ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents: Clinicopathological Characteristics of 32 Patients Followed up in our Pediatric Endocrinology Unit [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 224-231 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.09216

Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents: Clinicopathological Characteristics of 32 Patients Followed up in our Pediatric Endocrinology Unit

Aydilek Dagdeviren Cakir1, Feride Tahmiscioglu Bucak2, Gurkan Tarcin3, Hande Turan3, Rahsan Ozcan4, Olcay Evliyaoglu3, Levent Kabasakal5, Oya Ercan3
1Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Endocrinology and Diabetes, University of Health Sciences Türkiye, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Endocrinology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
4Department of Pediatric Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
5Department of Nuclear Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Objectives: This study aims to investigate the clinical and pathological features of patients with differentiated thyroid cancer (DTC) treated at our tertiary care institution.
Methods: Thirty-two children and adolescents followed up with the diagnosis of DTC between 2001 and 2017 were enrolled. We classified patients with DTC into two groups as below and above 10 years of age, and compared their clinical and pathological features.
Results: The mean age at presentation was 11.2±4 years. The female/male ratio was 7 (28: 4). The diagnosis was papillary thyroid cancer (PTC) in 90.6% (n=29). The frequencies of lymph node and pulmonary metastases were 53.1% and 21.8%, respectively. The groups were comparable in terms of gender, initial clinical signs and tumor histopathology. The mean tumor size was greater in the younger age group (p=0.008). However, there was no difference between the two groups in terms of lymph node and pulmonary metastases. The pathological parameters associated with tumor aggressiveness were also similar between the groups, except lymphovascular invasion. Lymphovascular invasion was more frequent in the younger age group (p=0.01). Patients with lymph node and pulmonary metastases were more likely to have extrathyroidal extension and lymphovascular invasion.
Conclusion: PTC was the most common type of DTC and presented with considerable rates of lymph node and pulmonary metastases. Tumor size was greater and lymphovascular invasion was more common in younger patients. Overall prognosis was favorable despite high rates of lymph node and pulmonary metastases.

Keywords: Children, differentiated thyroid cancer, papillary thyroid cancer

Çocuk ve Adölesanlarda Differansiye Thyroid Kanseri: Çocuk Endokrinoloji Ünitemizde Takip Edilen 32 Hastanın Klinik ve Patolojik Özellikleri

Aydilek Dagdeviren Cakir1, Feride Tahmiscioglu Bucak2, Gurkan Tarcin3, Hande Turan3, Rahsan Ozcan4, Olcay Evliyaoglu3, Levent Kabasakal5, Oya Ercan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma ile merkezimizde diferansiye tiroid kanser (DTK) tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve patolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır
Yöntem: 2001-2017 yılları arasında DTK tanısı ile çocuk endokrinolojisi kliniğimizde izlediğimiz 32 çocuk ve ergen çalışmaya alındı. DTK'li hastalarımızı 10 yaşından büyük olup olmamalarına göre iki gruba ayırdık ve klinik ve patolojik özelliklerini karşılaştırdık.
Bulgular: Hastaların ortalama başvuru yaşı 11,2±4 yıl idi. Kadın erkek oranı 7 (28: 4) idi. Hastaların %90,6'sında (n=29) tanı papiller tiroid kanseri (PTK) idi. Lenf nodu ve pulmoner metastaz sıklığı sırasıyla %53,1 ve %21,8 idi. Gruplar arasında cinsiyet, başlangıçtaki klinik bulgular ve tümör histopatolojileri açısından fark yoktu. Ortalama tümör boyutu genç yaş grubunda daha büyüktü (p=0,008). Ancak lenf nodu ve pulmoner metastazlar açısından iki grup arasında fark yoktu. Tümör saldırganlığının patolojik parametreleri lenfovasküler invazyon dışında gruplar arasında benzerdi. Lenfovasküler invazyon genç yaş grubunda daha sıktı (p=0,01). Lenf nodu ve pulmonerr metastazı olan hastalarda ekstratiroidal yayılım ve lenfovasküler invazyon görülme oranı daha yüksekti.
Sonuç: Papiller tiroid kanseri en sık görülen DTK idi ve hastalarda önemli oranlarda lenf nodu ve akciğer metastazı vardı. On yaşından küçük olgularımızda tümör boyutu daha büyüktü ve lenfovasküler invazyon daha yaygındı. Yüksek lenf nodu ve akciğer metastazı oranlarına rağmen genel prognoz iyiydi. (SETB-2022-12-265)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, differansiye tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri

Aydilek Dagdeviren Cakir, Feride Tahmiscioglu Bucak, Gurkan Tarcin, Hande Turan, Rahsan Ozcan, Olcay Evliyaoglu, Levent Kabasakal, Oya Ercan. Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents: Clinicopathological Characteristics of 32 Patients Followed up in our Pediatric Endocrinology Unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 224-231

Corresponding Author: Aydilek Dagdeviren Cakir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale