ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Effect of Local Tranexamic Acid Administration on Blood Loss and Transfusion in Total Knee Arthroplasty: A Retrospective Study [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 245-249 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.42800

The Effect of Local Tranexamic Acid Administration on Blood Loss and Transfusion in Total Knee Arthroplasty: A Retrospective Study

Necmi Cam, Bahadır Balkanli, Yusuf Altuntas, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The standard surgical method for primary gonarthrosis in advanced stages is total knee arthroplasty (TKA), despite the risk of bleeding that requires transfusion. Blood transfusions are potentially dangerous. The aim of this study was to determine whether there is a statistical difference in the amount of bleeding and the need for transfusion between patients who received and did not receive perioperative local tranexamic acid in TKA.
Methods: The hospital data system was used to access the data of patients who underwent TKA in our clinic between January 2015 and January 2022 with a diagnosis of gonarthrosis. Patients who underwent TKA and had gonarthrosis as the primary diagnosis were included in the study. They were separated into two groups: A control group (Group C) and a group that received perioperative local tranexamic acid (Group LTXA). The amount of bleeding was compared by taking into account patients’ hemogram follow-ups, the amount of blood from their drains, and their transfusion needs during the postoperative period.
Results: The findings demonstrated that TKA patients who received local tranexamic acid administration experienced a significant decrease in perioperative blood loss and needed lesser transfusions.
Conclusion: The findings of our investigation are consistent with other studies and are in favor of the usage of TXA in TKA. To validate our findings and establish the ideal TXA dosage and administration method in TKA, additional research is required.

Keywords: Blood transfusion, hemoglobin, surgical drain, total knee arthroplasty, tranexamic acid

Total Diz Artroplastisinde Lokal Traneksamik Asit Uygulamasının Kan Kaybı ve Transfüzyon Üzerine Etkisi: Retrospektif Bir Çalışma

Necmi Cam, Bahadır Balkanli, Yusuf Altuntas, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: İleri evre primer gonartroz için standart cerrahi yöntem, transfüzyon gerektiren kanama riskine rağmen total diz arthroplastisidir (TKA). Kan transfüzyonu potansiyel olarak tehlikelidir. Bu çalışmanın amacı, perioperatif lokal traneksamik asit alan ve almayan hastalar arasında kanama miktarında ve transfüzyon ihtiyacında istatistiksel bir fark olup olmadığını belirlemektir.
Yöntem: Hastane veritabanı Ocak 2015 ile Ocak 2022 tarihleri arasında gonartroz nedeni ile total diz arthroplastisi yapılan hastaların verilerine erişmek için kullanılmıştır. Hastalar iki gruba ayrıldı: kontrol grubu (Grup C) ve peroperatif lokal tranexamic asit uygulanan grup. (Grup LTXA). Kanama miktarı, hastaların hemogram takipleri, cerrahi drenden gelen kan miktarını ve ameliyat sonrası dönemde transfüzyon ihtiyaçlarını dikkate alarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Lokal traneksamik asit uygulamasının total diz artroplastisin de hastalarının perioperatif kan kaybının önemli ölçüde azaldığını ve daha az transfüzyona ihtiyaç duyduğunu gösterdi.
Sonuç: Araştırmamızın bulguları diğer çalışmalarla uyumludur ve TKA'da TXA kullanımını destekler. Bulgularımızı doğrulamak ve TKA'da ideal TXA dozajı ve uygulama yöntemi oluşturmak için ek araştırmalar gereklidir. (SETB-2023-04-067)

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyon, hemoglobin, cerrahi dren, total diz artroplastisi, traneksamik asit

Necmi Cam, Bahadır Balkanli, Yusuf Altuntas, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir. The Effect of Local Tranexamic Acid Administration on Blood Loss and Transfusion in Total Knee Arthroplasty: A Retrospective Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 245-249

Corresponding Author: Bahadır Balkanli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale