ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Non Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(2): 32-34

Non Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları

Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmamızda Non Hodgkin Lenfoma (NHL) tanısı alarak kliniğimize müracaat eden hastaların takip ve tedavi sonuçlarını değerlendirdik.
MATERYAL METOD: 1989 - 1999 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden 279 Non Hodgkin Lenfoma histolojik tamlı hasta retrospektif olarak seçilen tedavi yöntemleri ve sağkalım oranları yönünden araştırıldı.
BULGULAR: 279 hastanın 166‘sı 50 yaş ve üzerinde tespit edildi. Erkek ) Kadın oram 2: 1 olup 184 hasta (% 65.9) erkek, 95 hasta (%34) kadındır. Hastaların 165’i (%59.1) lenfatik bölge, 4 9 ’u (%17.5) gastrointestinal sistem, 4 6 ’sı (%34) tonsil - waldayer, 2 ’si intrakraninal, 10’u kemik, 6 ’sı diğer bölge yerleşimlidir.
SONUÇ: Tüm hastalara birincil kemoterapi rejimi olarak CHOP uygulanmıştır. Tüm yerleşim bölgeleri ve histopatolojik altgruplar için 5 yıllık sağkalım oranları evre 1 ve 2.

Anahtar Kelimeler: NHL, Sistemik kemoterapi

Treatment Results of non Hodgkin Lymphoma

Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

OBJECTIVE: In this study we evaulated the treament and follow-up of patients with Non-Hodgkin lymphoma
STUDY DESIGN: 279 patients treated at our clinc between years 1989-1999fo r NHL were studied retrospecitvely with regard to treatment methods used and survival rates.
RESULTS: Out of 279 patients, 166 were above 50 years of age, Male/Female ratio: 211, 184 patient were male. 95 patients were female..59.1% (1 6 5 p o e p le ) lymphatic locality, 17.85% ( 49 people) gastrointestinal system, 16.4% ( 46 people) Tonsil - waldayer, 2 persons, intracranial, 10 bone, and 6 other zone implacement.
CONCLUSION: Allpatients receved CHOP as primer chemotherapy, 5 years survival rates weer 70% for patients in stage 1 and 2, fo r stage 3 and 4 it was found to be 55%.

Keywords: Non Hodgkin Lymphoma (NHL), chemotherapy.

Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara. Treatment Results of non Hodgkin Lymphoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(2): 32-34

Sorumlu Yazar: Orhan Kızılkaya
LookUs & Online Makale