ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Musculoskeletal pain among healthcare personnel working in the hospital [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 37-43

Musculoskeletal pain among healthcare personnel working in the hospital

Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz, Sinem Yamaç, Banu Kuran
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: To investigate the frequency of musculoskeletal pain (MSA), sick reports, medical visits, and job satisfaction among hospital workers.
Material and Method: MSA complaints, duration of sick leaves, and the number of referrals to a physician among healthcare personnel of our hospital were interrogated using questionnaires. For job satisfaction “Work Stress Questionnaires" (WSQ) were used.
Results: The forms of questionnaires were distributed to 214 individuals (100 physicians, 42 nurses, 32 auxiliary personnel, 22 technicians, 18 secretaries/officials). Sixty eight percent (n=147) of them were female, while 32% (n=67) were male personnel. Mean age was 31,6±7,2 years (20-51 years), and mean duration of the study was 8,3±7,7 years. Eighteen percent of the healthcare workers were not satisfied with their work, while 67,3% of them expressed their satisfaction. Hundred and seventy three (42,2%) personnel worked while experiencing pain, however 41 (19%) of the workers were painless. Painful regions in order of decreasing frequency were back (26.4%), low back (24,1%), neck (21,6%), hand-wrist (8,8%), and elbow (4,3%). Seventy three personnel (42,2%) referred to a physician, and totally 91 visits to physicians were realized. The established diagnoses were lumbar disk hernia, cervical disk hernia, fibromyalgia, myalgia, tendinitis, carpal tunnel syndrome, and mechanical low back pain. In 21 (23%) of 91 physician referrals, sick reports were taken with mean duration of sick leave being 3,5 ±18,9 days. According to WSQ, some workers (84%) stated that their tasks required higher levels of skill, 69,2% of them mentioned that they decided by themselves about the job, while exposure, to psychological (51%) and physical (69%) stresses were also reported. Half of the personnel (50%) specified that they had received social support.
Conclusion: In a survey performed in our hospital on 214 healthcare personnel with mean age of 32 years, 81% of the workers complained of MSA. The most painful regions were back, low back, neck, and shoulders. Forty two percent of the personnel suffered from pain referred to a physician. Twenty percent of physician referrals resulted in sick leaves with a mean duration of 3,5 days. Nearly 50 percent of workers felt psychological strains. 69 percent of workers felt physical strains, while 67% of them were satisfied with their work.

Keywords: Work related disease, work related pain, hospital workers, nurses, ergonomy

Hastanemiz çalışanlarında muskuloskeletal sistem ağrıları

Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz, Sinem Yamaç, Banu Kuran
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Hastane çalışanlarında muskuloskeletal ağrı (MSA) yakınmaları, rapor alma, doktor başvurusu, iş memnuniyetinin saptanması
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz çalışanlarına anket yoluyla ulaşılarak MS A yakınmaları, rapor alma süresi, doktor başvurusu sorgulandı. İş memnuniyeti için "İş Stres Anketi" (İSA) kullanıldı.
Bulgular: Anket 214 kişiye (100 doktor, 42 hemşire, 32 yardımcı personel, 22 teknisyen, IS sekreter/memur) ulaştırıldı. Çalışanların %68’i kadın (n-147), %32‘si erkekti (n=67). Yaş ortalaması 31,6±7,2 (20-51), çalışma süresi S,3±7,7 yıldı. Çalışanların %67,3‘ü işinden memnundu, %18’i memnun değildi, % 14’ ünün fikri/cevabı yoktu. Ağrılı çalışan 173 (%SI), ağrısız 41 (%I9) kişiydi. Ağrılı bölgeler sırasıyla; sırt (%26,4), bel (%24,1), boyun (%2J,6), omuz (%I4,S), el-elbileği (%8,8), dirsek (%4,3) idi. Ağrılı çalışanların %42,2’si (n=73) doktora başvurmuştu, toplam başvuru sayısı ise 91 idi. Alınan tanılar: %I4 lornber disk hernisi, %ll servikal disk hernisi., %l1,3 fibromyalji, %11,3 nıyalji, %9,7 tendinit, %6,5 karpal tiinel sendromu, %6,5 mekanik bel ağrısı idi. 91 doktor başvurusunun 2 E inde (%23) rapor alınmıştı ve rapor süresi 3,5±IS,9 gündü. ISA’ya göre %85’i işlerinin yüksek beceri istediğini, %69‘ıı işlerinde bağımsız karar verebildiğini, %51’i psikolojik, %69‘u fiziksel zorlanmalara maruz kaldığını, %50‘si sosyal destek alabildiğini belirtti.
Sonuç: Hastanemizde yaş ortalaması 32 olan 214 kişi ile yapılan anket çalışmasında %8! MSA yakınması saptandı. En ağrılı bölgeler sırt, bel, boyun ve omuzdu. Ağrılı çalışanların %42‘si doktor başvurusu yapmıştı ve en çok FTR kliniğine başvurulmuştu. Doktor başvurularının %21’inde rapor alınmıştı ve şiire ortalama 3,5 gündü. Yaklaşık %50 çalışan psikolojik ve fiziksel zorlanma hissetmesine karşın %67’si işinden memnundu.

Anahtar Kelimeler: İşe bağlı hastalık, işe bağlı ağrı, hastane çalışanları, hemşireler, ergonomi

Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz, Sinem Yamaç, Banu Kuran. Musculoskeletal pain among healthcare personnel working in the hospital. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 37-43

Corresponding Author: Füsun Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale