ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(3): 140-144

Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı

Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde kalça ultrasonografisi ile tespit edilen gelişimsel kalça displazisi sıklığının araştırılması, risk faktörü olarak kabul edilen etkenlerle displazi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya Temmuz 2011- Temmuz 2012 tarihleri arasında polikliniğimize çeşitli sebeplerle getirilen veya yönlendirilen 6 aydan küçük 259 bebeğin 518 kalçası dahil edilmiştir. Bebeklerin 145’i (%56) kız, 114’ü (%44) erkekti. Yaş ortalaması 11,1 (1-24) haftaydı. Bebeklerin doğum ve aile öyküleri öğrenilip fizik muayenede herhangi bir anormallik olup olmadığına bakıldı. Her bebeğe Graf yöntemi ile kalça ultrasonografisi yapılarak kalçaların tiplendirmesi yapıldı ve gerekli durumlarda tedaviye başlandı.
Bulgular: Kalçaların ölçülen alfa açısı ortalaması 64,3° (40-79), beta açısı ortalaması ise 60,6° (40-80) olarak hesaplandı. Ölçülen değerlere göre 436 (%84,2) kalçada alfa açısı normal kabul edilen 60°’nin üstündeydi. Buna karşın 58 (%22,4) bebeğin 82 (%15,8) kalçasında ise alfa değerinin normalin altında olduğu belirlendi. Toplam 34 bebeğin (%13,1) 43 kalçası (%8,3) pavlik bandajı ile tedaviye alındı. GKD açısından risk etkeni olarak kabul edilen özelliklerden herhangi birine (fizik muayene bulgusu, aile veya doğum öyküsü) sahip olduğu gözlemlenen 92 (%35,5) bebek vardı. Fizik muayenede 71 (%27,4) bebekte GKD açısında dikkat uyandıracak bulgular tespit edildi. Bu bebeklerden sadece 16’sında (%6,2) displazi vardı.
Sonuç: Displazi oranlarının fizik muayene bulguları olan ve olmayan gruplarda benzer çıkması bizi evrensel taramanın daha uygun olabileceği açısından düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalça, displazi, ultrasonografi, sıklık

Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic

Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Objective: The aim of this study is to investigate the incidence of developmental dysplasia of the hip of the infants younger than six months old that were diagnosed by hip ultrasonography in our orthopaedics outpatient clinic. The relationship between risc factors and dysplasia were also discussed.
Methods: Between July 2011 and July 2012, 518 hips of 259 infants younger than six months old attended to our outpatient clinic for several reasons and those were included in this study. Among them 145 (%56) were female and 114 (%44) were male. Mean age was 11,1 (1-24) weeks. Obstetric and family histories of the infans and physical examination findings were recorded. Hip ultrasonography was performed and hips were classified for all infants according to the Graph’s method. Treatment was started according to the ultrasound findings.
Results: The mean of alfa angle was 64,3° (40-79) and beta angle was 60,6° (40-80). The alfa angle was normal (>60°) in 436 (%84,2) hips. In 82 (%15,8) hips of 58 (%22,4) babies, alfa angle was lower than 60°. Treatment with pavlik harness was performed in 43 hips (%8,3) of 34 (%13,1) babies. Among all infants, 92 (%35,5) of them had features (physical examination finding, family or obstetric history) which may be related with hip dysplasia. In physical examination 71 (%27,4) infants had abnormal findings but only 16 (%6,2) of them had dysplasia.
Conclusion: The rate of dysplasia in infants with abnormal findings was similar to the ones without abnormal findings. This made us think about the importance of universal screening.

Keywords: Hip, dysplasia, ultrasonograhy, incidence

Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk. Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(3): 140-144

Sorumlu Yazar: Ali Şeker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale