ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Psoriasis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 197-202 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.01799

Psoriasis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Fatma Deniz1, Ilknur Kivanc Altunay2, Ezgi Ozkur2, Asli Aksu Cerman2, Hilal Kaya Erdogan3, Isil Bulur4
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Dermatovenereoloji Bölümü, Kırklareli
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dermatovenereoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatovenereoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
4Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatovenereoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, psoriasisli hastalar ile sağlıklı kontrol grubu arasında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu vaka kontrol çalışmasına 18 yaşından büyük 80 psoriasis hastası ile cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilmiş 80 sağlıklı kontrol dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik veri toplama formu ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II)” doldurtuldu. SYBDÖ-II 52 maddeden oluşur ve sağlığı geliştirici davranış sonuçlarının altı bileşenini ölçer: beslenme, fiziksel aktivite, sağlık sorumluluğu, manevi büyüme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi. Yüksek puanlar, kişinin belirtilen sağlık davranışlarını yüksek düzeyde uyguladığını göstermektedir.
Bulgular: SYBDÖ-II toplam puanları hasta grubunda 128,3 ± 21,1 ve kontrol grubunda 132,5 ± 22,3 idi. Skorlara göre, psoriasis hastaları orta düzeyde sağlığı geliştiren yaşam tarzına sahip bulunurken, kontroller iyi düzeyde sağlığı geliştiren yaşam tarzına sahipti. Öte yandan, hastaların manevi gelişim skorları (ortalama ± SD = 25,6 ± 4,9) kontrollerden istatistiksel olarak daha düşüktü (ortalama ± SD = 27,3 ± 4,5) (p = 0,040). Ek olarak, hasta grubunda manevi gelişim skoru ile hastalık süresi negatif yönde korele idi (r = -0,287, p = 0,01). Ayrıca, hasta grubunda ek komorbiditesi olanların beslenme puanı, sadece psoriasisi olanlara göre anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,002).
Sonuç: Bu çalışma, Türk toplumunda psoriasis hastaları ile sağlıklı gönüllülerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını karşılaştıran ilk çalışmadır. Dermatologların görevi, sadece psoriasis lezyonlarının medikal tedavisi değil; aynı zamanda hastaların yaşam tarzı davranışlarını sorgulamak ve hastalarda sağlıklı davranışların gelişimini desteklemektir. (SETB-2019-12-147)

Anahtar Kelimeler: psoriasis, sağlıklı yaşamstili, sağlık davranışı

Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Psoriasis Patients

Fatma Deniz1, Ilknur Kivanc Altunay2, Ezgi Ozkur2, Asli Aksu Cerman2, Hilal Kaya Erdogan3, Isil Bulur4
1Department of Dermatovenereology, Luleburgaz State Hospital, Kirklareli, Turkey
2Department of Dermatovenereology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Dermatovenereology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
4Department of Dermatovenereology, Maltepe University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The purpose of our study was to compare healthy lifestyle behaviors between psoriasis patients and healthy controls.
Methods: This case–control study included 80 psoriasis patients and 80 sex- and age- matched healthy controls aged over 18. Participants completed the socio-demographic data form and the Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II). The HPLP-II consists of 52 items and measures six components of health-promoting behavior outcomes: Nutrition, physical activity, health responsibility, spiritual growth, interpersonal relations, and stress management. Higher scores show that the individual applies the specified health behaviors at a high level.
Results: HPLP-II total scores were 128.3±21.1 in patient group and 132.5±22.3 in control group. Based on the scores, psoriasis patients showed a moderate level of health-promoting lifestyle, while controls showed a good level of health-promoting lifestyle. Spiritual growth score of patients (mean±SD = 25.6±4.9) was statistically lower than the controls (mean±SD = 27.3±4.5) (p=0.040). In addition, spiritual growth score and disease duration were negatively correlated in the patient group (r=–0.287, p=0.01). Furthermore, nutrition score of those with additional comorbidity was significantly higher than those with psoriasis alone in patient group (p=0.002).
Conclusion: This is the first study to compare healthy lifestyle behaviors of psoriasis patients and healthy volunteers in Turkish population. The task of dermatologists is not only the medical treatment of psoriasis lesions but also questioning patients’ lifestyle behaviors and supporting the development of healthy behaviors in patients.

Keywords: Health behaviour, healthy lifestyle, psoriasis

Fatma Deniz, Ilknur Kivanc Altunay, Ezgi Ozkur, Asli Aksu Cerman, Hilal Kaya Erdogan, Isil Bulur. Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Psoriasis Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 197-202

Sorumlu Yazar: Fatma Deniz
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale