ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Testis Tümörlü Olgularımız [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(1): 34-36

Testis Tümörlü Olgularımız

Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu Çalışmada 96 testis tümörlü hastada tedavi ve takip sürelerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
MATERYAL METOD: 1989 yılından itibaren 10 yıllık sürede toplam 96 testis tümörlü hasta Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon onkolojisi Kliniğinde tedavi ve takip edilmiştir.
BULGULAR: Takip edilen 96 testis tümörlü hastanın yaş gruplarına göre dağılımında en çok vaka 2040 yaş grubunda (48 hasta) olup, 3 hastada bilateral dir. Vakaların 43 tanesi pür seminom olup germ hücre dışı histolojik tanılı vaka sayısı 5‘dir.
SONUÇ: Seminoma hastalarında Evre 1 için 5 yıllık sağ kalım % 1 O, Evre 2 ‘de % 65, Evre 3-4 hastalarda Evre 1 için 5 yıllık sağ kalım % 76 olarak bulunmuştur. Nom seminomatöz tümörlü hastalarda Evre 1 için 5 yıllık sağ kalım % 58, Evre 2 için% 43, Evre 3-4 için 2 yıllık sağ kalım% 65 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Seminom, nom seminom, kemoterapi, radyoterapi

Testis Tumors in Our Clinic

Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OBJETIVE: in this study, we evaulated the results of treatment and follow up 96 patients with testicular tumors
STUDY DESIGN: At our clinic, 96 patients with testicular tumors had been treated over the 10 years, begining in 1989
RESULTS: Age distribution shows the most occurance in age group of 20- 40 (64,5%) Location of tumor is mostly ( 48 patients ) in left testis and 3 patients are bilateral. 43 of the cases pure seminom type, 5 cases show non germ celi type.
CONCLUSION: Survival rates are as fo/lows; Stage 1 seminoma; 100 % (5 years), Stage 2 seminoma; 65 % (5 years ), Stage 3-4seminoma; 76 % (2 years) and stage 1 nonseminoma; 58 % (5 years); stage 2 non seminoma 43 %(5 years), stage 3-4 nonseminoma 65 % (2 years).

Keywords: Seminoma, Nom seminoma, chemotheraphy

Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Oktay İncekara. Testis Tumors in Our Clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(1): 34-36

Sorumlu Yazar: Didem Karaçetin
LookUs & Online Makale