ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Akut Bronşiolitli Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 102-108 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.95605

Akut Bronşiolitli Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi

Cuneyt Ugur1, Elif Somuncu2, Taha Demirci3
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya İl Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Van
3Türkeli Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sinop

Amaç: Bu çalışmanın amacı akut bronşiolitli çocuklarda hastanede yatış süresini etkileyen ve antibiyotik başlanmasına neden olan faktörleri belirlemektir.
Yöntemler: Bu çalışma Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde retrospektif olarak yapılmıştır. Eylül 2017-Nisan 2019 tarihleri arasında (sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde) çocuk servisinde izlenen 102 hastanın demografik verileri, klinik özellikleri, laboratuvar ve radyolojik bulguları, tedavi yöntemleri ve hastanede yatış süreleri hasta dosyalarından kaydedildi.
Bulgular: Toplam 102 hastanın 67'si (%65.7) erkek, 35'i (%34.3) kadındı. Ortanca yaş 6.5 (11.0) aydı. Wang bronşiyolit klinik skorlamasına göre hastaların 36'sı (%35.3) hafif, 51'i (%50.0) orta, 15'i (%14.7) şiddetli bronşiolit olarak saptandı. Polimeraz zincir reaksiyonunda (PCR) en sık etken respiratuvar sinsityal virüs 60 ( %58.8), influenza virüs 20 (%19.6), rinovirüs 15 (%14.7), bocavirüs 15 (%14.7) ve parainfluenza virüs 12 (%11.7). Ortanca hastanede kalış süresi 7.0 (4.0) gündü. Hastaların 42'si (%41,2) ≤ 5 gün, 60'ı (%58,8) 5 günden fazla hastanede yattı. Hastanede kalış süresi, krepitan ral, lökositoz, nötrofili ve influenza virüsle koenfeksiyon ile anlamlı ve pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla p=0,036, p=0,034, p=0,028, p=0,036). Hastanede kalış süresi, pH ve artmış havalanma ile anlamlı ve negatif korelasyon gösterdi (sırasıyla p=0,002, p=0,003). Antibiyotik başlanması, hışıltılı solunum, krepitan ral, lökositoz ve nötrofili ile anlamlı ve pozitif korelasyon gösterdi (sırasıyla p=0,033, p=0,013, p=0,028, p=0,002)
Sonuç: Fizik muayenede krepitan ral, laboratuvarda respiratuar asidoz, PCR ile saptanan influenza virüsle koenfeksiyon ile 5 günden fazla hastanede yatış süresi arasında anlamlı ilişki bulundu. Fizik muayenede wheezing veya krepitan ral, laboratuvarda lökositoz veya nötrofili ile antibiyotik başlanması arasında anlamlı ilişki saptandı. (SETB-2023-08-144)

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, bronşiolit, çocuklar, hastaneye yatış, respiratuvar sinsityal virüs

Evaluation of the Clinical, Laboratory and Radiology Findings and Treatment Methods of Children with Acute Bronchiolitis: Experience of a Tertiary Center

Cuneyt Ugur1, Elif Somuncu2, Taha Demirci3
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Konya City Health Application and Research Center, Konya, Türkiye
2Department of Pediatrics, Van Training and Research Hospital, Van, Türkiye
3Department of Pediatrics, Turkeli State Hospital, Sinop, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to determine the factors affecting the duration of hospitalization and causing the initiation of antibiotics in children with acute bronchiolitis.
Methods: This study was conducted retrospectively in Konya Training and Research Hospital. Demographic data, clinical features, laboratory and radiological findings, treatment methods and duration of hospitalization of 102 patients followed up in the pediatric service between September 2017 and April 2019 (in autumn, winter and spring seasons) were recorded from patient files. Results: 67 (65.7%) of 102 patients were male, and 35 (34.3%) were female. Median age was 6.5 (11.0) months. According to Wang bronchiolitis clinical scoring, 36 (35.3%) of the patients were mild, 51 (50.0%) were moderate, 15 (14.7%) were severe bronchiolitis The most common agents in polymerase chain reaction (PCR) were respiratory syncytial virus 60 (58.8%), influenza virus 20 (19.6%), rhinovirus 15 (14.7%), bocavirus 15 (14.7%) and parainfluenza virus 12 (11.7%). The median duration of hospitalization was 7.0 (4.0) days. Forty-two (41.2%) of the patients were hospitalized for ≤5 days, and 60 (58.8%) were hospitalized for >5 days. Duration of hospitalization was significantly and positively correlated with crepitant crackles, leukocytosis, neutrophilia, and coinfection with influenza virus (p=0.036, p=0.034, p=0.028, p=0.036, respectively). Duration of hospitalization was significantly and negatively correlated with pH and increased aeration (p=0.002, p=0.003, respectively) Antibiotic initiation was significantly and positively correlated with wheezing, crepitant crackles, leukocytosis, and neutrophilia (p=0.033, p=0.013, p=0.028, p=0.002, respectively). Conclusion: A significant relationship was found between crepitant crackles in physical examination, respiratory acidosis in laboratory, co-infection with influenza virus detected by PCR and hospitalization for more than 5 days. A significant relationship was determined between wheezing or crepitant crackles in physical examination, leukocytosis or neutrophilia in laboratory and the initiation of antibiotic.

Keywords: Antibiotic, bronchiolitis, children, hospitalization, respiratory syncytial virus

Cuneyt Ugur, Elif Somuncu, Taha Demirci. Evaluation of the Clinical, Laboratory and Radiology Findings and Treatment Methods of Children with Acute Bronchiolitis: Experience of a Tertiary Center. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 102-108

Sorumlu Yazar: Cuneyt Ugur
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale