ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Intraoperative Parathyroid Hormone Monitoring-Guided Subtotal Parathyroidectomy is an Effective and Valid Surgical Procedure for Secondary Hyperparathyroidism [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 272-278 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.48991

Intraoperative Parathyroid Hormone Monitoring-Guided Subtotal Parathyroidectomy is an Effective and Valid Surgical Procedure for Secondary Hyperparathyroidism

Gokmen Guzel1, Demet Saridemir Unal2, Anil Ozen2, Mustafa Aydemir3, Hasan Calis2, Adil Boz4, Cumhur Arici2
1Department of General Surgery, Serik State Hospital, Antalya, Türkiye
2Department of General Surgery, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
3Department of Endocrine and Metabolism, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
4Department of Nuclear Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye

Objectives: Secondary hyperparathyroidism (sHPT) is a prevalent complication of end stage renal disease in which serious morbid conditions and mortality can be encountered. Although the best solution of this severe problem is renal transplantation, because of the huge demand and limited resources, this cannot be possible most of the time. Initial treatment alternative is medical treatment in patients with sHPT and parathyroidectomy (PTX) should be applied if does not help. Subtotal PTX, total PTX and total PTX together with autotransplantation are the current surgical options preferred for sHPT. Intraoperative parathyroid hormone (IO PTH) monitoring can increase surgical success in sHPT. We aimed to determine the ideal surgical technique and relation of IO PTH monitoring with surgical success in patients with sHPT through our study.
Methods: We analyzed all the data of the 35 patients who had PTX and follow up between January 2001 and December 2021 because of sHPT at General Surgery Department of Akdeniz University Medical Faculty Hospital in retrospective manner.
Results: Twenty-seven of the patients had been applied subtotal PTX while six of the cases had experienced limited surgery and two of them had undergone total PTX. Persistance happened to be present in the follow-up of nine patients and recurrence in one of them. Four persistant and one recurrent cases were present in 23 patients with IO PTH monitoring (78.3% surgical success), while there were persistences in each of the three patients with no IO PTH monitoring (0% success of surgery) (p=0.022). IO PTH monitoring data of nine patients could not be reached. In this study, 20 patients had IO PTH decline of 80% or more (90% surgical success) and three patients had IO PTH decline below 80% (0% surgical success) (p=0.006). Subtotal PTX was applied to 17 (94.1% surgical success) of these 20 patients.
Conclusion: In surgical treatment of patients with sHPT, IO PTH monitoring should be maintained and operation should not be finished until 80% or more decline in IO PTH level had been detected. Among the surgical alternatives for sHPT, subtotal PTX appears as an effective and valid method when performed together with IO PTH monitoring, provided that there is a decline in PTH level of 80% or more.

Keywords: Intraoperative parathyroid hormone monitoring, parathyroidectomy, secondary hyperparathyroidism

İntraoperatif Paratiroid Hormon Monitorizasyonu Rehberliğinde Subtotal Paratiroidektomi Sekonder Hiperparatiroidizm için Etkili ve Geçerli bir Cerrahi Prosedürdür

Gokmen Guzel1, Demet Saridemir Unal2, Anil Ozen2, Mustafa Aydemir3, Hasan Calis2, Adil Boz4, Cumhur Arici2
1Serik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Ana Bilim Dalı, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Antalya

Amaç: Sekonder hiperparatiroizm (sHPT) son evre böbrek yetmezliğinin, ciddi morbid durumlar ve mortaliteyle karşılaşılabilen, yaygın bir komplikasyonudur. Bu ciddi problemin en iyi çözümü renal transplantasyon (RTX) olsa da, yoğun talep ve sınırlı kaynaklar nedeniyle çoğu zaman bu mümkün olamamaktadır. sHPT’li hastalarda ilk tedavi alternatifi medikal tedavidir ve fayda etmezse paratiroidektomi (PTX) uygulanmalıdır. Subtotal PTX, total PTX ve total PTX ile birlikte ototransplantasyon (AT), sHPT için tercih edilen geçerli cerrahi seçeneklerdir. Intraoperatif parathormon (IO PTH) monitorizasyonu, sHPT’de cerrahi başarıyı arttırabilmektedir. Çalışmamız ile sHPT’li hastalarda ideal cerrahi tekniği ve IO PTH monitorizasyonunun cerrahi başarı ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 2001- Aralık 2021 döneminde sHPT sebebiyle ameliyat edilip takip edilen 35 hastanın tüm verilerini retrospektif olarak analiz ettik.
Bulgular: Hastaların 27 tanesine subtotal PTX uygulanırken, 6 hastaya sınırlı cerrahi (SC), 2 hastaya ise total PTX gerçekleştirildi. Takip döneminde 9 hastada persistans, 1 hastada ise rekürrens gözlendi. IO PTH monitorizasyonu uygulanmış 23 hastada 4 persistans ve 1 rekürrens (%78.3 cerrahi başarı) saptanırken, IO PTH monitorizasyonu uygulanmayan 3 hastanın ise herbirinde persistans geliştiği görüldü (%0 cerrahi başarı) (p=0.022). 9 hastada IO PTH monitorizasyon verisine ulaşılamadı. Bu çalışmada, 20 hastada IO PTH düzeyinde %80 ve üzerinde düşüş (%90 cerrahi başarı) görülürken, 3 hastada ise düşüş %80’nin altındaydı (%0 cerrahi başarı) (p=0.006). Bu 20 hastanın 17 (%94.1 cerrahi başarı)’e Subtotal PTX uygulanmıştı.
Sonuç: sHPT’nin cerrahi tedavisinde IO PTH monitorizasyonu yapılmalı ve IO PTH düzeyinde %80 ve üzerinde düşüş görülmeden de ameliyat sonlandırılmamalıdır. sHPT’nin cerrahi seçenekleri arasında da; IO PTH monitorizasyonu ile birlikte yapılan subtotal PTX, %80 ve üzerinde IO PTH düşüşü görülmesi kaydıyla, etkili ve geçerli bir cerrahi yöntemdir. (SETB-2023-04-060)

Anahtar Kelimeler: İntraoperatif parathormon monitorizasyonu, paratiroidektomi, sekonder hiperparatiroidizm

Gokmen Guzel, Demet Saridemir Unal, Anil Ozen, Mustafa Aydemir, Hasan Calis, Adil Boz, Cumhur Arici. Intraoperative Parathyroid Hormone Monitoring-Guided Subtotal Parathyroidectomy is an Effective and Valid Surgical Procedure for Secondary Hyperparathyroidism. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 272-278

Corresponding Author: Gokmen Guzel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale