ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 85-95 | DOI: 10.5350/SEMB.20150430023217

Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS)

Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Mekonyum aspirasyonu, tipik olarak fetal hipoksik iskemik stresin intestinal peristaltizme yol açarak, amniyotik sıvının mekonyum ile kontaminasyonu ve gasping sonucu akciğerin derin dokularına kadar nüfuz etmesi ile ortaya çıkar. Tüm doğumların %10-15’inde amniyotik sıvı mekonyum ile kontamine iken bu bebeklerin %5-10’unda mekonyum aspirasyonu ve solunum yetersizliği gelişir. Bu derlemede, MAS klinik bulguları, tanısal ve tedavisel yaklaşımı ile ilgili güncel bilgiler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mekonyum aspirasyon sendromu, yenidoğan, güncel yaklaşım.

Meconium Aspiration Syndrome (MAS)

Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Aspiration of meconium typically occurs after fetal hypoxic/ischemic stress leading to intestinal peristalsis, meconium contamination of the amniotic fluid, and gasping respirations that draw the noxious meconium-stained fluid deep into the lung. Meconium contamination of amniotic fluid occurs in 10–15% of all pregnancies, and 5–10% of these infants develop meconium aspiration syndrome and respiratory failure. This review presents the update data on clinical, diagnostic and treatment approach for MAS.

Keywords: Meconium aspiration syndrome, newborn, current approaches.

Sinan Uslu, Mesut Dursun, Ali Bülbül. Meconium Aspiration Syndrome (MAS). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 85-95

Sorumlu Yazar: Sinan Uslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale