ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
FN / SFN Bethesda kategorisindeki tiroid nodüllerinde klinik-radyolojik-patolojik faktörlerin analizi, İİAB tekrarının katkısı, tek merkez deneyimi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 237-246 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.69379

FN / SFN Bethesda kategorisindeki tiroid nodüllerinde klinik-radyolojik-patolojik faktörlerin analizi, İİAB tekrarının katkısı, tek merkez deneyimi

Ramazan Ucak1, Deniz Turkyilmaz2, Nurcihan Aygun3, Cennet Sahin2, Banu Yilmaz Ozguven1, Fevziye Kabukcuoglu1, Mehmet Uludag3
1Saglik Bilimleri Universitesi Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Saglik Bilimleri Universitesi Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Saglik Bilimleri Universitesi Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Folliküler neoplazm/folliküler neoplazm şüphesi (FN/FNS) Bethesda Kategori (BC)-4 grubu olgular, gri zon olarak bilinmektedir. Sitolojide bu tanıyı alan nodüller eksize edilmektedir. Ancak, bu nodüllerin çok azı maligndir. Amacımız, gereksiz cerrahiyi azaltmak için klinik-radyolojik-patolojik parametrelerin kullanılabilirliğini araştırmaktır. Yanısıra, bu nodüllerde önerilmeyen, ancak klinik ya da hastaya bağlı nedenlerle yapılmış FNAB tekrarının yararını sorguladık.
Yöntem: Ocak 2014-Eylül 2020 tarihleri arasında kurumumuzda yapılan tüm tiroid İİAB hastalarının dosyaları veri tabanında tarandı. Bu hastaların mevcut tüm kaynaklardan elde edilen histopatolojik ve klinik sonuçları kaydedildi. Çalışmamızda bu dönemde İİAB uygulanan 3624 nodül arasında sitoloji sonuçları FN / FNS olarak sınıflandırılan 185 (%5,1) nodül tespit edildi. 28 hasta çalışma grubundan çıkarıldı. Bu nodüllere sahip hastalardan, ameliyat edilen ve çalışma kriterlerini karşılayan 21-82 yaş arası 157 hastaya ait 157 nodül belirlendi. Tüm hastaların dosyaları tarandı ve yaş, cinsiyet, ultrasonografik nodül özellikleri, İİAB tekrarı, ameliyat tipi ve postoperatif patoloji sonuçları kaydedildi. Tüm veriler nodül özellikleri ile karşılaştırılarak analiz edildi. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı.
Bulgular: Malignite sıklığı ile erkek cinsiyet ve hipervaskülarizasyon arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla p = 0,017, p = 0,002). İki cm'den büyük nodüllerde malignite daha azdı (p = 0,014). Diğer klinik ve radyolojik özellikler ile malignite arasında ilişki yoktu. FNAB tekrarı olan 29 nodülde malignite ile ileri yaş (52.9), 2 cm'den küçük nodül varlığı ve hipervaskülarizasyon arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla p = 0.047, p = 0.047, p = 0.030).
Sonuç: Hipervasküler, hipoekojenik, mikrokalsifik BC-4 nodülleri olan (erkek cinsiyette ve yaşlı hastalar daha büyük risk altında) hastaların dikkatlice gözden geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Ciddi malignite riski nedeniyle, bu özelliklere sahip hastalarda operasyon sırasında nodüle uygulanan frozen section ile inceleme sonrasında total tiroidektomi ile hasta yönetimine hazırlıklı olunmalıdır. (SETB-2021-03-091)

Anahtar Kelimeler: Tiroid, Bethesda, FN / SFN kategorisi, Şüpheli USG özellikleri, İİAB Tekrarı

Analysis of Clinical-Radiological-Pathological Factors in FN/SFN Bethesda Category Thyroid Nodules, Contribution of FNAB Repeat, Single Center Experience

Ramazan Ucak1, Deniz Turkyilmaz2, Nurcihan Aygun3, Cennet Sahin2, Banu Yilmaz Ozguven1, Fevziye Kabukcuoglu1, Mehmet Uludag3
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Follicular neoplasm/suspected follicular neoplasm (FN/FNS) Bethesda Category (BC)-4 group cases are known as the gray zone. Nodules diagnosed in cytology are excised. However, very few of these nodules are malignant. Our aim is to investigate the usability of clinical-radiological-pathological parameters to reduce unnecessary surgery. In addition, we questioned the benefit of repeating fine-needle aspiration biopsy (rFNAB) in these nodules, which is not recommended, but performed for clinical or patient-related reasons.
Methods: The files of all thyroid FNAB patients conducted in our institution between January 2014 and September 2020 were scanned in the database. In our study, 185 (5.1%) nodules with cytology results of which were classified as FN/FNS were identified among 3624 nodules that were applied FNAB during this period. Twenty-eight patients were excluded from the study group. 157 nodules belonging to 157 patients between the ages of 21 and 82 years who were operated and met the study criteria were identified from patients with these nodules. The files of all patients were scanned and the results of age, gender, ultrasonographic nodule characteristics, FNAB repeat, type of surgery, and postoperative pathology were recorded. All data were analyzed by comparing them with nodule features. SPSS 15.0 for Windows program was used for statistical analysis.
Results: A significant correlation was found between the incidence of malignancy and male gender and hypervascularization (p=0.017 and p=0.002, respectively). Malignancy was less in nodules larger than 2 cm (p=0.014). There was no relationship between other clinical and radiological features and malignancy. In 29 nodules with rFNAB, a significant correlation was found between malignancy and advanced age (52.9-years-old), presence of nodules smaller than 2 cm and hypervascularization (p=0.047, p=0.047, and p=0.030, respectively).
Conclusion: We recommend careful review of patients with hypervascular, hypoechogenic, and microcalcific BC-4 nodules (male gender and older patients at greater risk). Because of the serious risk of malignancy, patients with these features should be prepared for patient management with total thyroidectomy after examination with frozen section applied to the nodule during the operation.

Keywords: Bethesda, FN/SFN category, repeat fine-needle aspiration biopsy, suspicious USG features; thyroid.

Ramazan Ucak, Deniz Turkyilmaz, Nurcihan Aygun, Cennet Sahin, Banu Yilmaz Ozguven, Fevziye Kabukcuoglu, Mehmet Uludag. Analysis of Clinical-Radiological-Pathological Factors in FN/SFN Bethesda Category Thyroid Nodules, Contribution of FNAB Repeat, Single Center Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 237-246

Sorumlu Yazar: Ramazan Ucak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale