ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Yenidoğanlarda Etyolojik Nedenlerin ve Hastanede Kalış Süresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 97-101 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.77674

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Yenidoğanlarda Etyolojik Nedenlerin ve Hastanede Kalış Süresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Duygu Besnili Acar1, Hasan Avsar2, Ali Bulbul2
1Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı; yenidoğan yoğun bakım ünitesine alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla yatırılan bebeklerin demografik özelliklerinin değerlendirilmesi, mikrobiyal etyolojinin, risk faktörlerinin ve yatış süresine etki eden nedenlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu çalışmada; hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 01 Ekim 2022- 31 Mart 2023 tarihleri arasında alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, saptanan viral etkenler, yatış süresi ve risk faktörü oluşturabilecek durumlar çalışma formuna kaydedildi. Viral etken tespit edilen ve edilemeyen bebekler iki gruba ayrılarak klinik özellikleri karşılaştırıldı. Ayrıca yatış süresine etki eden sebeplerin tanımlanabilmesi için bebekler yatış sürelerine göre iki gruba ayrılarak özellikleri incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 57 bebek dahil edildi. Bebeklerin %50,9’unda viral etken tespit edildi, en sık saptanan viral etken %48,2 ile respiratuvar sinsityal virüs idi. Diğer saptanabilen viral etkenler; sıklık sırasına göre Adenovirüs, SARS-CoV-2, İnfluenza A ve B idi. Viral etken pozitif ve negatif grup arasında demografik açıdan belirgin bir fark saptanmadı. Hastalar yatış sürelerine göre değerlendirildiğinde viral etken pozitif saptanan, oksijen tedavi ihtiyacı olan bebeklerde yatış sürelerinin uzun olduğu görüldü (sırasıyla p=0.02, p=0.03). Yatış süresi uzun olan grupta erkek cinsiyet oranı fazla ancak, bu fark istatistiksel anlamlı değildi. Yatış süresi kısa olan grupta sadece anne sütü ile beslenme oranı daha yüksek olmakla beraber bu fark istatistiksel anlamlı değildi (p>0.05).
Sonuç: Alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan yenidoğanlarda en sık viral etken RSV idi. Etyolojide RSV saptanan bebeklerin hastaneye yatış süresinin daha uzun olduğu görüldü. Bu nedenle yenidoğanlarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde RSV ile mücadele önem arz etmektedir. Sadece erken doğmuş bebekler için değil, tüm yeni doğan bebekler için RSV enfeksiyonuna karşı bir aşı veya immünoglobulin uygulamasının geliştirilmesi gerekmektedir. (SETB-2023-09-172)

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yenidoğan, RSV

Evaluation of Etiological Causes and Factors Affect Length of Hospitalization in Neonates Hospitalized with Lower Respiratory Tract Infection

Duygu Besnili Acar1, Hasan Avsar2, Ali Bulbul2
1Department of Pediatrics, Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: This study aims to determine the risk factors by examining the sociodemographic characteristics of infants hospitalized in the neonatal intensive care unit (NICU) due to lower respiratory tract infection (LRTI), to determine the factors that affect the duration of hospitalization, and to determine the underlying microbial factors and evaluate them in the light of the literature. Methods: This study evaluated the data of newborns hospitalized with LTRI between 01 October 2022 and 31 March 2023. Demographic characteristics of the patients detected viral agents, duration of hospitalization and risk factors were recorded in the study form. Babies divided viral LRTI and non-viral LRTI, and then compared with each other. Additionally, the facts that might affect the duration of hospitalization were investigated.
Results: The study included 57 babies. Viral agent was detected in 50.9% of the babies, the most frequently viral agent was respiratory syncytial virus (RSV) (48.2%). Other viral factors, in order of frequency; Adenovirus, SARS-CoV-2, Influenza A and B. There is no demographic difference between the viral agent positive and negative groups. The patients were evaluated according to length of hospitalization, it was seen that the hospital stay was longer in babies who were found to be viral positive and needed oxygen therapy (p=0.02, p=0.03, respectively). The male gender ratio was higher in the group with longer hospital stays, but this difference was not statistically significant. Although the rate of exclusive breastfeeding was higher in the group with a short hospitalization period, this difference was not statistically significant (p>0.05).
Conclusion: RSV is currently the most frequently detected viral agent in lower respiratory tract infections in newborns. The hospital stay of babies diagnosed with RSV is longer than those with non-RSV viral agents. So struggling with RSV is important in preventing lower respiratory tract infections in newborns. It is necessary to develop a vaccine or immunoglobulin application against RSV infection not only for preterm babies but also for all newborn babies.

Keywords: Lower respiratory tract infection, neonatal intensive care unit, newborn, RSV

Duygu Besnili Acar, Hasan Avsar, Ali Bulbul. Evaluation of Etiological Causes and Factors Affect Length of Hospitalization in Neonates Hospitalized with Lower Respiratory Tract Infection. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 97-101

Sorumlu Yazar: Duygu Besnili Acar
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale