ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Fibromiyaljili Bireylerde Cinsel İlişki Sıklığının Semptomlar Üzerine Etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 91-96 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.97254

Fibromiyaljili Bireylerde Cinsel İlişki Sıklığının Semptomlar Üzerine Etkisi

Savas Karpuz1, Ramazan Yilmaz1, Emine Akdere1, Behiye Aksanyar2, Ismail Hakki Tuncez3, Halim Yilmaz1
1Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya
2Meram Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya
3Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Konya

Amaç: Fibromiyaljinin cinsel işlevi etkilediği bilinmektedir ancak cinsel ilişki sıklığının fibromiyalji semptom şiddeti üzerindeki etkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı, fibromiyaljili kadınların cinsel aktivitede bulunma sıklığının hastalık şiddeti üzerine etkilerini araştırmaktır.
Yöntem: Katılımcıların depresyon durumları Beck Depresyon Envanteri (BDÖ) ile değerlendirildi ve son 3 aydaki aylık ortalama cinsel ilişki sıklığı kaydedildi. Fibromiyalji hastalarının ağrı düzeyleri Görsel Analog Skala (VAS), ağrı prevalansı Yaygın Ağrı İndeksi (WPI), semptom düzeyi Semptom Şiddet Ölçeği (SSS), fibromiyaljiye maruz kalma durumu Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 37,11±6,2 olan 100 fibromiyaljili kadın ve yaş ortalaması 36,53±5,85 olan 100 sağlıklı kontrol kadın katıldı. Fibromiyaljili kadın hastalarda BDI ve VAS skorları daha yüksek ve cinsel ilişki sıklığı daha düşüktü (p<0,001). Cinsel ilişki sıklığı ile VAS, FIQ, SSS ve WPI puanları arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, ayda ortalama 8 ve üzeri cinsel ilişki yaşayanlarda BDI'nin daha düşük olduğu saptandı (p=0,02).
Sonuç: Bu çalışma, FM'li kadın hastalarda cinsel ilişki sıklığının düşük olduğunu ve cinsel ilişki sıklığı yüksek olan FM'li kadınlarda depresyonun daha az görüldüğünü ortaya koydu. (SETB-2023-07-129)

Anahtar Kelimeler: Depresyon, hastalık şiddeti, fibromiyalji, ağrı, cinsel ilişki

The Effect of Frequency of Sexual Intercourse on Symptoms in Women with Fibromyalgia

Savas Karpuz1, Ramazan Yilmaz1, Emine Akdere1, Behiye Aksanyar2, Ismail Hakki Tuncez3, Halim Yilmaz1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Beyhekim Training and Research Hospital, Konya, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Meram State Hospital, Konya, Türkiye
3Konya Provincial Health Directorate, Konya, Türkiye

Objectives: Fibromyalgia is known to affect sexual function, but the effect of frequency of sexual intercourse on fibromyalgia symptom severity is unclear. This study investigated how frequently women with fibromyalgia engaged in sexual activity affected how severe the disease was.
Methods: The depression status of the participants was evaluated with the Beck Depression Inventory (BDI) and the mean monthly frequency of sexual intercourse in the last 3 months was noted. Pain levels of fibromyalgia patients were evaluated with Visual Analog Scale (VAS), pain prevalence Widespread Pain Index (WPI), symptom level Symptom Severity Scale (SSS), and fibromyalgia exposure status with Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).
Results: A hundred women with fibromyalgia with a mean age of 37.11±6.2 years and 100 healthy female controls with a mean age of 36.53 ± 5.85 years participated in the study. Female patients with fibromyalgia had higher BDI and VAS scores and lower frequency of sexual intercourse (p<0.001). While no significant relationship was observed between the frequency of sexual intercourse and VAS, FIQ, SSS and WPI scores, it was found that BDI was lower in those with an average monthly frequency of 8 or more sexual intercourses (p=0.02).
Conclusion: This study revealed that the frequency of sexual intercourse is low in female patients with FM and that depression is less common in women with FM who have a higher frequency of sexual intercourse.

Keywords: Depression, disease severity, fibromyalgia, pain, sexual intercourse

Savas Karpuz, Ramazan Yilmaz, Emine Akdere, Behiye Aksanyar, Ismail Hakki Tuncez, Halim Yilmaz. The Effect of Frequency of Sexual Intercourse on Symptoms in Women with Fibromyalgia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 91-96

Sorumlu Yazar: Savas Karpuz
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale