ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
İnek Sütü Alerjisinde İnek Sütü Komponentleri, Keçi Sütü ve Koyun Sütü Duyarlığının Klinik Bulgular ile Tolerans Gelişimi Üzerine Etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 391-397 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.90688

İnek Sütü Alerjisinde İnek Sütü Komponentleri, Keçi Sütü ve Koyun Sütü Duyarlığının Klinik Bulgular ile Tolerans Gelişimi Üzerine Etkisi

Nursen Cigerci Gunaydin1, Ezgi Ulusoy Severcan2, Sanem Eren Akarcan3, Cem Bal3, Figen Gulen3, Remziye Tanac3, Esen Demir3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Anabilim Dalı, Ankara
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: İnek sütü (İS), duyarlı bireylerde alerjik reaksiyona yol açabilen bazı proteinler içermekte olup, çocukluk çağında en sık görülen gıda alerjisi nedenlerindendir. Hastaların birçoğunda 3 yaşına kadar tolerans gelişmektedir. Bu çalışmada inek sütü alerjisinde (İSA), inek sütü alerjen bileşenleri (α-laktalbumin, β-Laktoglobulin, kazein) duyarlılığı ile birlikte keçi sütü ve koyun sütü çapraz reaksiyonlarının değerlendirilmesi ve klinik bulgular ile tolerans gelişimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
Metot: Bu çalışma IgE aracılı İSA tanısı ile izlenen ortalama 38 aylık 66 hastayı içeren retrospektif kesitsel bir çalışma olup, hastalar iki grupta değerlendirildi; Grup 1(n=50): besin yükleme testine (BYT) göre tolerans gelişmediği saptanan hastalar, Grup 2(n=16): eliminasyon diyeti ile izlenen ve BYT testinde tolerans geliştiği saptanan hastalar idi. İki grup arasında İnek sütü(İS)-sIgE, α-laktalbumin(A-LA)-sIgE, β-Laktoglobulin(BLG)-sIgE, kazein(CAS)-sIgE, keçi sütü(KS)-sIgE ve koyun sütü(KoS)-sIgE, deri prik testte(DPT) İS ve KS ile kabarıklık çapı, periferik kanda eosinofil yüzdesi karşılaştırıldı.
Tartışma: Yüksek CAS-sIgE, KS-sIgE, KoS-sIgE düzeyi persistan İSA için İS-sIgE düzeyi ve DPT’de İS kabarıklık çapının yüksekliği gibi risk faktörüdür. İlk reaksiyonun anafilaksi olması risk faktörü olarak düşünülmüştür. Yüksek İS-sIgE, CAS-sIgE, KS-sIgE, KoS-sIgE düzeyi, solunum bulguları ile ilişkilidir. (SETB-2020-09-180)
Sonuçlar: Hastaların %84.8’inde KS-sIgE ve KoS-sIgE duyarlılığı saptandı; A-LA-sIgE, bLG-sIgE, CAS-sIgE pozitifliği ise sırasıyla %69.7, %62.7, %77.3 idi. Gruplar arasında, İSA başlangıç ve tanı yaşı, cinsiyet, ortanca eliminasyon süresi, Total IgE, İS-sIgE, A-LA-sIgE, bLG-sIgE, eozinofil yüzdesine göre fark yoktu (p>0.05). Grup 1’de DPT’de İS ve KS ile kabarıklık çapı(p<0.001), CAS-sIgE(p<0.001), KS-sIgE(p=0.003), KoS-sIgE(p=0.001) düzeyi daha yüksekti. İS-sIgE ile total IgE(p=0.001), % eozinofil(p=0.04), DPT’de İS ile kabarıklık çapı (p=0.001), CAS-sIgE (p<0.001), KS-sIgE (p<0.001), KoS-sIgE (p<0.001) arasında pozitif korelasyon saptandı. Solunum semptomları ve anafilaksi öyküsü olan hastaların İS-DPT, İS-sIgE, CAS-sIgE, KS-sIgE, KoS-sIgE düzeyi yüksekti (p<0.05); gastrointestinal bulgular veya cilt semptomları ile laboratuvar bulguları arasında ilişki saptanmadı. Anafilaksi öyküsü olan hiçbir hastada tolerans saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Kazein, çocuk, inek sütü alerjisi; koyun sütü; keçi sütü; whey proteinleri,

Effects of Cow’s Milk Components, Goat’s Milk and Sheep’s Milk Sensitivities on Clinical Findings, and Tolerance Development in Cow’s Milk Allergy

Nursen Cigerci Gunaydin1, Ezgi Ulusoy Severcan2, Sanem Eren Akarcan3, Cem Bal3, Figen Gulen3, Remziye Tanac3, Esen Demir3
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Department of Pediatric Immunology and Allergy, University of Health Sciences Turkey, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Ankara,Turkey
3Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Objective: Cow’s milk (CM) contains some proteins capable of causing an allergic reaction in a sensitized individual and one of the most common causes of food allergy in childhood. Most of the patients will develop tolerance by the age of 3. In this study, we aimed to evaluate sensitivity to CM allergen components as well as goat’s milk (GM) and sheep’s milk cross reactions in cow’s milk allergic (CMA) patients and to figure out the risk factors for tolerance non-development.
Methods: This is a retrospective cross-sectional study including 66 patients for IgE-mediated CMA with mean age of 38 months. We evaluated the patients in two groups: Group 1 (n=50): Patients who have no tolerance in oral food challenge test; Group 2 (n= 16): Patients who were found tolerant to CM after elimination diet. Cow’s milk-spesific IgE(sIgE), α-lactalbumin(ALA)-sIgE, β-Lactoglobulin(BLG)-sIgE, casein-sIgE, goat's milk-sIgE, sheep's milk-sIgE, skin prick tests(SPTs) with CM and GM, eosinophils in peripheral blood were all compared between two groups.
Results: In the whole group, goat's milk-sIgE and sheep's milk-sIgE were positive in 84.8% and ALA-sIgE, BLG-sIgE, casein-sIgE were positive in 69.7%, 62.7%, 77.3% of the patients, respectively. Two groups were similar in terms of age at onset and diagnosis, gender, median elimination period, total IgE levels, cow’s milk-sIgE and eosinophilia (p>0.05). Mean wheal diameters of CM and GM in SPT (p<0.001), goat's milk-sIgE (p=0.03), sheep's milk-sIgE (p=0.01) were significantly higher in Group 1. Cow’s milk-sIgE showed a positive correlation with total IgE (p=0.001), eosinophilia percentage (p=0.04), CM wheal diameter in SPT (p=0.001), casein-sIgE (p<0.001), goat's milk-sIgE (p<0.001), sheep's milk-sIgE (p<0.001) in Group 1. Patients with respiratory symptoms and history of anaphylaxis had higher cow’s milk-SPT, cow’s milk-sIgE, casein-sIgE, goat's milk-sIgE, sheep's milk-sIgE levels(p<0.05). Gastrointestinal and skin symptoms showed no relation with laboratory findings. Any patient with a history of anaphylaxis did not develop tolerance.
Conclusions: As with cow’s milk-sIgE levels and high induration diameters in SPT; high casein-sIgE, sheep's milk-sIgE and goat's milk-sIgE levels are also risk factors for persistence of CMA. Anaphylaxis, as a first reaction, may also be a risk factor. High cow’s milk-sIgE, casein-sIgE, sheep's milk-sIgE, goat's milk-sIgE levels are associated with respiratory symptoms.

Keywords: Caseins, children, cow’s milk allergy; goat’s milk; sheep’s milk; whey proteins.

Nursen Cigerci Gunaydin, Ezgi Ulusoy Severcan, Sanem Eren Akarcan, Cem Bal, Figen Gulen, Remziye Tanac, Esen Demir. Effects of Cow’s Milk Components, Goat’s Milk and Sheep’s Milk Sensitivities on Clinical Findings, and Tolerance Development in Cow’s Milk Allergy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 391-397

Sorumlu Yazar: Nursen Cigerci Gunaydin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale