ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kokain Kullanan Bir Hastada Goodpasture Sendromu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 67-68

Kokain Kullanan Bir Hastada Goodpasture Sendromu

Taner Baştürk1, Özlem Harmankaya2, Yahya Öztürk1, Yüksel Altuntaş1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

Acil Polikliniğimize nefes darlığı, anazarka tarzı ödem ve kanlı balgam yakınmasıyla başvuran ve özgeçmişinde birkaç kez kokain kullanımı olan hasta akut böbrek yetersizliği ön tanısı ile yatırıldı. Hematiiri ve proteinürisi olan hastanın renal biopsisinde glomerüler bazal membranda (GBM) lineer infiltrasyon saptanması ve AntiGBM ‘n‘ın pozitif bulunması nedeniyle Goodpasture sendromu düşünülerek hastaya inımünsüpresif tedavi, plaznıaferez ve hemodiyaliz uygulandı. Nadir görülen bir sendrom olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler: Goodpasture sendromu. - kokain

Goodpasture Syndrome in a Cocaine User

Taner Baştürk1, Özlem Harmankaya2, Yahya Öztürk1, Yüksel Altuntaş1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

Patient admitted to the emergency room with respiratory distress and anasarca type edema and was hospitalized with the prediagnosis of acute renal failure. A history of hemoptysis, finding of hematuria and proteinuria in the urine specimen and linear infiltration ofGMB in renal biopsy and Anti-GMB antibody positivity indicated progressive Goodpasture syndrome. Areport of the caseis prepared after failure to stop the progressive process despite the given therapy and the rare incidence of the syndrome.

Keywords: Goodpasture sendromu. - kokain

Taner Baştürk, Özlem Harmankaya, Yahya Öztürk, Yüksel Altuntaş. Goodpasture Syndrome in a Cocaine User. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 67-68

Sorumlu Yazar: Taner Baştürk
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale