ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of the effect of oral motor stimulation exercises on feeding skills in premature infants [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-96562 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.96562

Evaluation of the effect of oral motor stimulation exercises on feeding skills in premature infants

Funda Yavanoglu Atay1, Hilal Berber Ciftci2, Ozlem Sahin1, Omer Guran1, Derya Colak1, Nazife Reyyan Gok1, Burcu Karakol Erdem1, Ilke Mungan Akın1
1Division of Neonatology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Speech and Language Therapy, Tarsus University Faculty of Health Sciences, Tarsus, Mersin

Objective: Oral feeding in preterm infants is a complex and dynamic process involving oral-motor development and interaction between the neurological, cardiorespiratory, and gastrointestinal systems. Oral motor stimulation (OMS) is defined as stimulating the oropharyngeal components such as lips, jaw, tongue, soft palate with finger in preterm infants to increase their feeding skills. In this study, we aimed to evaluate the effect of OMS exercises on the sucking and swallowing skills of preterm infants and demonstrate the utility of objective scales to evaluate infants’ readiness for oral feeding.
Material and methods: This single-center, prospective cohort study was conducted between June 1st and December 31st 2020, included preterm infants born at ≤34 weeks of gestation and admitted to the neonatal intensive care unit of our hospital. All procedures of OMS program were performed once a day, 5 times a week by a language and speech therapist (LST) who is an expert in oral feeding skills (OFS) staging and non-nutritive sucking (NNS) scoring. All infants were followed up until discharge with weekly evaluation of OFS staging and NNS scoring.
Results: A total of 50 infants were included in this prospective cohort study. The mean birth weight was 1376.9±372 g and the median gestational age was 30 weeks (IQR: 25-34). Comparison of OFS stages on day 5 and day 10 of OMS revealed a significant increase (p<0.001). Similarly, there was significant improvement in NNS scores on days 5 and 10 compared to baseline.
Conclusion: In preterm infants, OMS during the transition from gavage feeding to oral feeding improves feeding skills.

Keywords: preterm, oral motor stimulation, feeding skills

Oral motor uyarı egzersizlerinin prematüre bebeklerde beslenme becerileri üzerine etkisi ve beslenme becerilerinin değerlendirilmesi

Funda Yavanoglu Atay1, Hilal Berber Ciftci2, Ozlem Sahin1, Omer Guran1, Derya Colak1, Nazife Reyyan Gok1, Burcu Karakol Erdem1, Ilke Mungan Akın1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Tarsus

Amaç: Preterm bebeklerin oral yolla beslenmesi, oral-motor gelişim, nörolojik, kardiyorespiratuar ve gastrointestinal sistemlerin etkileşiminden oluşan, karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Preterm bebeklere uygulanan oral motor uyarı (OMU); dudak, çene, dil, yumuşak damak gibi orofarengeal mekanizmayı el yardımı ile uyaran motor stimülasyonlardır ve beslenme becerilerini arttırmaya yönelik uygulanır. Bu çalışmada, preterm bebeklerde başarılı ve güvenli bir oral beslenme deneyiminin oluşmasını sağlamak için uygulanan OMU egzersizlerinin emme yutma becerileri üzerine etkisini değerlendirmek ve bebeklerin oral beslenmeye hazır olduklarını değerlendirmek için objektif ölçeklerin kullanılabilirliğini göstermeyi amaçladık
Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, prospektif, kohort çalışmaya 1 Haziran-31Aralık 2020 tarihleri arasında yatarak tedavi gören ≤34 hafta doğan, prematüre bebekler dahil edildi. Dil ve konuşma terapisti (DKT) tarafından hastalara haftada beş gün, günde bir kez OMU uygulandı. İki farklı ölçekle gelişim takibi yapılarak taburculuğa kadar izlendi. Oral beslenme becerisi (OFS) değerlendirmesi ve besleyici olmayan emme (NNS) skorlaması deneyimli DKT tarafından haftalık olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 50 bebek çalışmaya alındı. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 1376,9±372 g, ortanca gestasyon haftası 30 hafta (25-34) olarak bulundu. Hastaların OMU’nun 5. Gün ve 10. Gününde OFS evrelendirmeleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu bulundu (p<0.00). Aynı şekilde hastaların başlangıç NNS ile 5. ve 10. Gün skorları karşılaştırıldığında başlangıca göre anlamlı olarak skorun düzeldiği görüldü.
Sonuç: Preterm bebeklerde tüple beslenmeden oral beslenmeye geçişte OMU ile beslenme becerileri artmaktadır. (SETB-2022-07-168)

Anahtar Kelimeler: preterm, oral motor uyarı, beslenme becerisiCorresponding Author: Funda Yavanoglu Atay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale