ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
İlaç Allerjisi Olmayan Çocuklarda Penisilin Duyarılılığı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 43-45

İlaç Allerjisi Olmayan Çocuklarda Penisilin Duyarılılığı

Yakup Çağ, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Evküre
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Betalaktam antibiyotiklerde oluşan tip 1 hipersensitivite reaksiyonları tıptaki tüm ilerlemelere rağmen tüm dünyada önemli bir klinik sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada hiçbir ilaç alerjisi öyküsü olmayan çocuklarda penisilin duyarlılığı araştırılmıştır.
Materyal ve metod: Yaşları 6-13 (ortalama 8.931.98) yıl arasında değişen toplam 147 çocukta Benzil Penisilol Polilizin (PPL) ve Minör Determinant Karışımı (MDM) içeren solüsyonlar kullanılarak önce prik, sonra intradermal testler yapılmış, ek olarak da ev tozu akarları ve mantarlar gibi sık rastlanan bazı allerjenlere karşı duyarlılık araştırılmıştır.
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan çocuklarda penisilin duyarlılığı oranı %15.64 olarak bulunmuştur. Bir vakada PPL ile test sonrasında anafılaksi gelişmiştir. Ayrıca vakaların bir kısmında ev tozu akarları ve mantarlara karşı da duyarlılık bulunmuş, ancak bu allerjenlere karşı duyarlı olmanın penisiline duyarlılığı artırmadığı görülmüştür.
Sonuçlar: Penisilin ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin aşırı kullanımı çocuklarda klinik belirti oluşturmadan duyarlılaşmaya yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Penisilin sensitivitesi, İlaç allerjisi, Anafilaksi.

Penicillin Sensitivity Among Children without any History of Drug Adverse Reactions

Yakup Çağ, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Evküre
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği, İstanbul

Objective: IgE-mediated acute systemic reactions to penicillin continue to be an important clinical problem throughout the world in spite of every kind of advances in medicine. In this study the prevalence of penicillin sensitivity among children without known drug reactions was researched.
Study design: Prick and intradermal skin testing were performed with benzylpenicillol (PPL) and Minor Determinant Mixture (MDM) in 147 children aged 6-13 (mean 8.931.98) years. In addition, sensitivity to some common allergens such as house dust mites and moulds was also tested.
Results: The overall frequency of positive skin reactions was 15.6%. a mild anaphylactic rieaction occurred in a child just after testing with PPL. Some of the children were also sensitive to common allergens but these children were not more sensitive to penicillin allergens.
Conclusions: We concluded that excessive usage of penicillins and other beta-lactam antibiotics may lead to sensitization of children without clinical symptoms.

Keywords: Penicillin sensitivity, Drup allergy, Anaphylaxis

Yakup Çağ, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Evküre. Penicillin Sensitivity Among Children without any History of Drug Adverse Reactions. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 43-45

Sorumlu Yazar: Feyzullah Çetinkaya
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale