ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 302-306 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55376

Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma

Ezgi Aktaş Karabay1, Asli Aksu Çerman2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği.

Amaç: Otoimmün büllöz hastalık (OBH) tanısıyla kliniğimizde yatarak tedavi almış olguların eşlik eden hastalıklar açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1999 - Aralık 2015 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde yatarak izlenmiş 142 OBH olgusu ve 217 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastaların tanı anındaki yaşları, cinsiyetleri kaydedildi, eşlik eden hastalıkları sorgulandı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza 80 pemfigus hastası, 62 pemfigoid hastası ve 217 sağlıklı kontrol dahil edildi. Eşlik eden hastalıklar incelendiğinde hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, katarakt, malignite, demans, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, serebrovasküler olay geçirme sıklığı pemfigoid grubunda pemfigus ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0.01, p<0.01, p= 0.001, p<0.01, p= 0.02, p= 0.008, p= 0.001, p= 0.001, p<0.01; sırasıyla). Astım, benign prostat hipertrofisi ve katarakt pemfigus grubunda kontrollerle karşılaştırıldığında daha sık izlenmekteydi (p= 0.02, p= 0.04, p= 0.02; sırasıyla).
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla literatürde pemfigus, pemfigoid ve sağlıklı kontrollerin komorbiditeler açısından karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda pemfigus ve pemfigoid gruplarında daha sık izlendiği gösterilen hastalıkların gelişmesinde farklı patofizyolojik mekanizmaların mı rol oynadığı yoksa tesadüfi birliktelikler mi olduğu araştırmaya açık bir konudur. OBH olgularında eşlik eden hastalıkların da sorgulanmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Comorbidity, diabetes mellitus; hypertension; pemfigoid; pemfigus; vesiculobullous skin diseases.

Evaluation of Comorbidities in Patients with Autoimmune Bullous Diseases: A Retrospective Study

Ezgi Aktaş Karabay1, Asli Aksu Çerman2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Department of Dermatology and Venereology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Dermatology and Venereology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: The purpose of the present study was to define the accompanying diseases of patients with autoimmune bullous diseases (ABDs).
Methods: One hundred forty-two patients with ABD who were followed up in the dermatology and venereology inpatient clinic of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital between January 1999 and December 2015 were enrolled in the study. Age, gender, and accompanying diseases of the participants were recorded and compared with the healthy subjects.
Results: Eighty patients with pemphigus, 62 patients with pemphigoid, and 217 healthy subjects were included in the study. The pemphigoid group had a statistically significant higher prevalence of hypertension, diabetes mellitus, coronary artery diseases, cataract, malignancy, dementia, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and cerebrovascular events relative to the pemphigus and control groups (p<0.01, p<0.01, p=0.001, p<0.01, p=0.02, p=0.008, p=0.001, p=0.001, and p<0.01, respectively). The prevalence of asthma, benign prostatic hyperplasia, and cataract was higher in the pemphigus group than in the controls (p=0.02, p=0.04, and p=0.02, respectively).
Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first study comparing accompanying diseases between controls and patients with pemphigus and pemphigoid. It is disputable whether the diseases mentioned occur due to some common pathophysiological pathways or coexist just coincidentally. We believe that it is important to evaluate accompanying diseases in patients with ABD.

Keywords: Comorbidity, diabetes mellitus; hypertension; pemfigoid; pemfigus; vesiculobullous skin diseases.

Ezgi Aktaş Karabay, Asli Aksu Çerman, Ilknur Kıvanç Altunay. Evaluation of Comorbidities in Patients with Autoimmune Bullous Diseases: A Retrospective Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 302-306

Sorumlu Yazar: Ezgi Aktaş Karabay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale