ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 107-111 | DOI: 10.5350/SEMB.20141224065835

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon oranları

Neşe Demir Çimenci1, Demet Büyük Akbaş1, Nuray Uzun2, Ahsen Öncül Baş2, Umut Zübarioğlu3, Ali Bülbül3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Şişli, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Şişli, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Şişli, İstanbul-Türkiye

Amaç: Hastanemiz yenidoğan kliniğinde invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyonu oranlarımızı belirlemek ve konu ile ilgili düzenleyici eylemler planlamak.
Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif olarak yürütüldü. Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde, Ocak 2013- Aralık 2013 tarihleri arasında yatan, 48 saatten uzun süre izlenen tüm bebekler çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastalar doğum ağırlığına göre > 2500 gram ve ≤ 2500 gram olarak değerlendirildi. Hastalara uygulanan invaziv girişim sayıları ve saptanan enfeksiyon oranları kaydedildi. Veriler SPSS 15 programı kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Belirlenen tarihler arasında, 700 hasta çalışmaya alındı. Toplam 19 invaziv araç nedenli enfeksiyon tespit edildi. Toplam invaziv araç ilişkili enfeksiyon insidans dansitesi %2.35 iken kateter nedenli kan dolaşımı enfeksiyon hızı %1.4 saptandı. Ventilatör ilişkili pnömoni gelişim hızı ise %1.29 olarak saptandı.
Sonuç: Kliniğimizde saptanan invaziv araç ile ilişkili hastane enfeksiyon insidans dansitelerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu belirlendi. Ventilatör ile ilişkili pnömoni insidans dansitesinin düşük olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, doğum ağırlığı, hastane enfeksiyonu.

Invasive device related nosocomial infection rates in neonatal intensive care unit

Neşe Demir Çimenci1, Demet Büyük Akbaş1, Nuray Uzun2, Ahsen Öncül Baş2, Umut Zübarioğlu3, Ali Bülbül3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Şişli, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Şişli, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Şişli, İstanbul-Türkiye

Objective: The aim of the study is to determine invasive device- related nosocomial infection rates and corrective action plan on the subject of neonatal intensive care unit in our hospital.
Material and Method: Our study is retrospective and include all neonates who were hospitalized between January-December 2013 and kept under observation more than 48 hours in the Neonatal Intensive Care Unit. Patients included in the study evaluated according to birth weight as over 2500 grams and under 2500 grams. Number of invasive procedures applied and rates of infections were
recorded. Data were analysed by using SPSS 15 software.
Results: Between the dates specified, 700 patients were enrolled in the study. A total of 19 invasive device related infection detected. Total infection incidence dansity were found 2.35% and catheter related blood stream infection was 1.4% and ventilator-associated infection was 1.29%.
Conclusion: Invasive device associated infection incidence dansity in our clinic was determined to be in acceptable limits. The ventilator-associated pneumonia incidence dansity was found lower.

Keywords: Newborn, birth weight, nosocomial infection.

Neşe Demir Çimenci, Demet Büyük Akbaş, Nuray Uzun, Ahsen Öncül Baş, Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül. Invasive device related nosocomial infection rates in neonatal intensive care unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 107-111

Sorumlu Yazar: Neşe Demir Çimenci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale