ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Akut kolonik divertikülitte divertikül lokalizasyonu ve Hinchey evresinin nüks ve komplikasyon üzerine etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 451-456 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.03453

Akut kolonik divertikülitte divertikül lokalizasyonu ve Hinchey evresinin nüks ve komplikasyon üzerine etkisi

Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanli, Cemal Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Kolonun divertiküler hastalığı kas tabakasındaki bazı zayıflıklar nedeniyle mukozanın dışa doğru balonlaşması ile oluşan bir patolojidir. Divertiküler hastalık, semptomatik komplikasyonsuz divertiküler hastalıktan, akut divertikülit veya divertiküler kanama gibi komplikasyonları olan semptomatik hastalığa kadar değişebilir. Akut kolonik divertikülit, hastaların yaklaşık %10-25’inde görülmektedir. 2016-2019 yılları arasında hastanemiz acil kliniğine karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalar değerlendirilerek akut divertikülit tanısı ile yatırılarak tedavi uygulanan 134 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyeti, yaş, ek hastalık varlığı, başvuru anında lökosit ve C-reaktif protein(CRP) yüksekliği, divertikül lokalizasyonu, hinchey sınıflaması, ortalama yatış süresi ve tedavi şekli değerlendirildi. Bu parametrelerin komplikasyon ve nüks üzerindeki etkileri istatistiksel olarak incelendi. Hastanede yatış süresinin, hinchey sınıflaması ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptandı(p<0,001). Medikal olarak tedavi edilen hastaların 18'inde daha sonra nüks geliştiği görülürken bu oran istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0,001). Hastalığın şiddeti ve nüks gelişmesi üzerine rol alabilecek faktörler incelendiğinde bunlardan biri olan lokalizasyonun çalışmamızdaki sonuçlarını değerlendirdiğimizde rektosigmoid yerleşimin nüks için önemli bir faktör olduğunu saptadık. Yaptığımız çalışmada kolondaki lokalizasyonun ve hastalığın şiddetinin akut divertikülitin prognozu üzerinde etkili olduğunu gördük. Bu hastalarda cerrahi planlanırken lokalizasyonun ve geçirmiş oldukları hastalığın şiddetinin göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. (SETB-2020-08-141)

Anahtar Kelimeler: akut divertikü, lit, divertiküler hastalık, komplikasyon, rekürrens

The Effects of Diverticulum Localization and Hinchey Classification on Recurrence and Complications in Acute Colonic Diverticulitis

Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanli, Cemal Kaya
Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Diverticular disease of the colon is a pathology that arises from outward ballooning of the mucosa due to some weakness in the muscle layer. Diverticular disease may range from symptomatic uncomplicated diverticular disease to symptomatic disease with complications, such as acute diverticulitis or diverticular bleeding. Acute colonic diverticulitis occurs in about 10- 25% of patients.
Methods: In this study, 134 patients who were admitted to our emergency clinic with complaints of abdominal pain between 2016-2019 and hospitalized with the diagnosis of acute diverticulitis were included. Patients' sex, age, presence of additional disease, increase in leukocyte and C-reactive protein (CRP), localization of diverticulitis, Hinchey classification, mean length of hospital stay and treatment were evaluated. The effects of these parameters on complications and recurrence were statistically analyzed.
Results: The length of hospital stay was statistically significantly associated positively with the Hinchey classification (p<0.001). While 18 patients who were medically treated developed recurrence later, and this rate was statistically significant (p<0.001). When one of the factors, localization, which may play a role in the severity of the disease and recurrence are examined, was evaluated concerning its results in our study, we found that rectosigmoid location is an important factor for recurrence. We found that the localization in the colon and the severity of the disease were effective in the prognosis of acute diverticulitis.
Conclusion: We believe that localization and the severity of the disease should be taken into consideration when planning surgery in these patients.

Keywords: Acute diverticulitis, complication; diverticular disease; recurrence.

Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanli, Cemal Kaya. The Effects of Diverticulum Localization and Hinchey Classification on Recurrence and Complications in Acute Colonic Diverticulitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 451-456

Sorumlu Yazar: Zeynep Gul Demircioglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale