ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Prevalance and severity of symptoms in patients with laryngopharyngeal reflux disease [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 21-25

Prevalance and severity of symptoms in patients with laryngopharyngeal reflux disease

Ibrahim Ercan1, Burak Ömür Çakır1, Müge Özçelik1, Canan Alkım2, Suat Turgut1
1Department of Otorhinolaryngology, gastroenterology
2Department of Gastroenterology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to investigate the severity and frequency of complaints related to the ear, nose and throat in patients proven to have LPR or patients presenting with symtomps related to LPR.
Study Design: Patients who applied to the ear, nose and throat clinic of Şişli Etfal Hospital with symptomps of LPR and 36 patients proven to have LPR were included in the study. A questionnare of 20 questions regardy the presence, severity and frequency of symptomps were asked to be completed by patients later answers were processed to ases the frequency or patients symptoms due to reflux and the mean severity valve when these symptoms were present.
Results: According to our study the most frequent symptomps patients in our study complained about were “hoarseness” (%86) and the urge to continously clear the throat (%80) when mean severity of symtomps was assessed; on a scale of 0-4. The most severe complaints were a lump in the throat (3.57) and loss of taste sensation (3.00).
Conclusion: As depicted in our study smptomps of LPR may be completely independent of complaints regerding the stomach. This indicates that patients with LPR may present with a wide range of symptoms implying that when such symptoms are present LPR should come to mind and a concise examination should be performed for the diagnosis of LPR.

Keywords: Larengopharyngeal reflux, gastroesophagel reflux, hoarseness.

Larengofarengeal reflü hastalarında semptomların sıklığı ve şiddeti

Ibrahim Ercan1, Burak Ömür Çakır1, Müge Özçelik1, Canan Alkım2, Suat Turgut1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burnun Boğaz, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Larengofarengeal reflii (LFR) semptomları ile başvuran ve LFR okluğu kanıtlanmış hastalarda kulak hıırun boğaz ile ilgili şikayetlerin sıklığını ve bu şikayetlerin şiddetinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I.Kulak Burun Boğaz Kliniğine olası LFR semptomları ile başvurmuş ve LFR olduğu kanıtlanmış 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara şikayetlerinin varlığının, şiddetinin ve sıklığının sorgulandığı 20 soruluk anket formu dolduruldu. Daha sonra elde edilen cevaplar değerlendirilerek reflüye bağlı şikayetlerin sıklığı ve bu şikayetlerin varlığındaki şiddet ortalaması değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların sonuçları değerlendirildiğinde en sık görülen şikayetlerin ses kısıklığı (%86) ve boğaz temizleme hissi (%80) olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra şikayet varlığında şiddet ortalamasının (0-4) boğazda sertlik hissi (3,57) ve tat almada azalmada (3) en yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda da tespit ettiğimiz gibi, LFR mide şikayetleri olmaksızın kendini farklı semptomlarla gösterebilmektedir. Bu nedenle LFR’/i hastaların tipik reflü şikayetlerinin yanışını farklı larengofarengeal sistem şikayetleriyle de başvurabilecekleri akılda tutulmalı ve LFR tanısında dikkatli bir sorgulama ve değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Larengofarengeal reflü, gastroözofajeal reflü, ses kısıklığı.

Ibrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Müge Özçelik, Canan Alkım, Suat Turgut. Prevalance and severity of symptoms in patients with laryngopharyngeal reflux disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 21-25

Corresponding Author: Ibrahim Ercan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale