ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 58-61 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.69370

Psoriasis Hastalarında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi

Ezgi Ozkur1, Sıla Seremet2, Fatma Sule Afsar2, Ilknur Kıvanç Altunay1, Emel Erdal Çalıkoğlu3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Aksaray Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye

Amaç: Psoriasis, kronik, inflamatuar, immun aracılı bir cilt hastalığıdır ve trombositler patofizyolojisinde rol oynadığı bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda MPV (ortalama trombosit hacmi), trombosit aktivasyonunun bir belirteci olarak kabul edilmektedir. Biz çalışmamızda psoriasis hastalarının MPV ve trombosit düzeylerini, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmayı ve bunu hastalık şiddetiyle korele etmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem(ler): Yirmi sekiz psoriasis ve yaş ve cinsiyet olarak eşlenmiş 30 sağlıklı kontrol hastasının dahil edildiği bir vaka-kontrol çalışması dizayn ettik. Her iki grupta hematoloji parametreleri, sedimentasyon hızını ölçerek grupları arasında karşılaştırdık ve bu değerleri ayrıca hasta grubunda PAŞİ (Psoriasis Alan Şiddet İndeksi) skorlarıyla korelasyonunu değerlendirdik. İstatistiksel analiz SPSS (Versiyon 15.0) kullanılarak yapıldı. PAŞİ ve diğer parametreler arasındaki ilişki için Spearmen Korelasyon Analizi kullanıldı.
Bulgular: MPV ve trombosit sayısı psoriasis grubunda sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,012, p=0,015). Ayrıca trombosit sayısıyla PAŞİ skorları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(r=0,424, p=0,025). Sedimentasyon hızı ise gruplar arasında farklı değildi.
Sonuç(lar): Literatürde bildirilen psoriasis ile hematolojik parametrelerin ilişkisini ortaya koymaya yönelik çalışmaların sonuçları, birbirleriyle çelişkilidir. Biz MPV ve trombosit sayısını psoriasisli hastalarda yüksek saptadık ve sonuçlarımız psoriasisin patogenezinde trombositlerin rol oynadığını destekler niteliktedir ve ileride tedavi sonuçlarının takibinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, psoriasis, trombosit, Psoriasis Alan Şiddet İndeksi

Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients

Ezgi Ozkur1, Sıla Seremet2, Fatma Sule Afsar2, Ilknur Kıvanç Altunay1, Emel Erdal Çalıkoğlu3
1Department of Dermatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Traning and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Dermatology, Izmir Katip Çelebi University AtatürkTraining and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Dermatology, Aksaray University, Aksaray, Turkey

Objectives: Psoriasis is a chronic inflammatory, immune-mediated disease, and platelets have an important role in the pathomechanisms of psoriasis. Recent studies showed that MPV (mean platelet volume) could be used as a marker of platelet activation. In this study, we aimed to investigate the MPV level and platelet count in psoriasis patients and its association with disease severity.
Methods: We designed a case-control study with 28 psoriasis patients and age and sex-matched 30 healthy controls. Haematologic parameters and sedimentation rates compared between groups. These parameters also correlated with PASI (Psoriasis Area and Severity Index) score.
Results: MPV and platelet count were significantly higher in patients with psoriasis than controls (p=0.012, p=0.015). Also, platelet count was showed positive correlation with PASI scores (r=0.424, p=0.025). The sedimentation rate was not statistically different between groups.
Conclusion: There are many conflicting results about the correlation of haematologic parameters and psoriasis. We found that MPV and platelet counts higher in the psoriasis group, which suggests that platelets play an important role in the pathomechanism of psoriasis and may be helpful in assessing treatment outcomes.

Keywords: Mean platelet volume, psoriasis; platelet; psoriasis area and severity index.

Ezgi Ozkur, Sıla Seremet, Fatma Sule Afsar, Ilknur Kıvanç Altunay, Emel Erdal Çalıkoğlu. Platelet Count and Mean Platelet Volume in Psoriasis Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 58-61

Sorumlu Yazar: Ezgi Ozkur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale