ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Lentrikülostriat Arter Enfarktları ile Orta Serebral Arter Kortikal Dal Enfarktlarının Prognoz Karşılaştırması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 46-49

Lentrikülostriat Arter Enfarktları ile Orta Serebral Arter Kortikal Dal Enfarktlarının Prognoz Karşılaştırması

Çiğdem Gülal Diler, Dilek Necioğlu Örken, Yunus Diler, Münevver Çelik, Hulki Forta
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Lentikiilostriat arter (LSA) alanında subkortikal enfarktı ve orta serebral arter (OSA) alanında kortikal enfarktı olan hastalarda klinik tablo ve prognozun karşılaştırılması.
MATERYAL VE METOD: Akut dönemde ve yakınmaların 1. haftasında kranyal bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik görüntüleme (MR) ile lezyonları görüntülenen 15 LSA ve 18 OSA olgusu çalışmaya alındı. Tüm olgularda nörolojik muayene bulguları ile risk faktörleri kaydedildi. İki grup, NIH stroke skalası ve 6-8. haftalar arasında Barthel indeksi uygulanarak karşılaştırıldı, istatistik testi olarak, student-t testi kullanıldı.
BULGULAR: LSA ve OSA gruplarının Barthel indeksi ve NIH stroke skalaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Çalışmamızda prognoz açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Bu sonuç, prognozu belirleyen öncelikli etkenin motor sistem tutuluşu olduğunu düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: LSA enfarktı, OSA enfarktı, prognoz.

Comparison of prognosis in patients wİtp subcortical Infarction in the territory of lenticulostriate artery and in patients with cortical infarction in the territory of middle cerebral artery

Çiğdem Gülal Diler, Dilek Necioğlu Örken, Yunus Diler, Münevver Çelik, Hulki Forta
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

OBJECTIVE: To compare the clinical findings and outcome in patients with subcortical infarction in the territory of lentikulostriate artery (LSA) and with cortical infarction in the territory of middle cerebral artery (MCA).
MATERIALS AND METHOS: Fifteen patients with LSA and 18 patients with MCA infarction, who had cranial computed tomography and/or magnetic resonance imaging at the onset-of the symptoms and/or 1 week after, were included in the study. Neurological findings and risk factors were enrolled. The outcome in the two groups were compared using NIH stroke scale and Barthel index.
RESULTS: There was no significant difference between the two groups in NIH stroke scale values and Barthel uindexes.
CONCLUSION: There was no significant difference in the outcome between the two groups. Our results suggested that the main factor to decide the outcome is the involvement of the motor system.

Keywords: LSA enfarktı, OSA enfarktı, prognoz.

Çiğdem Gülal Diler, Dilek Necioğlu Örken, Yunus Diler, Münevver Çelik, Hulki Forta. Comparison of prognosis in patients wİtp subcortical Infarction in the territory of lenticulostriate artery and in patients with cortical infarction in the territory of middle cerebral artery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 46-49

Sorumlu Yazar: Çiğdem Gülal Diler
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale