ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Koronavirüs Hastalığı-2019 Olan Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Beslenme ve İnflamasyonla İlişkili İndekslerin Prognozu Öngörme Değeri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 55-61 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.36699

Koronavirüs Hastalığı-2019 Olan Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Beslenme ve İnflamasyonla İlişkili İndekslerin Prognozu Öngörme Değeri

Adnan Batman1, Mustafa Ekici2, Tugba Sanalp Menekse3, Rafiye Ciftciler4, Dilek Yazici1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Aksaray
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışma, prognostik beslenme indeksinin (PNI) ve sistemik immün inflamatuar indeksin (SII), tip 2 diyabet (T2DM) ve koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan hastaların ciddiyetini ve prognozunu tahmin etmeye yardımını ortaya koymayı amaçladı.
Yöntemler: Bu retrospektif kohort çalışmasına Nisan 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 501 T2DM hastası (erkek, %42.1; kadın, %57.9) dahil edildi. Hastalar hayatta kalanlar ve hayatta kalmayanlar olarak ikiye ayrıldı. Gruplar arasında demografik ve laboratuvar verileri karşılaştırıldıktan sonra PBİ ve Sİİ'nin klinik ve laboratuvar verileriyle korelasyonu değerlendirildi.
Bulgular: Hayatta kalmayan ve hayatta kalan grupların ortanca (çeyrekler arası) yaşları sırasıyla 74 (15) ve 69 (14) yıldı ve fark anlamlıydı (p<0.001). PBİ hayatta kalmayan grupta hayatta kalan gruba göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Sİİ hayatta kalmayan grupta hayatta kalan gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). PBİ, glukoz düzeyleriyle negatif korelasyon gösterdi (r=-0.115, p=0.011). Kesme PNI değeri olan 29,1 kullanıldığında, T2DM hastalarında hastalığın ciddiyetini ve ölüm riskini tahmin etmede duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %76.2 ve %76.3 idi.
Sonuç: Sonuç olarak, PBİ ve Sİİ düzeyleri, COVID-19 ve T2DM hastalarında sağkalımı ve hastalık şiddetini tahmin etmede etkilidir. (SETB-2023-09-171)

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs hastalığı-2019, prognostik beslenme indeksi, sistemik immün-inflamatuar indeks, tip 2 diabetes mellitus

Predictive Value of Nutrition and Inflammation-Related Indices on Prognosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Coronavirus Disease-2019

Adnan Batman1, Mustafa Ekici2, Tugba Sanalp Menekse3, Rafiye Ciftciler4, Dilek Yazici1
1Department of Endocrinology and Metabolism, Koc University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Rheumatology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Aksaray Training and Research Hospital, Aksaray, Türkiye
4Department of Hematology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye

Objectives: This study aimed to demonstrate how the prognostic nutritional index (PNI) and systemic immune-inflammatory index (SII) help predict the severity and prognosis of patients with type 2 diabetes (T2DM) and coronavirus disease (COVID-19). Methods: This retrospective cohort study included 501 T2DM patients (male, 42.1%; female, 57.9%) who were hospitalized due to COVID-19 between April 2020 and December 2020. The patients were divided into survivors and non-survivors. After comparing demographic and laboratory data between the groups, the correlation of PNI and SII with clinical and laboratory data was evaluated. Results: The median (interquartile) ages of the non-survivor and survivor groups were 74 (15) and 69 (14) years, respectively, and the difference was significant (p<0.001). The PNI was significantly lower in the non-survivor group than in the survivor group (p<0.001). The SII was significantly higher in the non-survivor group than in the survivor group (p<0.001). PNI was negatively correlated with glucose levels (r=-0.115, p=0.011). If the cut-off PNI value of 29.1 was used, it had a sensitivity and specificity of 76.2% and 76.3%, respectively, in predicting the severity of the illness and the risk of death in T2DM patients.
Conclusion: Consequently, the PNI and SII levels are effective in predicting survival and disease severity in patients with COVID-19 and T2DM.

Keywords: Coronavirus disease-2019, prognostic nutritional index, systemic immune–inflammatory index, type 2 diabetes mellitus

Adnan Batman, Mustafa Ekici, Tugba Sanalp Menekse, Rafiye Ciftciler, Dilek Yazici. Predictive Value of Nutrition and Inflammation-Related Indices on Prognosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Coronavirus Disease-2019. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 55-61

Sorumlu Yazar: Adnan Batman
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale