ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Hodking Lenfomali Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(1): 20-22

Hodking Lenfomali Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız

Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Hodking Lenfoma tanısı ile Şişili Etfal Eğitim Araşıırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Klinliğinde tedavi vetakip edilen hastaların sağkalım oranlarının incelenmesi amaçlandı.
MATERYAL METOD: bu Çalışmada 1989 -1999 Yılları arasında ŞEH Radyasyon Onkolojisi Klinliğinde takip edilen /86 Hodking Lenfoma Tanılı hasta yaş grubu dağılımı, evreleri, histopatolojik a/tgrupları, uygulanan tedavi yöntem­leri ve tedavi sonuçları yönünden değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ll2‘ si erkek, 74‘ ü kadın dır. Erkek/ Kadın 1.511 olarak bulunmuştur En sık 20 -40 yaş grubu gözlenmiştir. Histopatolojik olarak mikst hücreli alt grgp en sık ( 82 hasta) ‘tır Hastaların 182‘sinde lenfatik bölge yerleşimi, 2‘sinde kemik yerleşimi, J‘ inde paratis yerleşimi ve J7inde de tonsil yerleşimi gözlenmiştir.
SONUÇ: Tedavi sonrası sağkalım oranları evre l ve 2 için 5 yıllık %90, lOyıllık %86 olarak bulunmuş, evre 3 4 hastalık için 5 yıllık sağkalım %62 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: hodgking Lenfoma, radyoterapi, kemoterapi

Treatment Results Of Hodgkin Lymphomas in Our Clinic

Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

OBJECTİVE: Ouir objective was to study the survial rate of the patients who were treatedforHodking lymphoma at our clinic between the years 1989-1999.
STUDY DESIGN: 186 patierts with Hodking Lenfoma were Studied according to: Stage of disase, age grpup, hystologica/ subgroups, treatment methods, treatment results.
RESULTS: Patient distribution: ll2 male, ifemale ( ratio ma/elfemale: 511 ) Most occurance (82 patients). Loca/ lymph ocourance: 182 patient, in bone occurance placement): 2 patients, l patient: Parotis placment (occur­ance ),/7 Patients: placment in tonsils.
CONCLUSIOIN: Survial rates after treatment: Stage 1 and 2: 90% for 5 years, l 0% for 1 O years, stage 3 and 4: 62% for 5 years.

Keywords: Hodking lymphoma, radiotheraphy chemo­therapy

Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara. Treatment Results Of Hodgkin Lymphomas in Our Clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(1): 20-22

Sorumlu Yazar: Birsen Yücel
LookUs & Online Makale