ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Erken evre serviks kanseri tedavisinde sinir koruyucu laparaskopik radikal histerektomi deneyimlerimiz [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 112-117 | DOI: 10.5350/SEMB.20150223020501

Erken evre serviks kanseri tedavisinde sinir koruyucu laparaskopik radikal histerektomi deneyimlerimiz

Osman Temizkan1, Osman Aşıcıoğlu1, İlhan Şanverdi2, Bülent Arıcı1, Işıl Ayhan1, Özlem Çetin1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Kliniğimizde laparaskopik sinir koruyucu radikal histerektomi (LSKRH) yapılan erken evre servikal kanserli hastaların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili deneyimlerimizi litaratür eşliğinde sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda retrospektif olarak LSKRH yapılan erken evre (evre IA1-IB1) serviks kanserli 14 hasta incelendi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44 (min 26, maks 53), vucut kitle indeksi (BMI) ortalaması 30 (min 23, maks 47), gravida ortalaması 4.7 (min 0, maks 12), parite ortalaması 8 (min 0, maks 8) olarak bulundu. LSKRH ile birlikte pelvik lenf nod diseksiyon yapılma süremiz ortalama 288 dakikadır. Ortalama pelvik 15 tane lenf nodu ve ortalama 2.2 cm vajen boyu çıkarılmıştır. Hastaların birinci gün barsak fonksiyonları geri dönmüştür. Mesane sondası ortalama 2.5 (min1, maks 5) gün ve batın dreni ortalama 3.3 (min 2, maks 7) gün sonra çıkarılmıştır. Tüm hastalarda tam cerrahi rezeksiyon yapıldı. Hasta takip süresi ortalama 15 aydır. Bu süre içinde hiç nüks gelişmemiştir ve hasta ölümü olmamıştır.
Sonuç: LNSRH, erken evre servikal kanserli hastaların tedavisinde diğer cerrahi yöntemler kadar etkili ve mesane fonksiyonlarının daha az bozulduğu için hasta yaşam kalitesi açısından üstün bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Erken evre serviks kanserleri, laparaskopik sinir koruyucu radikal histerektomi,cerrahi sonuçlar.

Our experience in nerve sparing laparascopic radical hysterectomy in treatment of early stage cervical cancer

Osman Temizkan1, Osman Aşıcıoğlu1, İlhan Şanverdi2, Bülent Arıcı1, Işıl Ayhan1, Özlem Çetin1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: To evaluate the safety, feasibility and efficacy of laparascopic approach in management of patients undergoing nevre-sparing radical hysterectomy for early stage cervical cancer
Material and Method: 14 patients who had early stage (1A1-1B1) and undergone laparascopic nerve sparing radical hysterectomy were analysed retrospectively.
Results: Mean age of patients was 44 (min 26 max 53), mean BMI was 30 (min 23 max 47), mean gravida was 4.7 (min0 max 12), mean parity was 8 (min 0 max 8). Mean duration of surgery- both laparascopic nevre-sparing radical hysterectomy and pelvic lymph node dissection- was 228 minutes. Fifteen lymph nodes and 2.2 centimeters of vaginal tissue were extracted in average. Intestinal functions
had returned in one day after surgery. Bladder catheter and abdominal drain were removed after 2.5 days (min 1 max 5) and 3.3 days (min 2 max 7) respectively. Complete surgical resection was achieved in all patients. Mean follow up duration was 15 months. No recurrence or patient death were present during this time period.
Conclusion: In treatment of early stage cervical cancer, laparascopic nevre-sparing radical hysterectomy is as effective as other surgical techniques, and a superior approach for patient’s quality of life considering less altered bladder function.

Keywords: Early-stage cervical cancer, surgical outcomes, laparascopic nerve-sparing radicalhysterectomy.

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, İlhan Şanverdi, Bülent Arıcı, Işıl Ayhan, Özlem Çetin. Our experience in nerve sparing laparascopic radical hysterectomy in treatment of early stage cervical cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 112-117

Sorumlu Yazar: Osman Temizkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale