ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling Jel Enjeksiyonu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Kabul Yazılar: SETB-90699 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.90699

Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling Jel Enjeksiyonu

Yasemin Kayadibi1, Seyfullah Halit Karagoz1, Osman Aykan Kargin1, Seda Aladag Kurt1, Berrin Papila Kundaktepe2, Irem Onur3
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Aquafilling® jel son yıllarda meme büyütme ameliyatına alternatif bir yöntem olarak
kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda Aquafilling® jel enjeksiyonunun radyolojik
görüntüleme bulgularını ve komplikasyonlarını tartışmayı amaçladık.
Olgu: 34 yaşında emziren kadın hasta sol memede şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu.
Ultrasonografide her iki memede ve pektoral kas lifleri arasında septalı, yoğun içerikli, masif
sıvı koleksiyonları görüldü. Mamografide her iki memede yoğun parankim içerisinde yüksek
dansiteli opasiteler izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sıvı sinyalinde yaygın kistik
alanlar gözlendi. Kontrastlı serilerde sol memedeki kistik alanların çevresinde periferik
kontrastlanma mevcuttu. 5 yıl önce her iki memeye de Aquafilling® uygulandığını
anamnezinden öğrenmiştik. Sol memedeki kistik alanlardan ultrasonografi eşliğinde
örnekleme yapıldı ve sitolojik incelemede diffüz inflamatuar infiltratlarla çevrili bazofilik
Aquafilling® materyali saptandı.
Aquafilling® jel enjeksiyonu ve komplikasyonları çok çeşitli semptomlarla ortaya
çıkabileceğinden ve kanser, apse, granülomatöz mastit ve parazit enfeksiyonları gibi
radyolojik görüntülemedeki diğer çeşitli durumları taklit edebileceğinden şüpheli durumlarda
meme büyütme öyküsü sorgulanmalıdır. (SETB-2022-10-228)

Anahtar Kelimeler: Aquafilling jel, mastit, laktasyon, augmentasyon

A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling Gel Injection

Yasemin Kayadibi1, Seyfullah Halit Karagoz1, Osman Aykan Kargin1, Seda Aladag Kurt1, Berrin Papila Kundaktepe2, Irem Onur3
1Department of Radiology, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Türkiye.
2Department of General Surgery, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Türkiye.
3Department of Pathology, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Türkiye.

Aquafilling® gel has been used in recent years as an alternative method to breast
augmentation surgery. In this case report, we aimed to discuss radiological imaging findings
and complications of Aquafilling® gel injection.
Case: A 34-year-old lactating female patient presented with swelling and pain in the left
breast. Ultrasonography showed massive septate fluid collections with dense content in both
breasts and between the pectoral muscle fibers. On mammography, both breasts appeared
dense with large mass opacities. On magnetic resonance imaging, extensive fluid-signal cystic
areas were observed. Peripheral enhancement around the fluid in the left breast was present in
the contrast-enhanced series. We learned from her anamnesis that Aquafilling® was applied to
both breasts 5 years ago. Ultrasonography-guided sampling was performed from the cystic
areas in the left breast and cytological examination revealed basophilic Aquafilling® material
surrounded by diffuse inflammatory infiltrates.
Breast augmentation history should be questioned in suspicious cases because Aquafilling®
gel injection and its complications can present with a wide variety of symptoms and may
mimic various other conditions on radiological imaging such as cancer, abscess,
granulomatous mastitis, and parasite infections.

Keywords: : Aquafilling® gel, mastitis, lactation, augmentationSorumlu Yazar: Yasemin Kayadibi
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale