ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 163-170 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.29560

Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review

Merve Sapmaz Atalar1, Ozlem Oguz2, Gencer Genc3
1Department of Speech and Language Therapy, University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye Faculty of Health Sciences, Istanbul, Türkiye
2Department of Speech and Language Therapy, University of Uskudar, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Türkiye
3Department of Neurology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Numerous disabling motor and non-motor symptoms occur during Parkinson’s disease (PD), including speech disorders, often referred to as hypokinetic dysarthria. PD is the most common cause of this type of dysarthria. About 90% of PD patients experience hypokinetic dysarthria, which is exacerbated as the disease progresses and makes it very difficult for other people to understand the person with PD. This disorder is characterized by a monotonous speech pattern, reduced and monotonous loudness, decreased stress, a breathy or hoarse voice quality, an increase in speech rate, rapid repetition of phonemes, and impreciseness in consonant production. However, patients may also have sensory symptoms including inaccurate perceptions of their own loudness and decreased awareness of speech problems. Hypokinetic dysarthria in PD may not only result from dopamine degeneration in the nigrostriatal pathway but also from disturbances in the motor and somatosensory systems. All speech components, such as phonation, articulation, respiration, resonance, and prosody should be assessed carefully in PD patients with hypokinetic dysarthria. Taking medical history, an oral motor assessment, a perceptual evaluation of speech characteristics, intelligibility, efficiency, and participation in communication all need to be a part of the assessment. The tasks of maximum phonation time, diadochokinetic rate, reading sentences, words, and passages, describing pictures, and spontaneous speech are used to assess the features of speech components and intelligibility. The evaluation should include physiological, acoustic, or imaging modalities as well. Speech therapy is typically the main treatment of speech problems in PD. The management of PD-related hypokinetic dysarthria basically focuses on speaker-oriented and communication-oriented strategies. In addition to these strategies, Augmentative Alternative Communication (AAC) should be considered in patients with severe dysarthria. Loudness, intelligibility, and sound perception may all significantly improve with the Lee Silverman Voice Therapy LOUD (LSVT LOUD) program which is an evidence-based program. The beneficial effect of pharmacological and surgical treatment approaches has not been proven in improving speech. Deep brain stimulation may carry the risk of the deterioration of speech as the illness progresses.

Keywords: Assessment, hypokinetic dysarthria, Parkinson’s disease, speech disorders, treatment

Parkinson Hastalığında Hipokinetik Dizartri: Geleneksel Bir Derleme

Merve Sapmaz Atalar1, Ozlem Oguz2, Gencer Genc3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Parkinson hastalığının (PH) seyri sırasında, genellikle hipokinetik dizartri olarak adlandırılan konuşma bozuklukları dahil olmak üzere çok sayıda motor ve motor olmayan semptom ortaya çıkar. PH, bu tip dizartrinin en yaygın nedenidir. Parkinson hastalarının yaklaşık %90'ında, hastalık ilerledikçe şiddetlenen ve diğer insanların PHli kişiyi anlamasını çok zorlaştıran hipokinetik dizartri görülür. Bu bozukluk, monoton konuşma, azalmış ve tekdüze ses şiddeti, azalmış vurgu, nefesli veya boğuk ses kalitesi, konuşma hızında artış, fonemlerin hızlı tekrarı ve bozulmuş ünsüz üretimi ile karakterizedir. Bununla birlikte, hastalarda kendi ses şiddetlerini yanlış algılama ve konuşma sorunlarına ilişkin farkındalıklarının azalması gibi duyusal semptomlar da gözlenebilir. PH'deki hipokinetik dizartri, yalnızca nigrostriatal yoldaki dopamin dejenerasyonundan değil, aynı zamanda motor ve somatosensori sistemlerdeki bozulmalardan da kaynaklanabilir. Hipokinetik dizartrili Parkinson hastalarında fonasyon, artikülasyon, respirasyon, rezonasyon ve prozodi gibi tüm konuşma bileşenleri dikkatle değerlendirilmelidir. Tıbbi öykü alma, oral motor değerlendirme, konuşma özelliklerinin algısal değerlendirmesi, anlaşılırlık, verimlilik ve iletişime katılım, değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. Konuşma bileşenlerinin özelliklerini ve anlaşılırlığını değerlendirmek için maksimum fonasyon süresi, diadokokinetik hız, cümleleri, kelimeleri ve pasajları okuma, resimleri tanımlama ve spontan konuşma görevleri kullanılır. Değerlendirme, fizyolojik ve akustik yöntemlere ek olarak görüntüleme yöntemlerini de içermelidir. Konuşma terapisi tipik olarak PH'deki konuşma problemlerinin başlıca tedavisidir. PH ile ilişkili hipokinetik dizartrinin yönetimi temel olarak konuşmacı odaklı ve iletişim odaklı stratejilere odaklanır. Kullanılan stratejilerin yanı sıra, şiddetli dizartrisi olan hastalarda Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS) de tercih edilmektedir. Kanıta dayalı bir program olan Lee Silverman Ses Terapisi LOUD (LSST LOUD) programı ile ses şiddeti, anlaşılırlık ve ses algısı önemli ölçüde iyileştirilebilir. Farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarının konuşmayı iyileştirmede yararlı etkisi kanıtlanmamıştır. Derin beyin stimülasyonu, hastalık ilerledikçe konuşmanın bozulması riskini taşıyabilir. (SETB-2022-12-273)

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, hipokinetik dizartri, Parkinson hastalığı, konuşma bozukluğu, terapi

Merve Sapmaz Atalar, Ozlem Oguz, Gencer Genc. Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 163-170

Corresponding Author: Merve Sapmaz Atalar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale