ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Benign paroksismal pozisyonel vertigoda oksidatif stresin rolünün spot idrarla araştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Kabul Yazılar: SETB-38243 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.38243

Benign paroksismal pozisyonel vertigoda oksidatif stresin rolünün spot idrarla araştırılması

Ozan Özdemir1, Hale Aral2, Halit Rüzgar1, Hilmi Furkan Arslan3, Özgür Yiğit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz/Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Giresun Üniversitesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Giresun

Amaç: İdrarda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8-OHdG), 8-hidroksi-guanozin (8-OHG) ve 8-
hidroksi-guanin seviyeleri ölçülerek oksidatif stresin benign paroksismal pozisyonel
vertigodaki (BPPV) rolünü değerlendirmek.
Yöntem: Bu çalışmaya BPPV tanısı almış 31 yetişkin kadın hasta dahil edildi. Santral ve diğer
periferik vertigo nedenleri saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar BPPV atağı
sırasında ve sonrasında kan örnekleri ve spot idrar testleri ile oksidatif stres açısından
değerlendirildi. Duygusal stresi değerlendirmek için Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği
(DASS) anketi kullanıldı. Yaşları eşleştirilmiş 30 sağlıklı kadından oluşan kontrol grubu
oluşturuldu.
Bulgular: Atak sırasındaki üriner oksidatif stres değerleri, tedavi sonrası gruba ve sağlıklı
kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Tedavi sonrası BPPV grubunun üriner
oksidatif stres değerleri ile sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). DASS
skorları atak sırasında ve tedavi sonrasında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak
yüksekti (p<0.05).
Sonuç: BPPV hastalarında spot idrar 8-OHdG, 8-OHG ve 8-hidroksi-guanin düzeylerindeki
artış oksidatif stres için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Ayrıca emosyonel stres oksidatif
stresi artırarak BPPV ataklarını da tetikleyebilir. (SETB-2022-12-268)

Anahtar Kelimeler: Oksidatif Stres, Pozisyonel Vertigo, DNA Hasarı.

Investigating the Role of Oxidative Stress in Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Spot Urine

Ozan Özdemir1, Hale Aral2, Halit Rüzgar1, Hilmi Furkan Arslan3, Özgür Yiğit1
1Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Medical Biochemistry, Giresun University, Maternity and Children Training And Research Hospital, Giresun, Türkiye

Objectives: To evaluate the role of oxidative stress in benign paroxysmal positional vertigo
(BPPV) by measuring urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), 8-hydroxy-guanosine
(8-OHG), and 8-hydroxy-guanine levels.
Methods: Thirty-one adult female patients diagnosed with BPPV were included in this study.
Patients with central pathologies and other peripheral causes of vertigo were excluded. The
patients were evaluated for oxidative stress during and after the BPPV attack with blood
samples and spot urine tests. Depression, anxiety, and stress scale (DASS) questionnaire was
used to evaluate emotional stress. A control group consisting of 30 age-matched healthy women
was formed.
Results: Urinary oxidative stress values during the attack were significantly higher than the
post-treatment grup and the healthy control group (p<0.05). There was no significant difference
between the urinary oxidative stress values of the BPPV group after treatment and the healthy
control group (p>0.05). DASS scores were significantly higher during the attack and after the
treatment compared to the healthy control group (p<0.05).
Conclusion: The increase in spot urinary 8-OHdG, 8-OHG, and 8-hydroxy-guanine levels can
be used as a biomarker for oxidative stress in patients with benign paroxysmal positional
vertigo. Furthermore, emotional stress can also trigger BPPV attacks by increasing oxidative
stress.

Keywords: Oxidative stress, Positional vertigo, Guanosine, DNA DamageSorumlu Yazar: Ozan Özdemir
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale