ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Respiratuvar Şiddet Skoru’nun Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Ekstübasyon Başarısızlığı ile İlişkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 382-390 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.92693

Respiratuvar Şiddet Skoru’nun Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Ekstübasyon Başarısızlığı ile İlişkisi

Mesut Dursun1, Umut Zubarioglu2, Ali Bulbul3
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Yeni Yüzil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kolay kullanılabilen ve arteryel kan örneği alınmasını gerektirmeyen noninvaziv bir solunum yetmezliği değerlendirme aracı olan respiratuvar şiddet skoru (RSS)’nun çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerde ekstübasyon başarısızlığını tahmin etmedeki prediktif değerini araştırmaktır.
Yöntem: Şubat 2016 – Eylül 2020 tarihleri arasında ünitemize kabul edilen <30. gebelik haftasından önce doğan ve doğum ağırlıkları <1250 g olan bebeklerin demografik özellikleri, klinik seyirleri ve neonatal morbiditeleri retrospektif olarak hasta dosyalarından incelendi. Ekstübasyon başarısı, ekstübasyondan sonraki 72 saat süreyle reentübasyon ihtiyacı olmaması olarak tanımlandı. Hastaların ilk planlı ekstübasyonları öncesindeki RSS ve RSS/kg değerleri hesaplandı. Başarılı ve başarısız ekstübasyon grubundaki bebeklerin ekstübasyon öncesindeki RSS değerleri ve ekstübasyon başarısızlığı ile ilişkilendirilen risk faktörleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamız dahil edilme kriterlerini karşılayan 142’si bebek ile gerçekleştirildi. Ekstübasyon başarısızlığı oranımız %30,2 (43/142) olarak saptandı. Erken gebelik haftası, düşük doğum ağırlığı, erkek cinsiyet, yüksek RSS değerleri, grade ≥3 intraventriküler kanama, geç başlangıçlı sepsis ile ekstübasyon zamanındaki düşük ağırlık ve postmenstrüel yaş ekstübasyon başarısızlığı için risk faktörleri olarak saptandı. Bu risk faktörlerini içeren lojistik regresyon analizinde RSS/kg, geç başlangıçlı sepsis ile birlikte istatistiksel önemini korudu [OR 25.7 (95% CI: 5,70 - 115,76); p < 0.001]. RSS değerleri için gerçekleştirilen ROC analizinde 2,13 cut-off değeri ile (AUC: %82,5) RSS/kg’ın %77 duyarlılık ve %78 özgüllüğe sahip olduğu belirlendi (p<0,001). Ekstübasyon başarısızlığı yaşayan bebeklerde mekanik ventilasyon ve hastanede yatış süresi ile evre ≥3 prematüre retinopatisi ve evre ≥2 nekrotizan enterokolit görülme sıklığı daha fazla saptandı.
Sonuç: Yüksek RSS ve RSS/kg değerleri ekstübasyon başarısızlığı ile yakından ilişkilidir ve ekstübasyon başarısızlığını azaltmada klinik yargıyı destekleyici noninvaziv bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. (SETB-2021-04-119)

Anahtar Kelimeler: Ekstübasyon başarısızlığı, prematürite, respiratuvar şiddet skoru.

Relationship Between the Respiratory Severity Score and Extubation Failure in Very-Low-Birth-Weight Premature Infants

Mesut Dursun1, Umut Zubarioglu2, Ali Bulbul3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Biruni University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Istanbul Yeni Yuzyil University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The objective of the study is to investigate the utility of the respiratory severity score (RSS), an easy-to-use, non-invasive respiratory failure assessment tool that does not require arterial blood sampling, for predicting extubation failure in very-low-birth-weight premature infants.
Methods: Demographic characteristics, clinical course, and neonatal morbidities were retrospectively analyzed. Data were obtained from the files of infants who were admitted to our unit between February 2016 and September 2020, were born before 30 weeks’ gestation, and had a birth weight <1250 g. Extubation success was defined as no need for reintubation for 72 h after extubation. RSS and RSS/kg values before each patient’s first planned extubation were calculated. RSS values before extubation and risk factors for extubation failure were compared between infants in the successful and failed extubation groups.
Results: Our study enrolled 142 infants who met the inclusion criteria. The extubation failure rate was 30.2% (43/142). Early gestation, low birth weight, male sex, high RSS, grade ≥3 intraventricular hemorrhage, late-onset sepsis, low weight at the time of extubation, and postmenstrual age at the time of extubation were identified as risk factors for extubation failure. In the logistic regression analysis including these risk factors, RSS/kg remained a significant risk factor, along with late-onset sepsis (OR 25.7 [95% CI: 5.70–115.76]; p<0.001). In the receiver operating characteristic analysis of RSS values, at a cutoff value of 2.13 (area under the curve: 82.5%), RSS/kg had 77% sensitivity and 78% specificity (p<0.001). The duration of mechanical ventilation and hospital stay were prolonged in infants with extubation failure. The incidence rates of stage ≥3 retinopathy of prematurity and stage ≥2 necrotizing enterocolitis were also higher.
Conclusions: High RSS and RSS/kg values were closely associated with extubation failure and can be used as a non-invasive assessment tool to support clinical decision-making, and thus reduce the rate of extubation failure.

Keywords: Extubation failure, prematurity; respiratory severity score.

Mesut Dursun, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul. Relationship Between the Respiratory Severity Score and Extubation Failure in Very-Low-Birth-Weight Premature Infants. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 382-390

Sorumlu Yazar: Mesut Dursun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale