ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 279-284 | DOI: 10.5350/SEMB.20171130112516

Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı

Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilimdalı, Eskişehir, Turkey

Amaç: Akut İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) tedavisinde hemostazı sağlayacak trombosit düzeyini en hızlı şekilde elde etmek temel hedeftir ve bu amaçla ilk 48 saat içinde trombosit sayısında hızlı artış yapması nedeni ile intravenöz (İV) pulse steroid kullanımı yaygındır. İntravenöz pulse steroid tedavisi, genellikle sabahları tek doz şekilde, metilprednizolon olarak uygulanmaktadır. Yarılanma ömrü nedeni ile oral tedavilerde genellikle iki dozda kullanılan metilprednizolonun pulse tedavide iki dozda kullanımına dair bir etkinlik çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmada, medikal tedavi gereken hastalarda, en etkili ve ekonomik yönden en ucuz tedavi şekli olan pulse steroid tedavisinin, tek veya iki dozda verilmesinin trombosit sayısını yükseltme hızı açısından farklı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Akut ITP tanısı uygun klinik, laboratuvar ve kemik iliği bulguları ile trombosit sayısının <100000/mm3 olması olarak belirlendi. Hastaların hepsi kemik iliği aspirasyonu ile tanı aldılar ve yatırılarak izlendiler. Trombosit sayısı 20000/mm3 altında olan, ıslak purpura veya aktif kanama şikayeti bulunan tüm hastalara tedavi verildi. Tedavi uygulanacak hastalar rastgele olarak, iki tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba iv pulse metilprednizolon (30 mg/kg/gün, üç gün ve 20 mg/kg/gün, dört gün) sabah erken saatte tek doz, ikinci gruba aynı toplam doz sabah-akşam (12 saatte bir) olacak şekilde ikiye bölünerek verildi. Pulse steroid tedavisinden önce ve tedavinin 1., 2., 3., 5., 7. gününde hemoglobin, beyaz küre ve trombosit sayıları incelendi ve her iki grubun tedaviye cevap hızlarını belirlemek için trombosit sayısının 20000/mm3, 50000/mm3 ve 100000/mm3’ün üzerine çıkma süreleri, tedavinin 1., 2., 3., 5. ve 7. günlerinde karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya iv pulse steroid tedavisi alan toplam 60 ITP’li hasta dahil edildi. İki dozda pulse steroid alan 2. gruptaki hastaların trombosit düzeylerinin 20000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 2 (2-3) gün], 50000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 3 (2.7-3.5) gün], 100000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 5 (3-5) gün], tek doz alan 1. gruptaki hastalardan [sırasıyla ortanca 3 (2-5) gün, ortanca 5 (4-7) gün, ortanca 7 (4-7) gün] anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Sonuç: Bu çalışma, akut İTP’de trombosit sayısının 20000/mm3’den düşük ve intrakranial kanama riski olan, trombosit sayısını hızla yükseltmek istediğimiz hastalarda, iv pulse steroid tedavisinin ilacın yarılanma ömrü dikkate alınarak, oral tedavide olduğu gibi iki dozda verilmesinin trombosit sayısının erken dönemde daha hızlı yükselmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, immün trombositopenik purpura, steroid.

Use of Single- or Two-dose Pulse Methylprednisolone in the Treatment of Acute Immune Thrombocytopenic Purpura

Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Department of Pediatric Hematology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Objectives: In immune thrombocytopenic purpura (ITP) treatment, the main goal is achieving the platelet level most rapidly for hemostasis. Pulse steroid therapy is common due to the rapid increase in the platelet count within the first 48 hours. Intravenous (IV) pulse steroid therapy is usually administered as a single methylprednisolone dose in the morning. Oral methylprednisolone is generally used as two divided doses due to its half-life, but there is no efficacy study for the use of pulse methylprednisolone therapy in two doses. In this study, we aimed to investigate whether the administration of single or double doses of pulse steroid treatment, which is the cheapest and most economical way to treat patients, differ in terms of platelet count increase rate.
Methods: The diagnosis of acute ITP was made based on the appropriate clinical, laboratory, and bone marrow findings and platelet count <100.000/mm3. All the patients were diagnosed with bone marrow aspiration, and they were admitted to the hospital. All patients with platelet counts below 20000/mm3 and those who had wet purpura or active bleeding were treated. Patients in need of treatment were randomly divided into two treatment groups with closed envelope method. The first group was given IV pulse methylprednisolone (30 mg/kg/day for three days and 20 mg/kg/day for four days) in the early morning hours. The second group received the same daily dosages in two divided doses. Hemoglobin, white blood cell, and platelet counts were evaluated before and on the first, second, third, fifth, and seventh days of treatment. To evaluate the rate of treatment response, platelet counts over 20.000/mm3, 50.000/mm3, and 100.000/mm3 obtained on the first, second, third, and seventh days of treatment were compared.
Results: Sixty patients with acute ITP diagnosis receiving pulse steroid therapy were included in the study. Platelet counts of the patients in group 2, who received pulse steroids in two doses, reached ≥20.000/mm³ on the second day [median, (2–3) days], ≥50.000/mm³ on the third day [median, (2.7–3.5) days], ≥100.000/mm³ on the fifth day [median, (3–5) days], which were significantly lower than the platelet counts of the patients in the first group on the third day [median, (2–5) days], fifth day [median, (4–7) days], and seventh day [median, (4–7) days], respectively (p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Conclusion: This study shows that administration of IV pulse steroid therapy in two doses is more effective in increasing the platelet count in early period in patients with acute ITP, especially whose platelet count is less than 20.000/mm³, and when we prefer to increase the platelet counts rapidly due to risk of intracranial hemorrhage.

Keywords: Child, Immune thrombocytopenic purpura; steroid.

Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör. Use of Single- or Two-dose Pulse Methylprednisolone in the Treatment of Acute Immune Thrombocytopenic Purpura. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(4): 279-284

Sorumlu Yazar: Ayşe Bozkurt Turhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale