ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Yaşlanan Popülasyonda Vestibülo-Oküler Refleks [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 45-54 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.31967

Yaşlanan Popülasyonda Vestibülo-Oküler Refleks

Basak Mutlu1, Sidika Cesur1, Ahmet Mutlu2, Mahmut Tayyar Kalcioglu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul; Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 60 yaş üstü, spesifik bir vestibüler patoloji tanısı konmamış bireylerin vestibülo-oküler refleksini (VOR) değerlendirmektir.
Yöntemler: Katılımcılara iki taraflı altı kanallı video head impulse testi, Baş Dönmesi Engellilik Envanteri ve Avrupa Vertigo Değerlendirmesi ölçekleri uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 103 katılımcı (75 erkek, 28 kadın) dahil edildi ve yaş ortalaması 69,35 ± 7,41 yıl. 7. dekat grubunun yaş ortalaması 64,32±3,12 (59 katılımcı; 38 erkek, 21 kadın), 8. dekat ve üzeri grubun yaş ortalaması 76,11±5,93 (44 katılımcı; 37 erkek, 7 kadın) idi. Lateral ve vertikal semisirküler kanalların VOR kazançları arasında 7. dekat ile 8. dekat ve daha yaşlı gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). 8. dekat ve üzeri grupta, sağ lateral kanal düzeltici sakkat ve sol arka kanal düzeltici sakkat varlığı, aynı kanalların VOR kazanımları ile pozitif orta düzeyde korelasyon gösterdi (r=0.455, p=0.002 ve r=0.518, p= 0,001, sırasıyla). 7. dekat grubunda yaş ile VOR kazancı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmazken, 8. dekat ve üzeri grupta yaş ile sol lateral kanal VOR kazancı arasında negatif yönde zayıf bir korelasyon vardı (r=-0.366, p=0.017).
Sonuç: VHIT kullanılarak VOR'daki yaşa bağlı değişiklikler değerlendirilirken, 70 yaş üstü popülasyonda vestibüler sistemin yaşlanmasına ilişkin bulgular ortaya çıkmaya başlamaktadır ve düzeltici sakkat bulguları, bu değişiklikleri ortaya çıkarmada VOR kazanımlarından daha bilgilendirici olabilir. (SETB-2023-07-127)

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, düzeltici sakkat, vestibülo-oküler refleks, video head impulse testi

Vestibulo-Ocular Reflex in the Aging Population

Basak Mutlu1, Sidika Cesur1, Ahmet Mutlu2, Mahmut Tayyar Kalcioglu2
1Department of Audiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Türkiye
2Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Türkiye; Department of Otorhinolaryngology, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The aim of this study was to evaluate vestibulo-ocular reflex (VOR) of individuals over 60 years of age who have not been diagnosed with a specific vestibular pathology.
Methods: Bilateral six-semicircular canal video head impulse test (vHIT), Dizziness Handicap Inventory and European Evaluation of Vertigo scales were applied to participants.
Results: In total, 103 participants were included in the study (75 male, 28 female), and the mean age was 69.35 ± 7.41 years. The mean age of 7th decade group was 64.32±3.12 (59 participants; 38 male, 21 female), and the mean age of 8th decade and older group was 76.11±5.93 (44 participants; 37 male, 7 female). No significant differences were found between the VOR gains of the lateral or vertical semicircular canals between the 7th decade and 8th decade and older groups (p>0.05). In the 8th decade and older group, the presence of right lateral semicircular canal corrective saccade and left posterior semicircular canal corrective saccade showed a positively moderate correlation with VOR gains of the same semicircular canals (r=0.455, p=0.002, and r=0.518, p=0.001, respectively). No significant correlation was found between age and VOR gain in the 7th decade group, however, there was a negatively weak correlation between age and left lateral semicircular canal VOR gain (r=-0.366, p=0.017) in the 8th decade and older group.
Conclusion: While assessing the age-related changes in VOR using vHIT, it must be considered that the changes related to aging of the vestibular system begin to emerge in the population over 70 years of age, and corrective saccade findings may be more informative than VOR gains in revealing these changes.

Keywords: Aging, corrective saccades, vestibulo-ocular reflex, video head impulse test

Basak Mutlu, Sidika Cesur, Ahmet Mutlu, Mahmut Tayyar Kalcioglu. Vestibulo-Ocular Reflex in the Aging Population. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 45-54

Sorumlu Yazar: Ahmet Mutlu
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale