, Halil Akbörü
Sayfalar 69 - 71

LookUs & Online Makale