ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Yoğun Bakim Ünitesindeki Hastalarda Yelken Göğüs Nedeniyle Göğüs Duvari Stabilizasyonunun Sonuçları [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 495-502 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.90947

Yoğun Bakim Ünitesindeki Hastalarda Yelken Göğüs Nedeniyle Göğüs Duvari Stabilizasyonunun Sonuçları

Servet Ozdemir1, Selcuk Kose1, Deniz Ozel Bilgi2, Necati Citak1, Mustafa Ozer Ulukan3, Gulsum Oya Hergunsel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Araç: Bu araştırmada göğüs duvarı stabilizasyonu yapılan yelken göğüs hastalarında multitravma varlığının tedavi sonuçlarına ve mortaliteye etkisi incelenmiştir.
Yöntem: Araştırmada gögüs cerrahisine konsülte edilen 18-79 yaş aralığındaki 36 yelken göğüs vakasının verisi geriye dönük olarak incelendi. Hastalardaki yelken göğüs varlığı göğüs cerrahi uzmanlarınca konulan, multitravmaları ise alanında uzman hekimler tarafından konulan tanılar aracılığıyla (rutin kan tahlili, direkt X-ray radyografi bulguları, ultrason sonuçları, bilgisayarlı tomografi ve MR) doğrulandı.
Bulgular: Araştırmada değerlendirilen yelken göğüs vakalarının 27’sinde (%75) mutitravma ve vakaların 3'ünde (%8,3) mortalite olduğu bulundu. Moratlite olan vakaların tamamında erkek cinsiyet, oral trakeal entübasyon ve invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı, pulmoner kontüzyon, hemopnönomotoraks, kafa travması ve omurilik travması olduğu bulundu. Vakaların yoğun bakımda kalma ve invasive invaziv mekanik ventilasyonda kalma sürelerinin travmaya maruz kalan cerrahi bölge sayılarıyla pozitif ilişkili olduğu (p<0,05) bulundu. Tek Değişkenli Binary Lojistik Regresyon Analizine göre toplam kaburga kırığı sayısının (OR=1,44 %95 CI: 0,99-2,09, p=0,055), fikse edilen kaburga sayısının (OR=0,76; %95 CI: 0,35-1,77, p=0,558), fiksasyon için konulan plak sayısının (OR=0,70; %95 CI: 0,32 1,52, p=0,368) ve toraks dışı ek travma sayısının (OR=6,76; %95 CI: 0,82-55,93, p=0,076) mortalite riskini artırmada istatistiksel açıdan anlamlı derecede etkili olmadığı bulundu.
Sonuç: Yelken göğüs vakalarında multitravmalar göreceli olarak mortalite riskini artırsa da bu risk artışının istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Multitravmaların tedavi sürelerinin uzamasında etkili bir faktör olduğu düşünüldüğünde farklı uzmanlık alanlarıyla travmaların yönetilmesi mortalite riskini azaltabilir. (SETB-2021-03-066)

Anahtar Kelimeler: Yelken göğüs, çoklu travma, mortalite, kaburga fiksasyonu, invaziv mekanik ventilasyon

The Outcomes of Chest Wall Stabilization in Flail Chest Patients in the Intensive Care Unit

Servet Ozdemir1, Selcuk Kose1, Deniz Ozel Bilgi2, Necati Citak1, Mustafa Ozer Ulukan3, Gulsum Oya Hergunsel2
1Depatment of Thoracic Surgery, University of Health Sciences Turkey, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Depatment of Anaesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Turkey, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: In this study, the effect of multi-trauma on treatment results in flail chest patients who underwent chest wall stabilization was investigated.
Methods: The data of thirty-six flail chest cases between the ages of 18–79 who were consulted for thoracic surgery were retrospectively analyzed in the study. The presence of flail chest in the patients was confirmed by thoracic surgeons, and the multi-traumas were confirmed through the diagnoses made by specialist physicians reexamining clinical methods.
Results: It was found that 27 (75%) of flail chest cases evaluated had multi-trauma, and 3 (8.3%) of the cases had mortality in the study. It was found that the duration of the intensive care unit stay and the number of days on invasive mechanical ventilation of the cases were positively correlated with the number of surgical areas exposed to trauma (p<0.05). According to the univariate binary logistic regression analysis, it was found that the total number of rib fractures (OR = 1.44, p=0.055), the number of fixed ribs (OR = 0.76, p=0.558), the number of plates placed for fixation (OR = 0.70, p=0.368), and the number of additional trauma areas outside the thorax (OR = 6.76, p=0.076) were not statistically significant in increasing the mortality risk.
Conclusion: Considering that multi-trauma is an effective factor in the prolongation of the duration of treatment, the management of traumas with different specialties can positively affect the treatment results and reduce the risk of mortality.

Keywords: Flail chest, invasive mechanical ventilation; mortality; multi-trauma; rib fixation.

Servet Ozdemir, Selcuk Kose, Deniz Ozel Bilgi, Necati Citak, Mustafa Ozer Ulukan, Gulsum Oya Hergunsel. The Outcomes of Chest Wall Stabilization in Flail Chest Patients in the Intensive Care Unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 495-502

Sorumlu Yazar: Servet Ozdemir
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale