ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 253-261 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.96337

Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital

Emel Eksi Alp1, Ahsen Oncul2, Nazan Dalgic3, Cem Akgun4, Elif Aktas5, Banu Bayraktar5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması için Antibiyotik Yönetim Programları (AYP) geliştirilmiştir. Hastanemiz, Türkiye'de AYP uygulamalarının başlatıldığı ilk merkezlerden biridir. Bu çalışmada, 2013 yılından beri hastanemizde uyguladığımız AYP deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin hazırlamış olduğu AYP kontrol listesi hastanemiz programına uygulandı. Cerrahi profilaksi kılavuzları ve uygulamalarında düzenlemeler yapıldı. Hastane enfeksiyon sürveyansından cerrahi profilaksiler ve nokta prevalans çalışmalarından antibiyotik kullanımı değerlendirildi. Hastane eczane kayıtlarından antibiyotik tüketim indeksleri (ATİ) hesaplandı. Influenza hızlı antijen testi (İHAT) ve grup A beta hemolitik streptokok için hızlı antijen tarama (HAT) testi kullanılmaya başlandı. Kümülatif antibiyotik duyarlılık sonuçları yıllık olarak hazırlandı.
Bulgular: Cerrahi profilaksiler insizyon öncesi 60 dakika içinde ameliyathanede uygulanmaya başlandı. Cerrahi profilakside 3. Kuşak sefalosporinlerin kullanımının önüne geçildi, ancak sadece beyin cerrahi ve genel cerrahi kliniklerinde profilaksi süresi kısaltılabildi. Antibiyotik kullanım oranları ve uygunluğunda, 2014 ve 2018 yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Yetişkin hastalardaki J01 sınıfı için ATİ 2014 yılında 100 hasta günü başına 80,5 tanımlanmış günlük doz (TGD) iken, 2018 yılında 100 hasta günü başına 64,8 TGD' ye düşürüldü. Üst solunum yoluna ait şikayetlerle başvuran 22.445 çocuk hasta HAT testi ile değerlendirildi ve % 75,1'i antibiyotiksiz tedavi edildi.
Sonuç: Mevcut küresel antimikrobiyal direnç döneminde, tüm hastanelerin antimikrobiyal yönetim ekipleri olmalıdır. Her hastane kendi yönetim programını belirlemeli ve sıklıkla revize etmelidir. Akılcı antibiyotik kullanımındaki iyileşmenin multidisipliner bir çalışma olmadan elde edilmesi güçtür. (SETB-2020-05-053)

Anahtar Kelimeler: Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotik yönetim programı, antimikrobiyal direnç

Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital

Emel Eksi Alp1, Ahsen Oncul2, Nazan Dalgic3, Cem Akgun4, Elif Aktas5, Banu Bayraktar5
1Department of Pediatric Emergency, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Microbiology, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Antibiotic Stewardship Programs (ASP) have been developed for the spread of rational antibiotic use. Our hospital is one of the first centers where ASP applications were launched in Turkey. In this study, we aimed to share our experience with ASP which has been applied in our hospital since 2013.
Methods: We adapted ASP to our hospital program from Centers for Disease Control and Prevention’s ASP checklist. Revisions on surgical prophylaxis guidelines and practices were performed. Surgical prophylaxis was evaluated from hospital infection surveillance and antibiotic usage by point prevalence surveys. Antibiotic consumption indexes (ACI) were calculated from hospital pharmacy records. Rapid antigen detection test (RADT) for Group A beta-hemolytic streptococcus and influenza rapid antigen test were started to be used. Cumulative antibiotic susceptibility results were prepared annually.
Results: Surgical prophylaxis was started to be administered in the operating room within 60 min of incision. Third-generation cephalosporin usage for surgical prophylaxis could be restricted in all clinics but the duration could only be shortened in neurosurgery and general surgery. There was no statistically significant change in antibiotic usage rates and appropriateness between 2014 and 2018. ACI for the class J01 in adult wards was 80.5 daily defined doses (DDD) per 100 patient days in 2014 and reduced to 64.8 DDD per 100 patient days in 2018. 22.445 pediatric patients presenting with complaints of the upper respiratory tract were evaluated with RADT and 75.1% were treated without antibiotics.
Conclusion: In this global antimicrobial resistance era, all hospitals should have motivated antimicrobial stewardship teams. Each hospital should establish its own stewardship program and often revise it. Improvement in rational antibiotic use is hard to achieve without multidisciplinary involvement.

Keywords: Antibiotic stewardship program, antimicrobial resistance; rational antibiotic use.

Emel Eksi Alp, Ahsen Oncul, Nazan Dalgic, Cem Akgun, Elif Aktas, Banu Bayraktar. Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 253-261

Sorumlu Yazar: Emel Eksi Alp, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale