ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Serebellar infarktlarda damar alanlarının dağılımı, klinik özellikleri ve etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 142-147 | DOI: 10.5350/SEMB.20150107051712

Serebellar infarktlarda damar alanlarının dağılımı, klinik özellikleri ve etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi

Yıldızhan Şengül1, Dilek Necioğlu Örken2, Selma Yücel3, Sevda Yücekaya4, Hulki Forta5
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzurum-Türkiye
2Bilim Üniversitesi FNG Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kütahya-Türkiye
4Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
5Serbest Nörolog, Türkiye

Amaç: Posterior dolaşım infarktları (PDİ) yüksek mortalite ve morbidite riski taşıyan hastalıklar olarak bilinmektedir. PDİ’larının tanınması bu mortalite ve morbiditenin azaltılması ve tromboliz gibi yeni tedavi yaklaşımlarına olanak sağlaması açısından önemlidir. Bu çalışmamızda serebellar iskemik inmelerin damar alanlarına göre dağılımını, klinik, etiyolojik ve fonksiyonel karakteristiklerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 90 hasta dahil edildi. Tüm hastaların kaydedilmiş vasküler risk faktörleri, giriş tansiyonları, elektrokardiyogram, kranial görüntüleme yöntemleri, başvuru sırasındaki belirti ve nörolojik muayene bulguları, etiyolojiyi saptamak amacıyla yapılmış olan transtorasik ekokardiyografi, bilateral karotis ve vertebral arter doppler ultrasonografi, servikal bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans anjiografi tetkikleri incelendi.
Bulgular: Serebellar infarktların damar alanlarına göre dağılım sıklığı değerlendirildiğinde: en sık medial Posterior inferior serebellar arter (PİSA) damar alanında infarkt olduğu saptandı. Bunu medial Süperior serebellar arter (SSA) ile lateral PİSA damar alanları takip etmekteydi. Anterior inferior serebellar arter (AİSA) dışında tüm damarlarda en sık başvuru belirtisi bulantı kusmaydı. AİSA infarktlarında ise en sık belirti
dengesizlikti. Damar alanlarına göre bulgular değerlendirildiğinde de tüm damar alanlarında en sık ataksi, dismetri-disdiadokinezi, hipotoni en sık bulgulardı. En sık saptanan risk faktörleri hipertansiyon (HT), sigara kullanımı, diyabetes mellitustu. Etiyolojik faktör olarak: Kardiyoemboli (KE) hastaların %22.2’sinde ve vertebrobaziller ateroskleroz (VBA) %61.1’inde saptandı. VBA AİSA, medial PİSA, lateral PİSA alanlarını içeren infarktlarda, KE ise medial SSA, lateral SSA, lateral PİSA alanlarını içeren infarktlarda en sıktı.
Sonuç: Çalışmamızda serebellar infarkların en sık medial PİSA sulama alanında olduğunu saptadık. En sık belirti bulantı-kusma ve en sık muayene bulgusu ataksiydi. HT en sık saptanan risk faktörü ve VBA en sık etiyolojik faktördü.

Anahtar Kelimeler: Posterior dolaşım, serebellar infarkt, kardiyoemboli, vertebrobaziller ateroskleroz.

Evaluation of cerebellar infarcts’ distrubution, clinical features and aetiological factors

Yıldızhan Şengül1, Dilek Necioğlu Örken2, Selma Yücel3, Sevda Yücekaya4, Hulki Forta5
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzurum-Türkiye
2Bilim Üniversitesi FNG Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kütahya-Türkiye
4Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
5Serbest Nörolog, Türkiye

Objective: Posterior circulation stroke syndromes are known to have high risk of mortality and morbidity. The recognition of posterior circulation infarcts are important for decreasing this mortality and morbidity, and can make it possible to administer thrombolysis treatment. In this study, our goal was to evaluate distribution of cerebellar infarcts, and to determine the clinical, aetiological and functional characteristics.
Material and Method: 90 patients were included in our study. All recorded vascular risk factors, blood pressure measurements, electrocardiograms, signs and symptoms during the application, results of cranial imaging and the results of studies done to reveal aethiology such as transthoracic ecocardiography and bilateral doppler ultrasonography of carotid arteries, cervical computed tomography or magnetic resonance angiography imaginings were examined.
Results: The most common vascular territories were medial posterior inferior cerebellar artery (PICA), medial superior cerebellar artery (SCA) and lateral PICA. Nausea and vomiting were the most common symptom, except for anterior inferior cerebellar artery (AICA). At AICA infarcts, it was derangement. The most common finding in all vascular territories were ataxia, dysmetria-disdiadokinezia and hypotonia. The
most common risk factors were hypertension (HT), smoking and diabetes mellitus. Cardioembolism was found in 22.2% and vertebrobasillar atherosclerosis (VBA) was found in 61.1% of the cases as aetiological factors. VBA was more common in infarcts that involved the territories of AICA, medial PICA and Iateral PICA. Cardioembolism was the most common in infarcts that involved the territories of medial SCA, Iateral
SCA and Iateral PICA.
Conclusions: In our study we found that the most commonly affected territory was medial PICA. The most common signs were nausea and vomiting, and the most common symptom was ataxia. HT was the predominant risk factor and the most common aetiological factor was VBA.

Keywords: Posterior circulation, cerebellar infarct, cardioembolism, vertebrobasillar atherosclerosis.

Yıldızhan Şengül, Dilek Necioğlu Örken, Selma Yücel, Sevda Yücekaya, Hulki Forta. Evaluation of cerebellar infarcts’ distrubution, clinical features and aetiological factors. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 142-147

Sorumlu Yazar: Yıldızhan Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale