ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Pipelle Biyopsisi ile Dilatasyon ve Küretajın Endométrial Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 50-58

Pipelle Biyopsisi ile Dilatasyon ve Küretajın Endométrial Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda dilatasyon ve kiiretaj ile pipelle biyopsisinin doğru tanı oranı, seıısitivite, spesifisite, histerektomi lıistopatolojilerini belirleyebilnıe gibi endometrial örneklemenin etkinliğini gösteren parametreler açısından karşılaştırıldı. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde endometrial patolojilerin tanısında etkinlik, güvenilirlilik ve hasta tarafından kabul edilebilirlik açısından her iki metodun birbirine üstünlüğü olup olmadığı irdelendi.
MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırına Hastanesi 1.kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 1.8.1999- 1.6.2000 tarihleri arasında histerektomi endikasyonu alan 45 hasta ve anormal uteriıı kanama tanısıyla endometrial örnekleme endikasyonu alan 36 hasta çalışmaya alındı. Hastalara pipelle biyopsisi sonrası dilatasyon ve kiiretaj uygulandı. Endometrial örnekleme yapılan 36 hastadan 10 tanesine ve çeşitli nedenlerle histerektomi endikasyonu alan 45 hastaya histerektomi uygulandı.
BULGULAR: Müdahaleler sırasında hastaların hissettikleri ağrı şiddetleri karşılaştırıldığında dilatasyon ve kiiretajla (D&C) hissedilen ağrı şiddetinin istatistiksel olarak pipelle yönteminden daha fazla olduğu gözlendi (p<0.005). Pipelle biyopsisinin doğru tanı oranı %63.6, sensitivitesi %75, spesifitesi %97, D&C’nin doğru taııı oranı %78.1, sensitivitesi %100, spesifitesi %97.4 olarak saptandı. Pipelle biyopsisiyle %25, D&C ile %16 oranında yetersiz materyal elde edildi. Yetersiz materyaller postmenopozal olgularda çoğunluktaydı. Atrofik endometrium saptamada pipelle biyopsisinin sensitivitesi %12.5, D&C’nin sensitivitesi %25 olarak bulundu. Endometrial polipin saptanmasında pipelle biyopsisi ve D&C’nin sensitiviteleri sırasıyla %0 ve %100 idi. Adeııokarsiııom ve basit hiperplazinin saptanmasında her iki yöntemin sensitivitesi %100 olarak belirlendi.
SONUÇ: Premenopozal ve post nıenopozal kanamalı hastalarda ııltrasonografide endometrial polip veya subnıuköz nıyom şüphesi varsa endometrial örnekleme histeroskopi rehberliğinde yapılmayıdır. Eğer böyle bir şüphe yoksa pipelle biyopsisi güvenli ve yeterli sonuçlar vermesi ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle D&C’ye tercih edilebilir. Postmenopozda ve ııltrasonografide endometrium kalınlığının 4 mm’ııin altında olduğu olgularda yüksek yetersiz materyal oranı nedeniyle pipelle biyopsisi veya D&C yerine histereskopi rehberliğinde biyopsi uyugulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium, pipelle biyopsisi, D&C.

The comparison between pipelle biopsy and dilatation curettage for endometrial sampling

Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

OBJECTIVE: We compared pipelle biopsy with dilatation and curettage in parameters such as sensitivity, specifisity, accuracy, predictibility and patient tolerability.
STUDY DESIGN: 45 patients scheduled for histerectomy and 36 patients with diagnosis of abnormal uterine bleeding scheduled for endometrial sampling were admitted. Pipelle biopsy followed by dilatation and curettage were applied to ech patient. Histerectomy was applied to 10 of the 36 patients with abnormal uterine bleeding and 45 patients with previous indications for histerectomy.
RESULTS: The pain felt during dilatation amd curettage (D&C) was more in comparison to pipelle biopsy (p<0.005). The accuracy, sensitivity and specifisity of pipelle biopsy was 63.6%, 75% and 97%, respectively. These parameters were found as 78.1%, 100% and 97.4% for D&C. Insufficient tissue was obtained in 25% of patients with pipelle biopsy and in 16% ofpatiens with D&C. Insufficient tissue specimens were mostly obtained from postmenoposal patients. In assesment of atrophic endometrium the sensitivities of of pipelle biopsy and D&C wer 12.5%, 25% respectively. The sensitivity of pipelle biopsy in assesment of endometrial polip was 0 % whereas sensitivity of D&C was 100%. The sensitivities in the assesment of adenocarcinoma and simple endometrial hyperplasia for both methods were 100%.
CONCLUSION: In premenoposal and postmenoposal patients with uterine bleeding, if there is a suspicion of submucozal myoma or endometrial polip in ultrasonography histerescopy guided endometrial biopsy should be done. If there is no such suspicion pipelle is as accurate as dilatation and curettage in assesment of endometrial patologies and more tolerable. In postmenoposal patients with endometrial thickness below 4 mm, measured by ultrasonography, histeroscopy guided biopsy can be preferred to pipelle biopsy and D&C due to their high rate of insufficient tissue sampling.

Keywords: Endometrium, pipelle biopsy, D&C.

Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker. The comparison between pipelle biopsy and dilatation curettage for endometrial sampling. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 50-58

Sorumlu Yazar: Almila Bal Yıldız
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale