ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Determination of Diagnostic Features of Serum Thyroid Hormones and Thyroglobulin Ratios in Normothyroid Differentiated Thyroid Carcinoma Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 257-262 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.77012

Determination of Diagnostic Features of Serum Thyroid Hormones and Thyroglobulin Ratios in Normothyroid Differentiated Thyroid Carcinoma Cases

Yunushan Furkan Aydogdu1, Umut Emreol2, Emre Gulcek3, Cagri Buyukkasap4, Murat Akin4
1Department of General Surgery, Bandirma Training and Research Hospital, Balikesir, Türkiye
2Department of General Surgery, Usak Training and Research Hospital, Usak, Türkiye
3Department of General Surgery, Polatli Duatepe State Hospital, Ankara, Türkiye
4Department of General Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Objectives: Ultrasonography and fine-needle aspiration biopsy (FNAB) are the gold standard methods in the prediction of benign and malignant thyroid nodules. However, despite being easily applicable, FNAB is an invasive procedure. Less invasive biomarkers should be utilized in the diagnosis of thyroid malignancies. In this study, we aimed to determine the parameters that can be used in the diagnosis of differentiated thyroid cancer (DTC) based on the serum thyroid and thyroglobulin (TG) levels which are routinely checked in patients followed up for thyroid nodules.
Methods: In the study, we evaluated patients who underwent thyroid surgery for nodular diseases between January 2015 and June 2022. Of the 1444 patients evaluated, 919 patients who met the inclusion criteria (normothyroid benign nodular disease or normothyroid DTC) were included in the study. Patients were divided into two groups as benign group (BG) and DTC group (DTCG). We compared patients’ pre-operative serum thyroid and TG values and the diagnostic properties of their ratios.
Results: Of the 919 patients included, 517 (56.3%) were in BG and 402 (43.7%) were in DTCG. In DTCG, 318 patients were female and 84 patients were male. The mean age in the DTCG was 47.8 years. Comparison of DTCG and BG revealed a significant difference between T3/T4 ratio (p=0.002), T3/TSH ratio (p≤0.001), T4/TSH ratio (p≤0.001), TG/TSH ratio (p≤0.001), and TSH/TG ratio (p≤0.001). However, evaluation of the specified values by ROC analysis showed that the T3/T4 ratio did not make a significant difference between the two groups (p=0.1), whereas the other values displayed a significant difference (p≤0.001 for T3/TSH, p=0.001 for T4/TSH, p≤0.001 for TG/TSH, and p<0.001 for TSH/TG).
Conclusion: T3/TSH (cutoff =2.183), T4/TSH (cutoff=0.6), and TG/TSH (cutoff=29.67) values were found to be significant tumor markers for the prediction of malignancy in thyroid nodules, and low values were found to be associated with malignancy. TSH/TG (cutoff=0.031) value was also significant in predicting malignancy while high values were found to be associated with malignancy. Thyroid hormone and TG ratios may alter the preferred treatment method for thyroid nodules.

Keywords: Differentiated thyroid cancer, T3, T4, thyroglobulin, TSH

Normotiroid Diferansiye Tiroid Karsinomu Olgularında Serum Tiroid Hormonları ve Tiroglobulin Oranlarının Tanısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Yunushan Furkan Aydogdu1, Umut Emreol2, Emre Gulcek3, Cagri Buyukkasap4, Murat Akin4
1Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Balıkesir
2Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Uşak
3Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Günümüzde tiroid nodüllerinin benign/malign ayrımının tanımlanmasında ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) altın standarttır. Ancak İİAB, kolay uygulanabilir olsa da invaziv bir işlemdir. Tiroid malignitelerinin tanısında daha az invaziv biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, tiroid nodülü ile takip edilen hastalarda rutin olarak değerlendirilen serum tiroid hormon ve tiroglobulin(TG) düzeylerinden yola çıkarak diferansiye tiroid kanserlerinin (DTK) tanısında kullanılabilecek parametreleri belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmada Ocak 2015-Haziran 2022 tarihleri arasında nodüler özellikli hastalıklar sonrası tiroid cerrahisi uygulanan hastalar değerlendirildi. Değerlendirilen 1444 hastadan dahil edilme kriterlerini karşılayan (Normotiroid benign nodüler hastalık ya da normotiroid diferansiye tiroid kanseri) 919 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar benign grup (BG) ve DTK grubu (DTKG) olarak ikiye ayrıldı. Hastaların preoperatif serum tiroid hormon ve tiroglobulin değerleri ve bu değerlerin oranlarının tanısal değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Dahil edilen 919 hastanın 517'si (%56.3) BG’de, 402'si (%43.7) DTKG’de yer almaktaydı. DTKG'de 318 hasta kadın, 84 hasta ise erkekti. DTK grubunda yaş ortalaması 47.8'di. DTKG ve BG karşılaştırıldığında T3/T4 oranının (p=0.002), T3/TSH oranının (p=<0.001), T4/TSH oranının (p=<0.001), TG/TSH oranının (p=<0.001), TSH/TG oranının (p=<0.001) anlamlı olarak farklı olduğu görüldü. Ancak belirtilen değerler ROC analizi ile değerlendirildiğinde T3/T4 oranın iki grup arasında anlamlı fark teşkil etmediği (p=0.1) diğer değerlerin anlamlı farklı olduğu saptandı (T3/TSH için p=<0.001, T4/TSH için p=0.001, TG/TSH için p=<0.001, TSH/TG için p<0.001).
Sonuç: Tiroid nodüllerinde malignite prediksiyonu için tümör belirteci olarak T3/TSH (cut-off=2.183), T4/TSH (cut-off=0.6) ve TG/TSH (cut-off=29.67) değerlerinin anlamlı olduğu ve bu parametrelerdeki düşük değerlerin malignite ile ilişkili olduğu görülmüştür. TSH/TG (cut-off=0.031) değerinin de malignite prediksiyonu açısından anlamlı olduğu ve yüksek değerlerin malignite ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Tiroid hormon ve tiroglobulin oranları, tiroid nodüllerinde tedavi kararını etkileyebilir. (SETB-2023-04-061)

Anahtar Kelimeler: Diferansiye tiroid kanseri, T3, T4, tiroglobülin, TSH

Yunushan Furkan Aydogdu, Umut Emreol, Emre Gulcek, Cagri Buyukkasap, Murat Akin. Determination of Diagnostic Features of Serum Thyroid Hormones and Thyroglobulin Ratios in Normothyroid Differentiated Thyroid Carcinoma Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 257-262

Corresponding Author: Yunushan Furkan Aydogdu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale