ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Mide kanserinde aşırı HER2 ekspresyonunun klinikopatolojik özellikleri ve sağkalımı etkileyen faktörler [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 224-231 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.23356

Mide kanserinde aşırı HER2 ekspresyonunun klinikopatolojik özellikleri ve sağkalımı etkileyen faktörler

Ozde Melisa Celayir1, Fatih Selcukbiricik2, Canan Tanik3, Yuksel Altuntas4
1Koç Üniversitesi Hastanesi Genel İç Hastalıkları Kliniği.
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Koç Üniversitesi Hastanesi.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
4İç Hastalıkları Kliniği, Endokrinoloji Metabolizma Diyabet Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Mide kanserli hastalarda aşırı HER2 ekspresyonunun, klinikopatolojik özellikleri ve sağkalımı etkileyen faktörleri değerlendirmek.
Yöntemler: Çalışma, 2005-2012 yılları arasında hastanemize başvuran 128 mide kanseri (non-lenfoma histolojik tip) olgusu ile yapılan retrospektif bir çalışmadır. Hastaların demografik özellikleri, performans skoru, tümör lokalizasyonu, ameliyat hakkında bilgiler, HER2 ölçümleri, histopatolojik özellikleri, evreleri, tedavi özellikleri, metastaz bölgeleri ve genel sağkalım süresi tıbbi kayıt sisteminden elde edildi. HER2 skorlaması için immüno-histokimyasal analiz yapıldı.
Bulgular: Çalışma grubunda 89 (% 69,5) erkek ve 39 (% 30,5) kadın vardı ve hastaların ortanca yaşı 64 idi. Medyan sağkalım süresi 24,43 aydı. Hastaların 5 yıllık sağkalım oranı % 35.4 ± 5.9 olarak hesaplandı. Genel sağkalım süresinin daha yüksek HER2 seviyeleri olan grupta ve ayrıca ileri evre kanseri olanlarda daha kısa olduğu bulunmuştur. Perinöral invazyonlu ve ileri evre hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı anlamlı olarak daha düşük bulundu. Bununla birlikte, 5 yıllık sağkalım oranı, lenfovasküler invazyon, cerrahi sınır tutulumu ve HER2 seviyeleri ile ilişkili değildi. Cinsiyet, histolojik alt tip, evre ve cerrahi sınırın genel sağkalım üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılan çok değişkenli Cox Regresyon analizinde hastalık evresinin sağkalım üzerinde etkili tek faktör olduğu bulundu. Cinsiyet, histolojik alt tip ve cerrahi sınırın prognoz üzerine etkisi yoktu.
Sonuç: Mide kanserlerinde 5 yıllık sağkalım oranı ileri evre hastalığı olanlarda daha düşük bulundu. Daha yüksek HER2 seviyesi ve hastalık evresi, daha kısa genel hayatta kalma süresi ile ilişkilendirildi. (SETB-2020-11-241)

Anahtar Kelimeler: Neoplazma, Mide kanseri; Sağkalım süresi; Sağkalım oranı; Onkojen

Evaluation of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Overexpression, Clinicopathological Characteristics, and Factors Affecting Survival in Gastric Cancer

Ozde Melisa Celayir1, Fatih Selcukbiricik2, Canan Tanik3, Yuksel Altuntas4
1Department of General Internal Medicine, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey
2Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Division of Endocrinology Metabolism Diabetes, Department of Internal Medicine,University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The objective of the study was to evaluate the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) overexpression, clinicopathological features, and factors affecting survival in patients with gastric cancer.
Methods: The study is a retrospective study conducted with 128 cases of gastric cancer who were admitted to Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital between 2005 and 2012. Patients’ demographic characteristics, performance score, tumor localization, information about surgery, HER2 measurements, histopathological characteristics, stage, treatment features, metastasis sites, and overall survival time were obtained from medical records. Immunohistochemical analysis was performed for HER2 scoring.
Results: There were 89 (69.5%) men and 39 (30.5%) women in the study group, and the median age of the patients was 64 years. The median survival time of the patients was 24.43 months. The survival rate of the patients was calculated as 35.4±5.9%. Overall survival time was found to be shorter in the group with higher HER2 levels and also those with advanced-stage cancer. The survival rate was found to be significantly lower in patients with perineural invasion and advanced stage. However, the survival rate was not associated with lymphovascular invasion, surgical margin involvement, and HER2 levels. In the multivariate Cox Regression analysis performed to assess the effects of gender, histological subtype, stage, and surgical margin on overall survival, disease stage was found to be the only factor effective on survival. Gender, histological subtype, and the surgical margin did not affect prognosis.
Conclusion: The survival rate in gastric cancers was found to be lower in those with advanced-stage disease. Higher HER2 level and the disease stage were associated with shorter overall survival time.

Keywords: Gastric cancer, neoplasm, oncogene, survival rate, survival time.

Ozde Melisa Celayir, Fatih Selcukbiricik, Canan Tanik, Yuksel Altuntas. Evaluation of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Overexpression, Clinicopathological Characteristics, and Factors Affecting Survival in Gastric Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 224-231

Sorumlu Yazar: Ozde Melisa Celayir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale